Zmiany w ustawie o urzędach i izbach skarbowych budzą wątpliwości

Zmiany w ustawie o urzędach i izbach skarbowych budzą wątpliwości anna - Fotolia

Propozycje rozwiązań w ustawie o urzędach i izbach skarbowych, wprowadzające zależność pomiędzy tymi podmiotami, mogą naruszać zasadę dwuinstancyjnego postępowania.

Będzie to w konsekwencji prowadziło do uchwalenia niekonstytucyjnych regulacji – komentuje ekspert Pracodawców RP Mariusz Korzeb.

Upłynął już termin zgłaszania uwag do projektu zmiany ustawy o Służbie Celnej oraz ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Zmiana regulacji ma prowadzić do efektywniejszego wykorzystania zasobów kadrowych i rzeczowych – a więc i finansowych – administracji podatkowej.

Wątpliwości Pracodawców RP budzi kwestia wpływu podporządkowania służbowego dotychczasowych pracowników urzędów skarbowych dyrektorom izb skarbowych oraz przekształcenia organizacyjno-finansowego urzędów skarbowych i izby skarbowej w jedną jednostkę.

Warto bowiem podkreślić, że zgodnie z art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Wyjątki od tej zasady oraz tryb zaskarżania są określone przez ustawę, która odnosi się do dwuinstancyjności postępowania podatkowego, polegającej na dwukrotnym rozpatrzeniu i rozstrzygnięciu przez dwa różne organy tej samej sprawy, wyznaczonej treścią zaskarżanego rozstrzygnięcia. Jest to gwarantowane przez przepisy ustawy zasadniczej oraz Ordynacji podatkowej.

Pracodawcy RP