Zmiana w podatkach! Od 2015 r. PIT i CIT rozliczysz wyłącznie elektronicznie

 Zmiana w podatkach! Od 2015 r. PIT i CIT rozliczysz wyłącznie elektronicznie sxc.hu

Już w 2015 płatnicy podatku m. in. CIT i PIT będą zobligowaniu do sporządzania i wysyłania deklaracji wyłącznie przez Internet.

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, który ma wejść w życie od 1 stycznia 2015 roku. Projekt przewiduje, że już od przyszłego roku większość deklaracji podatkowych, w tym także zeznania, wykazy i informacje podatnicy i płatnicy będą musieli dostarczyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Podobne artykuły:

Tylko przez internet

Nowe przepisy mają mieć zastosowanie do dochodów (lub poniesionych strat) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2014 r. Nowelizacja przewiduje generalną zasadę, że deklaracje mają być wysyłane za pomocą komunikacji elektronicznej dotyczyć to ma m.in.: rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach (PIT-4R) i ryczałtowanym podatku (PIT-8AR), informacji m.in. o przychodach z innych źródeł (PIT-8C), o dochodach i pobranych zaliczkach (PIT-11) a także roczne obliczenie podatku za podatnika (PIT-40) w przypadku CIT-u m.in. zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (straty), tj. CIT-8. CIT-8A, CIT-8B oraz informacji IFT-2.

Możliwość złożenia deklaracji w formie papierowej, zgodnie z projektem, przysługiwałoby jedynie niewielkiej grupie płatników PIT oraz podmiotów niepełniących funkcji płatnika tego podatku - przede wszystkim tym, w przypadku, w którym obowiązek przekazania informacji lub rocznego obliczenia podatku za rok podatkowy istnieje w stosunku do nie więcej niż pięciu podatników, chyba że w ich imieniu i na ich rzecz obowiązek ten wykonuje biuro rachunkowe. Planowane przepisy nie będą miały zastosowania w przypadku, gdy załączniki do deklaracji CIT są składane w innych terminach lub podatników, którzy nie składają zeznania podatkowego np. CIT-ST lub CIT-D.

Podobne artykuły:

PIT w formie papierowej będzi wiązał się ze zmianą terminu składania

W myśl projektowanej ustawy termin na sporządzenie i przekazanie urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi informacji oraz rocznego obliczenia podatku upływałby dla formy papierowej z końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym, a nie jak dotychczas z końcem lutego.

Istotne jest, że projekt ustawy wprowadza przepis statuujący, że złożenie deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku w niewłaściwej formie tj. papierowej będzie równoznaczne z ich niezłożeniem.


Deloitte Advisory SP z o.o.