Wprowadzenie do bilansu rachunku zysków i strat

Wprowadzenie do bilansu rachunku zysków i strat stock.xchng

Adresaci sprawozdań finansowych chcą znać zysk przedsiębiorstwa. Potrzebują sprawozdania porównującego przychody ze sprzedaży z kosztami okresu sprawozdawczego, które dostarcza informacji o zysku lub stracie.


Wyróżniamy konta aktywne (rejestrujące zmiany stanu aktywów) i pasywne (służące rejestracji zmian w pasywach).
Wielkości podane w bilansie są saldami poszczególnych kont lub grup wielu kont księgowych, np. pozycja "Aktywa obrotowe razem" nie reprezentuje jednego konta
księgowego, lecz (w naszym przypadku) cztery, tworzące jedna grupę. Działanie dodawania sald poszczególnych kont jest w bilansie oznaczone podkreśleniem ostatniej z sumowanych pozycji. Podwójne podkreślenie (jak przy pozycji "Aktywa razem") oznacza, ze jest to ostatnia pozycja w kolumnie. Podobnie, podwójne podkreślenie
pozycji "Wynik netto" w rachunku zysków i strat (zob. schemat C) oznacza, że jest to ostatni wiersz kolumny. Podwójne podkreślenie pozycji "Zysk na 1 akcje
(EPS)" jest kwestią gustu.

Bilans jest sporządzany na ostatni dzień okresu objętego rachunkiem zysków i strat. Jeżeli np. rachunek zysków i strat obejmuje rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2004 roku, bilans powinien być według stanu na dzień 30 czerwca 2004 roku aktualnego dokładnie o północy, przed 1 lipca. Wielkości ujęte w bilansie to salda kont w ściśle określonym momencie. Chodzi o przedstawienie kondycji finansowej spółki w danej chwili.
Miej na uwadze, ze bilans nie przedstawia przepływów w ramach aktywów, pasywów i między nimi w okresie sprawozdawczym. Bilans ujmuje jedynie stany kont w momencie, na który jest on sporządzony, np. końcowe saldo środków pieniężnych 4 wynosi 565 807 zł (zob. schemat B).[Środki pieniężne to gotówka w kasie i na rachunku bankowym, waluty obce i dewizy - przyp. tłum.] Czy możesz na tej podstawie określić, ile pieniędzy wpłynęło i wypłynęło z konta w ciągu roku? Nie, w każdym razie nie wyczytasz tego z bilansu.

Tak przy okazji, w tym punkcie mylą się nawet dziennikarze omawiający sprawozdania finansowe. Weźmy np. taki fragment artykułu o spółce: "Mocną stroną bilansu są przychody ze sprzedaży rzędu 5,6 miliona dolarów..." (Wall Street Journal, 18 maja 1998, s. B1). Przychody wykazane są w rachunku zysków i strat, nie w bilansie!

Stany i nazwy kont nie są umieszczone w bilansie w przypadkowej kolejności. Bilans jest podzielony na grupy, w porządku przedstawionym niżej.

Lewa stronaPrawa strona
Aktywa trwałeKapitał własny
Aktywa obrotoweZobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w tym długo i krótkoterminowe)


Pierwsza grupa aktywów w bilansie to aktywa trwałe. Są to aktywa, w których posiadanie firma wchodzi z zamiarem użytkowania ich przez okres dłuższy niż rok. Są to nie tylko mające fizyczna postać środki trwałe, jak grunty, budynki, urządzenia, środki transportu, meble czy komputery, lecz także inne rodzaje majątku, takie jak wartości niematerialne i prawne (np. posiadane licencje).

Wartość aktywów trwałych - z wyjątkiem gruntów i kilku innych pozycji - obniża się z czasem wraz ze spadkiem ich wartości użytkowej. Może to wynikać z ich zużycia fizycznego lub moralnego, wynikającego z postępu technicznego. (W związku z postępem technicznym urządzenia produkcyjne mogą stawać się przestarzałe i niezdatne
do użytkowania na bazie nowszej technologii; komputery mogą nie spełniać wymogów sprzętowych nowszych programów. Zużycie moralne jest tym szybsze, im bardziej dynamiczny jest postęp techniczny.)

W każdym kolejnym okresie korzystania z aktywów trwałych firma ponosi koszty związane ze zmniejszaniem się ich wartości. Kwota zmniejszenia za dany okres jest kosztem umorzenia, zwanym amortyzacją. Wartość umorzenia w okresie roku jest wykazywana jako koszt w rachunku zysków i strat (zob. schemat C, strona 16.). Łączna (skumulowana) wartość umorzenia jest w naszym przykładzie przedstawiona w odpowiedniej pozycji bilansu (zob. schemat B, strona 15.).

W praktyce w bilansie nie wyróżnia się oddzielnej pozycji "umorzenie"; skumulowana wartość zużycia aktywów trwałych po prostu zmniejsza saldo konta "środki trwałe", które jest wykazywane w bilansie bezpośrednio w kwocie netto, tj. wartości początkowej pomniejszonej o umorzenie.

Grupa Wydawnicza HELION SA Onepress.pl

Dalej

x

1 komentarz

Nie udało się dodać komentarza, spróbuj ponownie za chwilę

Komentarz powinien być dłuższy niż 5 znaków

Prosze wprowadzić prawidłowy adres e-mail

Nick powinien być dłuższy niż 4 znaki