Zwalnianie w call center – jak zrobić to dobrze?

Zwalnianie w call center – jak zrobić to dobrze? sxc.hu

Każdy szef kiedyś zwalniał lub będzie zwalniał. Możesz to zrobić przez sms, jak jeden z szefów w śląskiej firmie kurierskiej, jednak nie jest to najlepszy pomysł. Możesz też zrobić to profesjonalnie i z klasą. Oto 6 kroków do tego jak to zrobić.

Zwal­nia­nie jak oddy­cha­nie

W swo­jej karie­rze (nie­stety) musia­łem zwol­nić bar­dzo wielu ludzi z pracy. Po pierw­sze wymu­szała to na mnie branża, ponie­waż w call cen­ter zwol­nie­nia i odej­ścia są czymś tak natu­ral­nym jak oddy­cha­nie. Po dru­gie zawsze mia­łem wyso­kie wyma­ga­nia wobec swo­ich pra­cow­ników i wielu z nich nie chciało się do nich dostosować. Po trze­cie wielu z moich pra­cow­ników, mimo naj­szczer­szych chęci, nie nada­wało się do tego rodzaju pracy i zwal­nia­nie takich osób zawsze przy­cho­dziło mi z naj­więk­szym tru­dem.

Subskrybuj autora aby czytać dalej

Karol Froń Karol Froń