Wspólny kierunek, czyli o klastrowaniu biznesu

Wspólny kierunek, czyli o klastrowaniu biznesu Image courtesy of by franky242/FreeDigitalPhotos.net

Razem łatwiej wzmacniać innowacyjność regionu, a w tym kierunku właśnie podąża Mazowsze. Współpraca firm z danego sektora zwiększa jego rozpoznawalność na rynku, a korzyści z tego czerpią wszyscy partnerzy.

Jeśli dodatkowo we współpracę zaangażowana zostanie kadra naukowa, biznes zyska nie tylko specjalistyczne kompetencje i zaplecze badawczo-rozwojowe, ale też świeże podejście do tematu. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 promowana będzie więc współpraca i budowanie powiązań biznesowych. Wspólne projekty będą mogły dotyczyć realizacji prac badawczo-rozwojowych, wdrażania innowacyjnych rozwiązań na rynek czy też międzynarodowej promocji przedsiębiorstw.

Klaster, czyli co właściwie?

Klaster to sieć powiązań między różnymi podmiotami, które oprócz realizacji własnych celów angażują się w osiąganie celów wspólnych, na przykład rozwój danego sektora. W zależności od założeń klastra, we współpracę włączane są firmy, instytucje naukowe, samorządy, ale też organizacje pozarządowe. Każdy z partnerów wnosi do inicjatywy wiedzę, doświadczenia rynkowe, czy zaplecze infrastrukturalne, a korzyści otrzymywane w zamian mogą obejmować dostęp do innowacyjnych rozwiązań, nowych rynków zbytu, czy większą rozpoznawalność firmy. Celem współpracy może być na przykład budowanie marki sektora, jak było w przypadku portugalskiego klastra obuwniczego. Członkowie klastra opracowali strategię rozwoju branży, wdrożyli innowacyjne rozwiązania (na przykład w zakresie obsługi klientów), ale  też wypromowali sektor poza granicami kraju.

Jak wygląda sytuacja na Mazowszu?

Na Mazowszu funkcjonuje ponad 70 klastrów, z których część uzyskała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Ponad 60 mln zł z UE przeznaczono na wsparcie powiązań kooperacyjnych. Unijne środki zainwestowano na przykład w rozwój mazowieckiego Klastra BioTechMed, którego koordynatorem jest  spółka BTM Innovations. Członkostwo w klastrze to nie tylko dostęp do innowacyjnych pomysłów z branży biotechnologicznej, specjalistycznych usług doradczych, ale też wsparcie w pozyskaniu funduszy na realizację działań.

Klaster wspiera komercjalizację innowacyjnych pomysłów. I tak, do tej pory udało się utworzyć sześć spółek technologicznych, na przykład firmę OncoArendi, która pracuje nad lekiem na raka. Jednym z efektów perspektywy 2007-2013 było również powołanie Mazowieckiego Klastra Chemicznego, którego koordynatorem jest Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny. We współpracę zaangażowało się już ponad 100 podmiotów – przedsiębiorstw, instytucji naukowych, instytucji otoczenia biznesu i organizacji pozarządowych. Klaster angażuje się nie tylko w działania regionalne na przykład planując wspólną strategię działań w ramach wyodrębnionej grupy kosmetycznej, ale też uczestniczy w inicjatywach międzynarodowych, takich jak prace w Radzie Projektowej Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych (ECRN). Wymienione dwa klastry jako pierwsze w Polsce otrzymały Srebrne Odznaki Doskonałości w Zarządzaniu przyznawane przez Europejski Sekretariat ds. Analiz Klastrów (ESCA).

W którym kierunku idziemy?

Zgodnie z Regionalną Strategią Innowacyjności do 2020 roku Mazowsze ma aspiracje do bycia strategicznym ośrodkiem badań i rozwoju oraz usług biznesowych w skali europejskiej. Rozwój regionu skoncentrowany zostanie wokół obszarów inteligentnej specjalizacji, do których należy wysoka jakość życia, inteligentne systemy zarządzania, nowoczesne usługi biznesowe i bezpieczna żywność. Region będzie charakteryzował się wysokim poziomem usieciowienia gospodarki, a więc duży nacisk położony zostanie na wzmacnianie współpracy między różnymi podmiotami. W kontekście zwiększania innowacyjności Mazowsza ważne będą projekty realizowane w ramach powiązań kooperacyjnych (na przykład klastrów), z uwagi na zdolność do generowania unikalnej wiedzy i rozwiązań, a także większy zasięg oddziaływania realizowanych działań niż w przypadku pojedynczego przedsiębiorcy.

Prawie 500 mln euro na innowacyjność regionu

Na wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości na Mazowszu zaplanowane jest 491,5 mln euro, co stanowi aż 23 proc. budżetu programu. Środki te ukierunkowane zostaną między innymi na wzmacnianie współpracy między przedsiębiorcami, a także między przedsiębiorcami, naukowcami, instytucjami otoczenia biznesu, samorządami. Powiązania kooperacyjne będą mogły ubiegać się o środki na działalność badawczo-rozwojową, powstawanie i rozwój przedsiębiorstw, zwiększanie poziomu eksportu zagranicznego, zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach, w tym rozwój e-biznesu.

Już 31 grudnia tego roku rozpocznie się konkurs na bony na innowacje, czyli projekty realizowane we współpracy z jednostkami naukowymi (Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw). O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Możliwa będzie również realizacja projektów w partnerstwie. Pula konkursowa wyniesie 21,3 mln euro, a nabór będzie trwał do wyczerpania zaplanowanego poziomu środków.

W przyszłym roku przedsiębiorcy będą się ubiegać aż o 109,8 mln euro, które rozdysponowane zostanie w ramach 10 konkursów. Będą fundusze m.in. na projekty badawczo rozwojowe, tworzenie i rozwój zaplecza B+R, ale też proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych. O ile w przypadku pierwszych dwóch rodzajów projektów wymagana będzie zgodność z obszarami inteligentnej specjalizacji, to w kontekście prac eksperymentalnych nie ma już takiego wymogu. Co ważne, jeden z konkursów z zakresu umiędzynarodowienia biznesu skierowany będzie wyłącznie do grup przedsiębiorców. O dofinansowanie projektów będą oni mogli ubiegać się w czwartym kwartale. Pula środków na wspólne projekty przedsiębiorstw wyniesie 6,8 mln euro.

Przyszły rok to również czas na wsparcie rozwoju regionalnego systemu innowacji, czyli projektu własnego samorządu województwa. Unijne dofinansowanie w wysokości 2 mln euro przeznaczone zostanie na działania z zakresu m.in. określania innowacyjnych możliwości biznesowych, doradztwo z obszaru komercjalizacji innowacji, a także przygotowywanie przedsiębiorstw do włączania w sieci kooperacyjne. RPO WM stworzy warunki do nawiązywania współpracy, na przykład poprzez organizację targów kooperacji i forum kojarzenia partnerów naukowo-gospodarczych.

Jakie środki dla Mazowsza?

Na lata 2014-2020 Mazowsze zagwarantowane ma 2,08 mld euro (ponad 8 mld zł) unijnego wsparcia, skierowanego głównie do biznesu, administracji i sektora naukowego. Maksymalne dofinansowanie wyniesie 80 proc. wartości inwestycji. W 2016 roku ogłoszonych zostanie 47 konkursów na łączną kwotę 543,5 mln euro (2,3 mld zł). Za wydatkowanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Więcej informacji o unijnych środkach dla Mazowsza dostępnych jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

nf.pl nf.pl