Wprowadzenie do bilansu rachunku zysków i strat

Wprowadzenie do bilansu rachunku zysków i strat stock.xchng

Adresaci sprawozdań finansowych chcą znać zysk przedsiębiorstwa. Potrzebują sprawozdania porównującego przychody ze sprzedaży z kosztami okresu sprawozdawczego, które dostarcza informacji o zysku lub stracie.

Zarządzający, kredytodawcy i inwestorzy chcą znać kondycję finansową przedsiębiorstwa. Potrzebne jest im sprawozdanie podsumowujące stan aktywów i pasywów, jak również informacja o tym, ile faktycznie wart jest dla inwestora majątek spółki — czy, i o ile suma aktywów przewyższa sumę zobowiązań. Adresaci sprawozdań finansowych chcą znać zysk przedsiębiorstwa. Potrzebują sprawozdania porównującego przychody ze sprzedaży z kosztami okresu sprawozdawczego, które dostarcza informacji o zysku lub stracie.

Sprawdź również nasz darmowy poradnik: Jak efektywniej ewidencjonować majątek firm

Kondycja finansowa i wynik finansowy

W rozdziale 1. wyjaśniamy, że skrót sprawozdania z przepływów środków pieniężnych, choć dobrze spełnia swoja rolę, nie dostarcza informacji ani o kondycji finansowej, ani o wyniku finansowym przedsiębiorstwa.
Kondycja finansowa wynika z bilansu, a zysk jest przedstawiany w rachunku zysków i strat. Czasami bilans określa się mianem "sprawozdania o kondycji finansowej" lub "sprawozdania o pozycji finansowej". Rachunek zysków i strat można nazwać "rachunkiem wyników" lub "rachunkiem kosztów i przychodów". Aby zachować zgodność z powszechnie przyjętym nazewnictwem, w dalszej części książki będziemy używać określeń: bilans oraz rachunek zysków i strat.

Mówiąc o sprawozdaniach finansowych, z reguły mamy na myśli kompletny zestaw zawierający bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych. Sprawozdania finansowe przedstawiane są często wraz z częścią opisową i spisem treści. Termin szerszy, "raport finansowy", oznacza zwykle to wszystko, wraz z dodatkowymi komentarzami i oprawą graficzna sprawozdań finansowych oraz części opisowej.Schemat B na stronie 15. przedstawia przykładowy bilans spółki, o której była mowa w rozdziale 1. Schemat C na stronie 16. prezentuje rachunek zysków i strat firmy "Ekspert" S.A. Pełne sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za badany rok jest omówione w rozdziałach 13. i 14.; skrót sprawozdania z rozdziału 1. należy zatem zmodyfikować, ale o tym powiemy w dalszej części książki.

Wzory dwóch podstawowych sprawozdań finansowych, zaprezentowanych na schematach B i C, są stosowane przez producentów, hurtowników i detalistów - firmy wytwarzające produkty lub handlujące nimi. Jednostki gospodarcze działające w branżach rządzących się odmiennymi prawami, jak banki i zakłady ubezpieczeniowe, korzystają z innych wzorów sprawozdań finansowych, ale nimi nie będziemy się zajmować.

Z reguły w pierwszej kolejności pytamy, czy firma przynosi zysk, a jeżeli tak, to jaki. Dlatego przybliżymy teraz rachunek zysków i strat, a następnie wrócimy raz jeszcze do bilansu. Rachunek zysków i strat podsumowuje przychody i koszty poniesione w okresie sprawozdawczym - jednego roku, jak na schemacie C. Wszystkie kwoty podane w tym sprawozdaniu są wartościami skumulowanymi z całego badanego okresu. Pierwszy wiersz sprawozdania, to należności lub wpływy za sprzedane produkty, czyli przychody ze sprzedaży. Ostatni, najniżej położony wiersz to zysk (strata) netto. Zysk netto jest ostatecznym wynikiem finansowym po odliczeniu wszystkich kosztów pomniejszających przychody. Zysk "Ekspert" S.A. za cały rok wyniósł 718 200 zł, a przychody ze sprzedaży - 10 400 000; po pokryciu wszystkich kosztów i obciążeń w firmie pozostało tylko 6,9% wartości sprzedanej.

Grupa Wydawnicza HELION SA Onepress.pl

Dalej

x

1 komentarz

Nie udało się dodać komentarza, spróbuj ponownie za chwilę

Komentarz powinien być dłuższy niż 5 znaków

Prosze wprowadzić prawidłowy adres e-mail

Nick powinien być dłuższy niż 4 znaki