Wizualizacja jako element lean management

Wizualizacja jako element lean management tapeciarnia.pl

Zarządzanie wizualne (ang. visual management) stanowi istotny element koncepcji lean management. Na nim opiera się komunikacja wewnętrzna przedsiębiorstwa oraz monitoring zachodzących w nim procesów.

Zarządzanie wizualne (ang. visual management) stanowi istotny element koncepcji lean management. Na nim opiera się komunikacja wewnętrzna przedsiębiorstwa oraz monitoring zachodzących w nim procesów. Wizualne przekazywanie informacji pomiędzy kierownictwem a pracownikiem, mimo postępującej automatyzacji, odgrywa bardzo ważną rolę.

Trudno wyobrazić sobie sprawnie prosperującą firmę, w której wizualizacja byłaby słaba, lub nie było by jej wcale. Efektywne zarządzanie wizualne może nie tylko poprawić relacje pomiędzy współpracownikami, a pionem zarządzającym, ale również pozytywnie wpłynąć na zwiększenie wewnętrznej motywacji do działania, a tym samym produktywności.

W prawidłowo funkcjonującym przedsiębiorstwie najważniejszym ogniwem, będącym jednym z tzw. zasobów wejściowych jest człowiek, dlatego istotne jest dbanie o jego motywację i wpływanie na chęć nieustannego samodoskonalenia, co ma przełożenie w polepszeniu jakości prowadzonej działalności oraz ilości wytworzonego dobra. Mamy zatem zasadnicze przełożenie wizualnego oddziaływania na personel firmy na jej produktywność. Im efektywniejszy będzie wpływ przez wizualizację na pracowników, tym wydajność i jakość pracy będzie wyższa.

Atrakcyjna wizualizacja

Graficzny przekaz jest sprawdzonym, a zarazem jednym z lepszych sposobów motywacji. Obrazowanie omawianych lub wprowadzanych zagadnień może okazać się niezastąpionym motorem do działania i realizacji założonych przez firmę celów. Dzieje się tak dlatego, że konkretne obrazy, działając na podświadomość człowieka w bardzo zdecydowany sposób wpływają na jego decyzje i zadowolenie.

Tablice wizualizacyjne nie muszą być nudnymi tabelami z wynikami. Mogą mieć rozmaite formy, co czyni je znacznie ciekawszymi. Mogą być przedstawione, np. w formie humorystycznej, rysunkowej, co wpłynie na ich odbiór zdecydowanie pozytywniej, niż tradycyjne przypinanie wykresów i tabel do tablicy korkowej. Za pomocą takich tablic można wdrażać w przedsiębiorstwach nowe narzędzia jakościowe, informować pracowników o zmianach, nowych standardach w firmie, inspirować i motywować do lepszego działania, a tym samym poprawić komunikację wewnętrzną.

Odpowiednia lokalizacja

Aby motywujące tablice wizualizacyjne przynosiły oczekiwane rezultaty muszą być umieszczane przy popularnych traktach komunikacyjnych, w tzw. centrach meetingowych bądź w pobliżu stanowisk pracy. Mogą to być miejsca ogólnodostępne dla wszystkich pracowników, najlepiej w zasięgu wzroku przez większość czasu pracy ale, również w miejscach odpoczynku. Ma to na celu pomóc, w momencie zmniejszenia motywacji, aby na nowo zmobilizować pracowników do działania poprzez pokazanie im, że że cel jest dostępny na wyciągnięcie ręki i osiągną go gdy tylko sami będą tego chcieli i się postarają. Natomiast wizualizację zasad BHP umieszcza się w miejscach krytycznych, np. przy maszynie, lub wejściu do danej strefy bezpieczeństwa.

Podobne artykuły:

Jedną z popularniejszych wizualizacji w przedsiębiorstwach stosujących lean management jest plakat 5S (opcjonalnie 6S). Może on być przedstawiony w postaci diagramu kołowego podzielonego na 5 elementów. Każda z części zawiera wtedy hasło określające cechę metodologii oraz grafikę obrazującą konkretną czynność, tj: sortowanie, systematyka, standaryzacja, sprzątanie. Natomiast w centrum, aby zobrazować samodoskonalenie umieszcza się postać pracownika – podmiot i oś wdrażanej metody. Każdy z elementów 5S powinien być – dla przypomnienia – uzupełniony krótkim komentarzem. Odpowiednio dobrana, czytelna szata graficzna przykuwa uwagę i zapada w pamięć. Dla przedsiębiorstw, które wdrożyły "szóste S", czyli bezpieczeństwo (safety), wizualne przedstawienie tej metody jest odpowiednio zmodyfikowane.

Istotna dla przedsiębiorcy może się okazać również wizualizacja metody 5why. Jest ona jedną z metod pozwalającą na wykrywanie przyczyn problemu (ang. root cause) za pomocą zadawanych pytań. Zadawanie kilku pytań "dlaczego?" pozwala nam gruntownie zbadać przyczynę problemu, dojść do jego źródła a w efekcie końcowym skupić się na skutecznym jego rozwiązaniu. Metodę 5 why można zobrazować za pomocą spadających kostek domina. Wynika z niego to, iż po wykryciu root cause często jesteśmy w stanie dojść do problemu, który w rzeczywistości bywa o wiele poważniejszy. W tym wypadku każdą kostkę domina utożsamia się z jednym z 5 pytań dlaczego? Następujące po sobie pytania wywołują tzw. efekt domina, co w ostateczności prowadzi do zidentyfikowania problemu i rozwiązania go. Poprzez zwizualizowanie tej metody w sposób graficzny, pracownicy będą zmuszeni do analitycznego myślenia i samodzielnej identyfikacji problemu.

Siła motywująca

Wielu pracodawców uważa, że tablice wizualizacyjne są skuteczną metodą motywacji, która dodaje sił ich pracownikom w momentach chwilowego zwątpienia w dążeniu do celów postawionych przez zakład pracy. Rozwój i potrzeba pełnego wykorzystania swojego potencjału stanowią ogromną energię motywującą, dlatego ważne jest, aby pracownik w chwilach kryzysu, szybko zmienił nastawienie i miał przed oczami osiągalny cel.

Koncepcja wizualizacji przedstawiona na tablicy może być opracowana przez kierownictwo i wówczas to ono ustala cele działania do których dążą pracownicy, ale również management może dać możliwość stworzenia takich tablic samym pracownikom. Zaletą tego rozwiązania jest to, że samodzielne obrazowanie celu znacząco wpływa na poprawę wykonania określonego zadania. Jeśli pracownicy samodzielnie przestawią cel do którego będą chcieli dążyć, to będą mieli większą motywację do codziennego samodoskonalenia.

Hubert Czapla