Wprowadzenie do bilansu rachunku zysków i strat

Wprowadzenie do bilansu rachunku zysków i strat stock.xchng

Adresaci sprawozdań finansowych chcą znać zysk przedsiębiorstwa. Potrzebują sprawozdania porównującego przychody ze sprzedaży z kosztami okresu sprawozdawczego, które dostarcza informacji o zysku lub stracie.

Aktywa obrotowe

Amortyzowane są nie tylko środki trwałe, jak budowle, maszyny i urządzenia, lecz także wartości niematerialne i prawne, które są oddzielna grupa aktywów trwałych.
Aktywa obrotowe to gotówka i inne środki obrotowe, które zostaną zamienione na gotówkę w ciągu jednego cyklu obrotowego. Na cykl obrotowy składa się nabycie lub wytworzenie produktów, przechowanie ich do chwili sprzedania, sprzedanie, okres spływu należności od klientów i w końcu otrzymanie zapłaty. Ta sekwencja wyznacza podstawowe, powtarzalne działania przedsiębiorstwa.

Cykl obrotowy może być krótki - 60 dni lub krótszy - czy też relatywnie długi, na przykład 180 lub więcej dni. Aktywa dodatkowo wykorzystywane w cyklu obrotowym, takie jak krótkoterminowe inwestycje w papiery wartościowe lub udzielane pracownikom krótkoterminowe pożyczki, także są zawarte w grupie aktywów obrotowych pod warunkiem, że zostaną zamienione na gotówkę w ciągu jednego roku, licząc od dnia bilansowego. Bywa, że przedsiębiorstwo pokrywa koszty przyszłych okresów z góry. Takie koszty poniesione z góry to grupa aktywów obrotowych powszechnie określana jako rozliczenia międzyokresowe czynne (zob. schemat B).

Przynajmniej część aktywów powinna być finansowana kapitałem własnym właścicieli przedsiębiorstwa. Właściciele inwestują w firmę pieniądze, pozwalając, aby w przyszłości część zysków była zatrzymywana w przedsiębiorstwie, co umożliwia rozwój działalności. Zauważ, że na schemacie B na kapitał własny składają się kapitał podstawowy i zysk z lat ubiegłych (zatrzymany). Co do zasady, relacja kapitału własnego do aktywów trwałych odzwierciedla równowagę finansowa przedsiębiorstwa - w im większym stopniu aktywa trwałe są finansowane kapitałem własnym, tym lepiej zabezpieczony jest byt przedsiębiorstwa. Właściciele (akcjonariusze spółek akcyjnych), inwestując w spółkę, podnoszą jej kapitał podstawowy [ Spółki emitują akcje o określonej wartości nominalnej. Każda akcja opiewa na pewna wartość nominalna. Cena emisyjna akcji może być wyższa niż ich wartość nominalną. Nadwyżka wartości emisyjnej ponad nominalna tworzy tzw. agio - pozycja ta jest ujmowana w kapitale zapasowym. Z reguły nie wyróżnia się tej wielkości jako osobnej pozycji w bilansie, ponieważ różnica ta nie jest zwykle bardzo istotna - przyp. tłum.]

Zobowiązania

Sprawdź również nasz darmowy poradnik: Jak efektywniej ewidencjonować majątek firm

Zysk zrealizowany w danym roku obrotowym dzieli się na część zatrzymaną w przedsiębiorstwie (zysk niepodzielny) i cześć przekazaną właścicielom w formie dywidendy. Szczegółowe zagadnienia związane z zyskiem zatrzymanym
i dywidenda zostaną omówione w dalszej części książki. Tutaj zwracam tylko uwagę, że zysk zatrzymany (z lat ubiegłych) nie jest - powtarzam, nie jest - pozycją aktywów. Zobowiązania dzielą się na długoterminowe i krótkoterminowe.
Długoterminowe, to takie, które staną się wymagalne po okresie dłuższym niż rok, licząc od dnia bilansowego. "Ekspert" S.A. posiada tylko jedno takie konto bilansowe. Terminy wymagalności, oprocentowanie i inne istotne informacje dotyczące poszczególnych pozycji zobowiązań powinny być ujęte w bilansie lub w notach objaśniających do bilansu. Dla uproszczenia, do przykładowego bilansu nie załączałem not objaśniających (zob. rozdział 16.).

Zobowiązania pomniejszają wartość posiadanych aktywów. Pewną część wykazanej w bilansie gotówki i innych aktywów, które zostaną zamienione na gotówkę w ciągu cyklu obrotowego, zostanie wykorzystana w celu spłaty zobowiązań. (Zobowiązania mogą być także spłacane z aktywów, które zostaną wygenerowane przez przedsiębiorstwo
dopiero w przyszłości). Z wyżej wymienionych powodów wszystkie zobowiązania firmy powinny być ujęte w bilansie -tylko wówczas otrzymamy kompletny obraz kondycji finansowej spółki.

Zobowiązania są także źródłem pochodzenia aktywów. Kiedy np. firma zapożycza się, w naturalny sposób wzrasta jej stan gotówki. Poziom zapasów rośnie, gdy przedsiębiorstwo kupuje produkty na kredyt, zaciągając zobowiązania, które zostaną spłacone w przyszłości. Gdy spółka ma do uregulowania rachunki, oznacza to, że jeszcze nie użyła gotówki, aby je zapłacić.

Poruszając to zagadnienie, wskazujemy na inny powód umieszczania w bilansie zobowiązań. Chodzi o to, aby określić źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa i odpowiedzieć na pytanie o pochodzenie całości aktywów spółki? Mając pełny obraz kondycji finansowej firmy, powinniśmy wskazać źródła pochodzenia aktywów.

Grupa Wydawnicza HELION SA Onepress.pl

Dalej

x

1 komentarz

Nie udało się dodać komentarza, spróbuj ponownie za chwilę

Komentarz powinien być dłuższy niż 5 znaków

Prosze wprowadzić prawidłowy adres e-mail

Nick powinien być dłuższy niż 4 znaki