• Wszystko co musisz wiedzieć przed zawarciem intercyzy

  Według polskiego prawa, małżonków po ślubie łączy wspólnota majątkowa. Sytuacja wygląda odwrotnie w większości krajów Unii Europejskiej, gdzie rozdzielność majątkowa jest ustrojem ustawowym.

  Aby ustanowić ją w Polsce, narzeczeni muszą zawrzeć umowę majątkową małżeńską, zwaną potocznie intercyzą.

  Wspólnota majątkowa, która powstaje między dwoma osobami w chwili zawarcia małżeństwa, obejmuje wszystko co małżonkowie nabyli w czasie trwania formalnego związku. Przedmioty, kupowane od chwili zawarcia małżeństwa, należą zatem do majątku wspólnego. Jedynie pewna grupa przedmiotów tworzy tzw. majątek osobisty każdego z małżonków, jest to m.in. majątek nabyty przed ślubem, majątek odziedziczony, pochodzący z zapisu lub darowizny, a także pieniądze z odszkodowania czy nagrody pieniężne.

  Czym jest intercyza?

  Intercyza to umowa przedślubna ustalająca sprawy majątkowe przyszłych małżonków. Pojęcie to nie funkcjonuje jednak w języku prawnym. Jego odpowiednikiem jest „umowa majątkowa małżeńska”. Dzięki niej można wprowadzić rozdzielność majątkową, ale nie sprowadza się ona wyłącznie do tego. Za jej pośrednictwem można także przyjąć inne rozwiązanie niż wspólnota ustawowa, którą można np. rozszerzyć lub ograniczyć. Ponadto, wbrew tego co można by przypuszczać, umowa taka może być zawarta również w trakcie trwania związku małżeńskiego, a nie tylko przed ślubem. Aby intercyza była ważna, musi zostać zawarta za zgodą obu stron w formie aktu notarialnego. Za sporządzenie takiego dokumentu notariusz pobiera taksę wynoszącą 400 zł. Po doliczeniu wypisów oraz podatku VAT, koszt podpisania umowy majątkowej małżeńskiej przed ślubem wynosi ok. 550 zł. W przypadku, gdy intercyza podpisywana jest w trakcie trwania małżeństwa, koszt jej zawarcia może być znacznie wyższy, ponieważ zależy wtedy od rodzaju majątku i jego łącznej wartości.

  Rozdzielność majątkowa

  Najczęściej spotykanym w praktyce modelem podziału majątku w wyniku intercyzy jest wprowadzenie pełnej rozdzielności majątkowej. Polega ona na zachowaniu przez każdego z małżonków majątku nabytego zarówno przed, jak i po zawarciu umowy. Mówiąc wprost, wszystko co jeden z małżonków kupi po podpisaniu intercyzy wchodzi do jego majątku osobistego. W takiej sytuacji każdy z małżonków zarządza swoim majątkiem samodzielnie, a majątek wspólny nie istnieje.

  Warto w tym miejscu podkreślić, że ustanowienie rozdzielności majątkowej nie wyłącza...


Nowoczesna Firma S.A. Grażyna Stefańska