Zarządzanie przez jakość

Zarządzanie przez jakość www.sxc.hu

Prosta technika Total Quality Management umożliwia systemowe budowanie marki, co przekłada się na wzrost zaufania klientów.

Jakość w filozofii TOM oznacza spełnienie wymagań klienta. Aby ją osiągnąć, wszystkie procesy zachodzące w organizacji mają przebiegać bez błędów. W tym układzie za jakość odpowiada każdy pracownik.

Jak rozumieć pojęcie Total Quality Management, tłumaczone najczęściej jako zarządzanie przez jakość lub kompleksowe zarządzanie jakością? Gdyby przyjrzeć się oryginalnej definicji, uzyskamy następujący obraz: 

 • Total - obejmujące swoim zakresem całą organizację bez względu na profil i panujące stosunki własnościowe. 
 • Quality - spełnienie wyspecyfikowanych wymagań klienta. 
 • Management - zarządzanie mające na celu pozytywną zmianę wszystkich procesów zachodzących w organizacji.
 • TQM - jest systemem zarządzania nastawionym na spełnienie wymagań i życzeń stawianych zarówno przez klientów wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Wady są tu traktowane jako nieocenione źródło informacji. Systematycznie doskonali się działania wszystkich pracowników, które są potrzebne firmie. W tym systemie odpowiedzialność za jakość ponosi każdy pracownik. 

Podobne artykuły:

Dlaczego warto


Filozofia TQM sama w sobie jest bardzo prosta i z jej zastosowaniem nie powinno być większych problemów. A jednak jest inaczej. Tylko znikomy procent polskich firm deklaruje chęć wprowadzania tych zasad. Dlaczego tak się dzieje? Być może publikacje na temat TQM nie pokazują w sposób jednoznaczny, jak rozpocząć prace wdrożeniowe. Być może brak jest tak naprawdę fachowców w tej dziedzinie. Być może popełniamy kardynalny błąd, polegający na próbie kopiowania japońskiego TQM w naszych warunkach. I w końcu może nie da się wprowadzić TQM tam, gdzie nie ma jasno zdefiniowanej i realizowanej strategii firmy.

A przecież stosując się do zasad zarządzania poprzez jakość, można osiągnąć wymierne korzyści:

 • po pierwsze - systemowe podejście do spraw związanych z rozwojem wyrobów,
 • po drugie - budowanie marki firmy,
 • po trzecie - wzrost zaufania klientów,
 • po piąte - zadowolenie klienta,
 • po szóste - stworzenie systemu zarządzania obejmującego całą firmę.

Podstawowym warunkiem osiągnięcia sukcesu jest zawsze człowiek, bez względu na stanowisko czy rodzaj wykonywanej pracy. TQM kładzie silny nacisk na organizację zespołową, w której nad rozwiązaniem danego problemu nie pracują wyłącznie specjaliści z danej branży, lecz również ci, którzy na co dzień nie zajmują się takimi zagadnieniami. To właśnie zespoły działające zgodnie z przyjętymi zasadami TQM realizują politykę oraz cele firmy zawarte w jej strategii.

Aby jednak zespół mógł wykonywać stawiane mu zadania, niezbędne jest odpowiednie motywowanie, dzięki któremu wszyscy jego członkowie będą jednakowo zaangażowani w realizację wspomnianych celów.

Jednak najsprawniejsze nawet zespoły TQM nic nie osiągną, jeżeli zabraknie:

 • wspólnej wizji dotyczącej funkcjonowania firmy,
 • zaangażowania wszystkich pracowników,
 • zaangażowania i autentycznie przewodniej roli
 • najwyższego kierownictwa,
 • zdefiniowania wszystkich procesów zachodzących w danej organizacji,
 • systematyczności i cierpliwości.

Nie do przecenienia


Na co trzeba zwrócić szczególna uwagę przy wprowadzaniu TQM? Praktyka pokazuje, iż kanonem jest osiem znanych zasad zarządzania.

 1. Nastawienie na klienta - zrozumieć jego potrzeby, powiązać cele firmy z nimi, stale podwyższać zdolności wytwórcze, mieć wymagane umiejętności i wiedzę. 
 2. Przewodnictwo - nakreślić wizję firmy oraz cele na odpowiednich szczeblach, mieć zaangażowaną, zmotywo-waną, kompetentną i stabilną załogę. 
 3. Zaangażowanie ludzi - uzyskać wkład ludzi w doskonalenie strategii, identyfikację z celami firmy, włączyć pracowników do podejmowania decyzji, doskonalenia procesów, wykorzystać ich osobisty potencjał, umożliwić im osiąganie zadowolenia z pracy. 
 4. Podejście procesowe - efektywnie wykorzystywać środki do osiągania efektów, dokonywać oceny wydajności, redukować koszty, zapobiegać błędom, doskonalić kompetencje. 
 5. Systemowe podejście do zarządzania - zidentyfikować procesy oraz powiązania i je udokumentować, powiązać cele procesów z celami firmy, oceniać efektywność, identyfikować potencjały, koordynować zakresy kompetencji, zadbać o pracę zespołową. 
 6. Ciągłe doskonalenie - powiązać stałe doskonalenie z planowaniem strategicznym, wytyczać realne i ambitne cele, włączać pracowników do budowy strategii i celów, optymalizować procesy.
 7. Podejmowanie decyzji na podstawie faktów - określać strategię i cele, optymalizować procesy i zarządzać zasobami z wykorzystaniem opinii pracowników. 

Obustronnie korzystne powiązania z dostawcami - rozwijać partnerską współpracę, włączyć dostawców do wczesnego planowania, dbać o punktualność dostaw i jakość produktów, organizować wspólne szkolenia i doskonalenie.

Podobne artykuły:

Źródło: Baza Wiedzy - www.profes.com.pl
Artykuł opublikowano w Gazecie Prawnej (nr 101(530)29-30 sierpnia 2001)Profesjonał Sp. z o.o.