Wszystko co warto wiedzieć o zmianach w podatkach

Wszystko co warto wiedzieć o zmianach w podatkach sxc.hu

Najważniejsze informacje dotyczące zmian w prawie podatkowym oraz projektów ustaw i rozporządzeń z tego zakresu, które pojawiły się w ostatnim czasie.

VAT

Projekty:

1. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

Projektowane zmiany dotyczą zwolnienia od podatku niektórych czynności związanych ze sferą dobroczynności (cele pożytku publicznego) w związku z planowanym wejściem w życie ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/502/projekt/222782

2.  Projekt rozporządzenia w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu

Z obowiązku prowadzenia ewidencji mają zostać wyłączone pojazdy specjalne takie jak pomoc drogowa, pojazdy pogrzebowe oraz bankowóz (typu A i B).

http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/502/projekt/219333

AKCYZA I CŁO

Weszły w życie:

1. 1 czerwca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz.U. 2014 poz. 673)
Nowelizacja ma ułatwić dokonywanie formalności celnych przez podmioty, które w związku z prowadzoną działalnością są włączone w czynności określone przepisami prawa celnego i dokonują rejestracji dla potrzeb EORI, korzystają z zabezpieczenia generalnego bądź wnioskują o uznanie miejsca, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego. Wprowadzane zmiany usprawnią i odbiurokratyzują załatwianie spraw przed organami celnymi.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000673

2. 28 maja 2014 r. weszły w życie:

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych (Dz.U. 2014 poz. 605)
  Przepisy mają uprościć formalności związane z odroczeniem terminu płatności należności celnych, w formach o których mowa w art. 226 lit. b i c Wspólnotowego Kodeksu Celnego (WKC), poprzez określenie jednego organu, właściwego miejscowo ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wnioskodawcy, do którego należy kierować wniosek.
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000605
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych  (Dz.U. 2014 poz. 604)
  Rozporządzenie określa właściwość miejscową organów celnych dla złożenia wniosku o wydanie upoważnienia do stosowania uproszczonej procedury wystawiania niepreferencyjnych świadectw pochodzenia oraz upoważnienia do stosowania uproszczonej procedury wystawiania świadectw przewozowych ATR.
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000604

Obwieszczenia:

1. 2 czerwca 2014 r. opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy (Dz.U. 2014 poz. 733)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000733

Projekty:

1. Projekt z ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym
W ustawie o podatku akcyzowym zaproponowano czasowe - w latach 2015-2019 – obniżenie stawek podatku akcyzowego od paliw silnikowych o 25,00 zł/ 1000 litrów, 25,00 zł/1000 kilogramów albo o 0,50 zł/GJ. Jednocześnie w ustawie o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym podwyższono wysokość stawek opłaty paliwowej dla poszczególnych paliw o te same wartości. Projekt przewiduje także wprowadzenie nowego obowiązku objęcia opłaty paliwowej zabezpieczeniem akcyzowym na zasadach określonych w ustawie o podatku akcyzowym.

http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/191882

2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
Projekt rozporządzenia wprowadza możliwość oznaczania samoprzylepnymi banderolami wyrobów spirytusowych i winiarskich w puszkach bez konieczności składania wniosku o wskazanie sposobu nanoszenia banderol na nietypowe opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych.

http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/502/projekt/218764

3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw
Projekt dotyczy głównie zmian w organizacji administracji celnej i podatkowej, ale zakłada również nowelizację Prawa celnego i ustawy o podatku akcyzowym

http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/219808

PODATKI DOCHODOWE

Weszły w życie:

1. 23 maja 2014 r. weszły w życie:

 • Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, podpisanej w Londynie dnia 8 października 2013 r. (Dz.U. 2014 poz. 580)
  Dotyczy rozgraniczenia praw Polski i Guernsey do opodatkowania dochodów z transportu międzynarodowego.
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000580
 • Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisanej w Londynie dnia 8 października 2013 r. (Dz.U. 2014 poz. 581)
  Dotyczy wprowadzenia efektywnych mechanizmów unikania podwójnego opodatkowania dochodów z pracy najemnej oraz emerytur i rent, uzyskiwanych przez osoby fizyczne pracujące w relacjach Polska-Guernsey.
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000581
 • Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o zmianie Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Seulu dnia 21 czerwca 1991 roku, podpisanego w Seulu dnia 22 października 2013 r. (Dz.U. 2014 poz. 582)
  Dotyczy aktualizacji Umowy, m.in. w zakresie postanowień dotyczących wymiany informacji podatkowych i wprowadzenia technicznych zmian dostosowujących Konwencję do aktualnej wersji Modelowej Konwencji OECD.
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000582  

Obwieszczenia:

1. 29 maja 2014 r. ogłoszono obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz.U. 2014 poz. 701)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000701

Projekty zmian:

1. Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Kajmanami o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Londynie dnia 29 listopada 2013 r.
Dotyczy wprowadzenia skutecznego narzędzia weryfikacji deklarowanych podstaw opodatkowania przez podatników osiągających dochody w relacjach z Kajmanami i stanowi ważny krok w kierunku rozwoju dwustronnej współpracy podatkowej, która może stanowić podstawę do podjęcia rozmów zmierzających do zawarcia pełnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Kajmanami.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=13747376BD5A4CE9C1257CE600333669

2. Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Brytyjskich Wysp Dziewiczych o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu i Wspólnej Deklaracji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Brytyjskich Wysp Dziewiczych, podpisanych w Londynie dnia 28 listopada 2013 r.
Dotyczy zawarcia umowy na podstawie Modelowej Umowy OECD o wymianie informacji w sprawach podatkowych - w przypadku Polski będzie to podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek od towarów i usług zaś w przypadku Brytyjskich Wysp Dziewiczych będzie to podatek dochodowy, podatek od wynagrodzeń oraz podatek od majątku.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=FFCE7FCA23FC5F58C1257CD800385CD4

3. Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Bermudów (zgodnie z upoważnieniem Rządu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Uzgodnień końcowych dotyczących interpretacji oraz stosowania Umowy, podpisanych w Londynie dnia 25 listopada 2013 r.
Dotyczy zawarcia umowy na podstawie Modelowej Umowy OECD o wymianie informacji w sprawach podatkowych - w przypadku Polski będzie to podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek dochodowy od osób fizycznych zaś w przypadku Bermudów będą to podatki bezpośrednie, bez względu na rodzaj i nazwę.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=681BA22A41CFDDAEC1257CD800385CCF

4. Projekt ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., oraz Protokół, sporządzony w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., podpisanego w Abu Zabi dnia 11 grudnia 2013 r.
Dotyczy dostosowania postanowień Umowy określających zasady opodatkowania zysków przedsiębiorstw oraz wymiany informacji podatkowych do Modelowej Konwencji OECD oraz szeregu technicznych kwestii wypływających ze stosowania umowy w zmieniających się uwarunkowaniach gospodarczych.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=B35073BE951E42F9C1257CD800385CC3

5. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz częściowego zaniechania poboru wpłat z zysku  
Jednoosobowe spółki Skarbu Państwa w likwidacji nie zapłacą CIT od dochodów z przekazania na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego gruntu, w wykonaniu uchwały o podziale majątku w procesie likwidacji, nie zostaną także pobrane wpłaty z zysku od zysku osiągniętego z tego tytułu.

http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-978-2014/$file/7-020-978-2014.pdf

6. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych
Dotyczy zwolnienia z obowiązku zapłaty podatków dochodowych od dochodów uzyskanych z umów offsetowych zawartych pomiędzy Skarbem Państwa a zagranicznymi dostawcami sprzętu wojskowego.

http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-936_2-2014/$file/7-020-936_2-2014.pdf

7. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
Zmiany w przepisach podatkowych mają uwzględniać nową instytucję kapitału udziałowego i udziały beznominałowe. Obie postaci kapitału mają być neutralne podatkowo, aby nie stwarzać uprzywilejowania dla jednego z podtypów spółki z o.o.

http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/1/projekt/170130

INNE

Weszły w życie:

1. 21 maja 2014 r. weszły w życie:

2. 11 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 183)
Organy podatkowe będą mogły przez internet przesyłać podatnikom decyzje, postanowienia, interpretacje oraz wzywać do złożenia wyjaśnień czy zeznań. Również podatnik będzie mógł w ten sam sposób składać wyjaśnienia, przesyłać żądania, odwołania, zażalenia, ponaglenia i wnioski. Będzie mógł też elektronicznie ustanowić swojego pełnomocnika do reprezentowania go w sprawach przed urzędem. Elektroniczna komunikacja będzie możliwa wyłącznie za zgodą podatnika.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000183

Projekty zmian:

1. Projekt rozporządzenia Minista Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych
Projektowane zmiany umożliwią podatnikom składanie deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i przetwarzanie ich za pośrednictwem systemu e-Podatki.

http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/502/projekt/219500

2. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa
Dotyczy dostosowania systemu prawa do wyroku TK z dnia 8 października 2013 r. (sygn. akt SK 40/12); projekt przewiduje, że zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym będą podlegały przedawnieniu na takich samych zasadach jak zobowiązania niezabezpieczone hipoteką lub zastawem rejestrowym.

http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-953_2-2014/$file/7-020-953_2-2014.pdf

3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
Dotyczy usunięcia z polskiego porządku prawnego jednej z opłat lokalnych - opłaty targowej.

http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-989-2014/$file/7-020-989-2014.pdf

Stan monitorowanych projektów

1. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
Celem projektu założeń jest zracjonalizowanie i uproszczenie procedur podatkowych oraz uszczelnienie systemu poboru podatków. Najważniejsze zmiany projektu to: wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, wprowadzenie pełnomocnictw ogólnych w procedurach podatkowych, informatyzacja sprawdzania dokumentacji księgowej, unowocześnienie doręczania pism urzędu, racjonalizacja systemu interpretacji podatkowych

Stan: Projekt przyjęty przez Radę Ministrów

http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/1/projekt/161550/katalog/161583

2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (CFC).
Dotyczy wprowadzenia przepisów dotyczących zasad i warunków opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych; zasad ustalania wartości początkowej środków trwałych w spółce europejskiej, spółdzielni europejskiej oraz zakładzie zagranicznym położonym na terytorium RP.

Stan: projekt po pierwszym czytaniu w Sejmie.

http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/161450

3. Projekt ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej.
Projekt zakłada m.in. wydłużenie terminu na rozliczenie VAT w imporcie dla AEO, zmniejszenie uciążliwości importowych procedur kontrolnych towarów przez polskie porty morskie, wyłączenie z podatku VAT usług bezpłatnej pomocy prawnej na rzecz osób niezamożnych – korzystających z pomocy społecznej oraz zwolnienie otrzymującego pomoc z podatku dochodowego z tego tytułu, wprowadzenie zryczałtowanego sposobu ustalania przychodu z tytułu wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych.

Stan: projekt przekazano do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Ministrów.

http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/181358/katalog/181385

4. Rządowy projekt ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Dotyczy opodatkowania wydobycia węglowodorów przez wprowadzenia specjalnego podatku węglowodorowego od zysków z działalności wydobywczej węglowodorów.

Stan: projekt po pierwszym czytaniu w Sejmie.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=75353830BC149B5EC1257CC900421EFA

Deloitte Polska