28 mld zł dla klientów i poszkodowanych

28 mld zł dla klientów i poszkodowanych www.sxc.hu

Ponad 28 mld zł odszkodowań i świadczeń wypłacili w pierwszych trzech kwartałach 2013 r. klientom i osobom poszkodowanym polscy ubezpieczyciele.

Ogółem składka na rynku ubezpieczeń wyniosła 43,3 mld zł (spadek rok do roku o 7,7 proc.). Wypłacone odszkodowania i świadczenia ogółem wyniosły 28 mld zł (spadek rok do roku o 3,91 proc.). Średnie wypłacone odszkodowanie z ubezpieczenia komunikacyjnego OC wzrosło rok do roku z 5369 zł do 5389 zł. Świadczenia z tytułu ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym wzrosły natomiast rok do roku o 15,6 proc. (do 5,4 mld zł).

Rynek komunikacyjny

Najważniejsze liczby:
• OC – ponad 725 tys. wypłaconych odszkodowań i świadczeń na kwotę 3,9 mld zł.
• AC – ponad 538 tys. wypłaconych odszkodowań na kwotę prawie 2,6 mld zł.
• Składka przypisana brutto z ubezpieczeń OC wyniosła 6,2 mld zł (spadek o 5,57 proc.).
• Składka przypisana brutto z ubezpieczeń AC wyniosła 3,9 mld zł (spadek o 6,53 proc.).

Podobne artykuły:


Komentarz PIU:

Na rynku OC utrzymuje się tendencja coraz wyższej przeciętnej wypłaty. Liczba szkód utrzymała się na niemal niezmienionym poziomie. W ubezpieczeniach autocasco widać niewielki spadek liczby polis (o 1 proc.) i podobny poziom spadku liczby szkód.

Wynik techniczny z ubezpieczeń autocasco wyniósł po trzech kwartałach 2013 r. 367 mln zł i był o ok. 27 proc. gorszy niż przed rokiem. Wynik techniczny z ubezpieczeń OC wyniósł 106 mln zł w porównaniu ze stratą 77 mln zł rok wcześniej. Trzeba jednak zaznaczyć, że podanie samego zbiorczego wyniku technicznego z OC nie oddaje należycie sytuacji rynkowej. Należy dodać, że obecnie zyski z OC komunikacyjnego notują jedynie cztery zakłady ubezpieczeń, z czego w trzech przypadkach są to zyski nieprzekraczające kilku milionów złotych. 19 zakładów ubezpieczeń ponosi straty na OC komunikacyjnym.

Rynek majątkowy (bez ubezpieczeń komunikacyjnych)

Najważniejsze liczby:
• Składka z ubezpieczeń majątkowych (nie licząc komunikacyjnych) wyniosła ponad 9,9 mld zł i była o 10,8 proc. wyższa niż rok wcześniej.
• Znacząco wzrosła składka z ubezpieczeń tzw. różnych ryzyk finansowych. Jest to konsekwencja kilku czynników. m.in. dostosowania wysokości taryf do poziomu ryzyka w gwarancjach ubezpieczeniowych, dalsze intensywne inwestycje w infrastrukturę i transport, finansowane przez sektor publiczny.

Komentarz PIU:
Ubezpieczenia od szkód żywiołowych, a także tzw. pozostałych szkód rzeczowych są rentowne i świadczą o braku znaczących zdarzeń katastroficznych.

– Tegoroczne szkody żywiołowe nie odbiły się w znaczący sposób na kondycji finansowej ubezpieczycieli. Niestety mimo coraz częstszych szkód żywiołowych, liczba osób ubezpieczonych właściwie pozostaje niezmieniona – podkreśla Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Liczba polis od skutków żywiołów wzrosła rok do roku tylko o 1,7 proc.

Rynek życiowy

Najważniejsze liczby:

  • Odszkodowania i świadczenia z tytułu wszystkich ubezpieczeń na życie wyniosły 17,84 mld zł (spadek o 4,57 proc.).
  • Składka z tytułu ubezpieczeń na życie spadła o 14,54 proc., do 23,23 mld zł.
  • W samym III kwartale 2013, po raz pierwszy od 6 lat, składka z ubezpieczeń trzeciej grupy była wyższa od składki pozyskanej w pierwszej grupie.
  • Pomimo znacznych zmian składki pozyskanej w grupie 1. (spadek) oraz grupie 3. (wzrost), nadal utrzymuje się dominujący udział tych ubezpieczeń w przypisie ogółem (84 proc. po III kw. 2013 r. przy 86 proc. po III kw. 2012).

Komentarz PIU:
Wpływ na spadek składki na rynku nadal mają niemal wyłącznie krótkoterminowe ubezpieczenia na życie, tzw. polisolokaty. To właśnie w tej grupie produktów spadek składki był największy (ponad 31 proc.). Jeśli chodzi o wypłacone świadczenia, największy wzrost związany jest ubezpieczeniami,
powiązanymi z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Wartość świadczeń zwiększyła się o 15,6 proc.

Podobne artykuły:

Wynik finansowy netto

Zysk netto ubezpieczycieli życiowych wyniósł po III kw. 2013 r. ponad 2,3 mld zł i był o 10 proc. niższy niż rok wcześniej.

- Jest to efekt gorszych niż przed rokiem wyników z działalności lokacyjnej – wyjaśnia Jan Grzegorz Prądzyński.

Zgodnie z danymi ze sprawozdań finansowych, ubezpieczyciele majątkowi, zakończyli trzy kwartały z zyskiem 5,83 mld zł. Należy wyraźnie zaznaczyć, że wynik ten ma związek przede wszystkim z polityką dywidendową największej polskiej grupy ubezpieczeniowej.

Zarówno ubezpieczyciele życiowi jak i majątkowi zmniejszyli koszty działalności. Po trzech kwartałach 2013 r. polscy ubezpieczyciele zapłacili 957 mln zł podatku dochodowego.

 

Polska Izba Ubezpieczeń