Wprowadzenie do bilansu rachunku zysków i strat

Wprowadzenie do bilansu rachunku zysków i strat stock.xchng

Adresaci sprawozdań finansowych chcą znać zysk przedsiębiorstwa. Potrzebują sprawozdania porównującego przychody ze sprzedaży z kosztami okresu sprawozdawczego, które dostarcza informacji o zysku lub stracie.


Rachunek zysków i strat jest skonstruowany tak, że, czytając go od góry do dołu, przechodzimy przez kolejne etapy kształtowania się wyniku finansowego - tak jakbyśmy schodzili po schodach w dół. Każdy kolejny krok to przejście do następnego segmentu, na którym odliczamy od wyniku poprzedniego segmentu pozycje kosztowe. W pierwszym kroku odliczamy od przychodów ze sprzedaży koszty sprzedanych produktów, towarów oraz materiałów i otrzymujemy wynik ze sprzedaży (zwany także marżą brutto, ang. gross margin). Jest to miara "brutto", ponieważ od tak obliczonego wyniku należy odjąć jeszcze wiele innych kosztów.

Rys.Schemat B - bilans na początek i na koniec roku

AktywaStan na koniec roku w PLNStan na początek roku w PLNPasywaStan na koniec roku w PLNStan na początek roku w PLN
Aktywa trwałe  Kapitał własny  
Grunty, budynki, urządzenia, wyposażenie, meble

Umorzenie (wartość skumulowana)

Wartość netto na dzień bilansowy

 

3000,000

800,00

-----------

2200,000

 

 

2250,000

540,000

-----------

1710,000

 

Kapitał podstawowy (2000,000 akcji na koniec roku w porównaniu do 195,000 na początku roku)

Zysk z lat ubiegłych (zatrzymany)

Kapitał akcjonariuszy razem

775,000

2 544,7

---------

3 319,7

 

 

750,000

725,000

2 026,5

--------

2 751,5

 

 

600,000

 

Aktywa obrotowe  Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek  
Zapasy

Należności krótkoterminowe

Środki pieniężne

Rozliczenia międzyokresowe czynne - koszty poniesine z góry

Aktywa obrotowe razem

1690,000

1000,000

565,807

 

160,000

 

3 415,807

1 250,00

825,000

750,000

185,000

-----------

3 010,00

 

Zobowiązania krótkoterminowe  
Aktywa razem5 615,8074 720,00Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług

Rozliczenia międzyokresowe bierne - koszty przyszłych okresów

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

Zobowiązania krótkoterminowe

625,000

640,000

257,167

23,940

---------

1546,107

 

600,000

535,000

197,500

36,000

---------

1 368,5

   Pasywa razem5615,8074 720,0


Od wyniku ze sprzedaży odliczamy amortyzację (osobliwy koszt nie będący wydatkiem) i inne koszty operacyjne. W efekcie dochodzimy do wyniku z działalności operacyjnej, od którego nie odliczyliśmy jeszcze kosztów finansowych i podatku dochodowego. Często w opracowaniach anglojęzycznych wynik operacyjny jest określany mianem "zysku przed odsetkami i podatkiem" (ang. earnings before interest and tax - EBIT). Następnie odliczamy koszty finansowe (przede wszystkim odsetki) i otrzymujemy wynik finansowy brutto. W ostatnim kroku odejmujemy podatek dochodowy, dochodząc do zysku (straty) netto - ostatniego wiersza rachunku zysków i strat.
Spółki publiczne (emitujące papiery wartościowe dopuszczone do obrotu publicznego) publikują sprawozdania zawierające m.in. "wskaźnik zysku na 1 akcje (ang.earnings per share - EPS), który obliczamy, dzieląc zysk netto przez liczbę akcji spółki. W omawianym przykładzie EPS dla badanego roku wynosi 3,59 zł. Spółki,których papiery wartościowe nie występują w publicznym obrocie, nie mają obowiązku publikowania tego wskaźnika będącego użyteczną informacją dla akcjonariuszy lub udziałowców (w przypadku spółki z o.o.). W naszym przykładowym rachunku zysków i strat zawarliśmy pięć kategorii kosztów.Rys. 2. Rachunek zysków i strat.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Przychody ze sprzedaży10 400,000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów6 760,000
Wynik ze sprzedaży3 640,00
Pozostałe koszty operacyjne2 080,000
Amortyzacja260,000
Wynik z działalności operacyjnej1 3000,000
Koszty finansowe103,000
Wynik finansowy brutto1 197,000
Podatek dochodowy487,800
Wynik netto718,200
Zysk na 1 akcję (EPS)3,59


W pełnej wersji sprawozdania można znaleźć więcej pozycji kosztowych, lecz rzadko powyżej 10 (chyba ze badany rok był dla firmy nietypowy). Przedsiębiorstwa produkcyjne są zobowiązane podawać w swoich sprawozdaniach koszt wytworzenia. W książce celowo pomijane są przychody inne niż ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (tzn. pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe, zyski nadzwyczajne), a także straty nadzwyczajne.

Jest to uzasadnione faktem, ze "Ekspert" S.A. nie realizuje żadnych przychodów poza podstawową działalnością operacyjną sprzedanych produktów - przyp.tłum.Amortyzacji, która jest elementem pozostałych kosztówoperacyjnych, nie wykazuje się w oddzielnym wierszu sprawozdania.
Na schemacie C (Rys. 2.) koszty operacyjne występują zaledwie w jednym wierszu. Przedsiębiorstwa wykazują często w tym segmencie wyniku finansowego dwie lub więcej pozycji. W większych firmach koszty reklamy i promocji są zwykle wyodrębnione z kosztów ogólnych zarządu. Stopień szczegółowości rachunku zysków i strat nie jest ściśle określony; standardowe wzory wymagane przepisami ustawy o rachunkowości są raczej zbyt ogólne, a nie zbyt szczegółowe.

Grupa Wydawnicza HELION SA Onepress.pl

Dalej

x

1 komentarz

Nie udało się dodać komentarza, spróbuj ponownie za chwilę

Komentarz powinien być dłuższy niż 5 znaków

Prosze wprowadzić prawidłowy adres e-mail

Nick powinien być dłuższy niż 4 znaki