Zakładamy szkołę - pierwsze kroki

Zakładamy szkołę - pierwsze kroki Pam Roth / stock.xchng

Gdy zakładasz szkołę musisz pamiętać o wpisaniu jej do ewidencji prowadzonej przez organ samorządu terytorialnego właściwy dla danego regionu. Należy także ułożyć statut danej placówki.

Osoba fizyczna lub prawna, chcąc założyć niepubliczną szkołę, musi uzyskać wpis do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu placówek publicznych.

Wniosek o zgłoszenie do ewidencji powinien zawierać:

1)    Oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę, jej miejsce zamieszkania lub siedziby.
2)    Określenie odpowiednio typu i rodzaju placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania.
3)    Wskazanie miejsca prowadzenia szkoły oraz informacje o warunkach lokalowych zapewniających:

  • Możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  • Realizację innych zadań statutowych.
  • W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu.
  • Bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Podobne artykuły:


4)    Statut szkoły – powinien określać nazwę, typ szkoły i jej zadania, oznaczenie osoby prowadzącej, wskazanie organów placówki oraz zakres ich zadań, organizację szkoły, a także zasady przyjmowania do niej. Ponadto muszą się tam znaleźć postanowienia w zakresie praw i obowiązków pracowników oraz uczniów szkoły, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy oraz sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność placówki.
5)    Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia.
6)    Zobowiązanie do przestrzegania takich wymagań jak:

  • Realizacji programu nauczania uwzględniającego podstawy programowe,
  • Realizacji zajęć edukacyjnych w cyklu nie krótszym oraz wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu.
  • Stosowania zasad klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.
  • Prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania.


Organ ewidencyjny obowiązany jest w ciągu 30 dni od daty złożenia zgłoszenia dokonać wpisu do ewidencji placówki niepublicznej oraz doręczyć osobie dokonującej zgłoszenia zaświadczenie o wpisie placówki do ewidencji. Kopię zaświadczenia organ ten przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty, a w przypadku szkół artystycznych również ministrowi do spraw kultury oraz organowi podatkowemu.

Odmowa dokonania wpisu do ewidencji następuje w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej przez organ ewidencyjny. Może ona być udzielona, jeżeli zgłoszenie nie zawiera wymaganych danych i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie lub statut zgłaszanej placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

Wszelkie zmiany w zakresie danych wymaganych w zgłoszeniu powstałe po wpisie do ewidencji osoba prowadząca szkołę musi zgłosić organowi ewidencyjnemu w ciągu 14 dni od ich zaistnienia.

Podobne artykuły:
Nowoczesna Firma S.A.