Zasiłek macierzyński dla kobiet prowadzących działalność gospodarczą

Zasiłek macierzyński dla kobiet prowadzących działalność gospodarczą http://www.freedigitalphotos.net

Kobieta prowadząca działalność gospodarczą otrzyma zasiłek macierzyński po urodzeniu dziecka, jeśli w momencie narodzin potomka podlega ona ubezpieczeniu chorobowemu, które w przypadku przedsiębiorców jest ubezpieczeniem dobrowolnym.

Kobiety prowadzące własną firmę stając się mamami, zyskują prawo do zasiłku macierzyńskiego w okresie takim, jaki Kodeks Pracy w danej chwili uznaje za urlop macierzyński. Jeśli chodzi zaś o sam urlop, to już zależy od decyzji samej zainteresowanej, która może w tym czasie pracować w swojej firmie bądź nie. Zasiłek macierzyński z ZUS otrzymuje tak czy inaczej.

Zasiłek macierzyński przysługuje także kobiecie prowadzącej własną działalność gospodarczą, która przyjmuje dziecko na wychowanie w ramach rodziny zastępczej lub która przyjęła dziecko na wychowanie i wystąpiła o sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka. Nie dotyczy to zawodowej rodziny zastępczej.

Zasiłek otrzymują te osoby, które przed narodzinami dziecka (albo też przyjęciem dziecka na wychowanie) wpłacały do ZUS składki na ubezpieczenie chorobowe. Dla przedsiębiorców nie jest to obowiązkowa składka, więc jeśli nie była ona opłacana – niestety – zasiłek macierzyński nie przysługuje. W roku bieżącym maksymalna podstawa składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe wynosi 9365 zł miesięcznie. Zgodnie z obowiązującą zasadą, nie może ona przekraczać 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Jak to wygląda w praktyce? Otóż… Zasiłek wynosi 100% podstawy wymiaru za okresy tzw. podstawowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a jeśli kobieta zdecyduje się także na wykorzystanie urlopu rodzicielskiego, ZUS nalicza na czas tego drugiego urlopu zasiłek w wysokości 60% podstawy wymiaru.

Jak oblicza się wysokość zasiłku macierzyńskiego?

Podstawa wymiaru zasiłku to przeciętny miesięczny przychód osiągnięty przez daną osobę w okresie 12 miesięcy przed zaistnieniem prawa do zasiłku.

Co należy zrobić, aby otrzymać pieniądze z tytułu zasiłku macierzyńskiego? Trzeba zgłosić się do ZUS dostarczając stosowny wniosek i zaświadczenie o przewidywanej dacie porodu (jeśli rzecz zgłaszamy będąc jeszcze w ciąży) lub przedstawić już odpis aktu urodzenia dziecka (jeśli załatwiamy tę sprawę już po porodzie) oraz zaświadczenie płatnika składek ZUS.

Jeśli przedsiębiorcza mama ma zamiar pobierać zasiłek także po okresie podstawowego urlopu macierzyńskiego (czyli w okresie dodatkowego macierzyńskiego oraz w okresie urlopu rodzicielskiego), przed datą ich rozpoczęcia musi ona ponownie złożyć zestaw w/w dokumentów. W przypadku ubiegania się o zasiłek w trakcie okresu odpowiadającego urlopowi rodzicielskiemu, dodatkowo złożyć trzeba oświadczenie, że drugi rodzic nie będzie korzystał z zasiłku rodzicielskiego lub przez jaki czas zamierza z niego korzystać.

Kiedy pierwsza wypłata?

Wypłcanie zasiłku macierzyńskiego rozpocznie się najpóźniej 30 dni po przedłożeniu w ZUS ostatniego z wszystkich wymaganych dokumentów. Jeśli przedsiębiorca opłaca składki na ubezpieczenie chorobowe, termin ten będzie liczony od opłacenia składki.

Zasiłek za okres urlopu macierzyńskiego i okres odpowiadający okresowi urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego jest wypłacany przez:

  • 20 tygodni - w przypadku urodzenia lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka. 
  • 31 tygodni - w przypadku urodzenia przy jednym porodzie lub jednoczesnego przyjęcia na wychowanie dwojga dzieci.
  • 33 tygodni - w przypadku urodzenia przy jednym porodzie lub jednoczesnego przyjęcia na wychowanie trojga dzieci. 
  • 35 tygodni - w przypadku urodzenia przy jednym porodzie lub jednoczesnego przyjęcia na wychowanie czworga dzieci.
  • 37 tygodni - w przypadku urodzenia przy jednym porodzie lub jednoczesnego przyjęcia na wychowanie pięciorga i więcej dzieci.

Zasiłek za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego jest wypłacany przez:

  • 6 tygodni - w przypadku urodzenia albo przyjęcia na wychowanie jednego dziecka.
  • 8 tygodni - w przypadku urodzenia przy jednym porodzie lub jednoczesnego przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka.
  • 3 tygodni - przypadku korzystania z uprawnień do minimalnego wymiaru urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Zasiłek za okres urlopu rodzicielskiego jest wypłacany przez:

  • 26 tygodni.

Tax Care S.A. Katarzyna Miazek