Atom szybciej, atom wolniej

Atom szybciej, atom wolniej nf.pl

Rząd i PGE deklarują przyśpieszenie przygotowań do budowy elektrowni jądrowej. Pojawiły się już jednak pierwsze opóźnienia.
W roku 2012 planowane jest rozpoczęcie postępowania przetargowego na dostawcę technologii dla elektrowni jądrowej.

- Nastąpi również zakończenie postępowania przetargowego na inżyniera kontraktu oraz na wykonawcę badań lokalizacyjno-środowiskowych - mówi Marcin Ciepliński, dyrektor ds. strategii i rozwoju w PGE Energia Jądrowa. Na rok 2012 zaplanowano też rozpoczęcie badań lokalizacyjno- -środowiskowych.

Kontynuowane będą prace nad projektem, w szczególności w zakresie budowy i realizacji modelu finansowania inwestycji, rozbudowy zespołu projektowego i rozwoju własnych kompetencji.

Kontynuowana będzie współpraca z podmiotami zaangażowanymi w projekt, zintensyfikowane zostaną działania komunikacyjne, zwłaszcza w regionach potencjalnych lokalizacji elektrowni jądrowej.

Do najważniejszych planów rządu na rok 2012, związanych z rozwojem energetyki jądrowej, należą m.in. przyjęcie przez Radę Ministrów Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) oraz przygotowanie projektu Krajowego Planu Postępowania z Odpadami Promieniotwórczymi i Wypalonym Paliwem Jądrowym.

Jak informowała pod koniec 2011 r. Hanna Trojanowska, pełnomocnik rządu ds. polskiej energetyki jądrowej, wstępny projekt Planu będzie gotowy w pierwszym kwartale 2012 r. Rozważane są plany dotyczące lokalizacji i budowy składowisk głębokich w wysadach solnych.

W roku 2012 rząd planuje także rozpoczęcie poszukiwań lokalizacji nowego składowiska odpadów promieniotwórczych nisko- i średnioaktywnych, wydanie aktów wykonawczych do ustawy Prawo atomowe oraz przygotowanie raportu na temat możliwości włączenia polskiego przemysłu w rozwój energetyki jądrowej. Zapowiedziano również przygotowanie projektu nowelizacji ustawy Prawo atomowe - chodzi o implementację dyrektywy w sprawie postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi.

Co już zrobiono?

- Normalną rzeczą jest, że rozpoczęcie budowy elektrowni jądrowej poprzedza dość długi okres przygotowawczy.

Najważniejszą kwestią, którą do tej pory zrealizowano, było przyjęcie ustawy Prawo atomowe i przygotowanie rozporządzeń wykonawczych, które określają konkretne cechy elektrowni jądrowej i jej właściwości z punktu widzenia bezpieczeństwa - ocenia prof. Andrzej Strupczewski z Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) w Świerku.

Prawo atomowe obowiązuje od lipca 2011 r. Brakuje jeszcze kilku rozporządzeń Rady Ministrów, ich projekty znajdują się w uzgodnieniach międzyresortowych.

Strupczewski ocenia projekty rozporządzeń jako bardzo dobre, stawiające wyższe wymagania co do bezpieczeństwa niż regulacje w Stanach Zjednoczonych. Nastąpiły jednak opóźnienia w przetargu na wybór technologii jądrowej.

Ogłoszenie przetargu planowano w 2011 r. Trzeba jednak pamiętać, że samo przygotowanie dokumentacji przetargowej to ok. dwóch lat pracy stuosobowego zespołu.

W dokumentacji przetargowej muszą się znaleźć drobiazgowe wymagania stawiane potencjalnym dostawcom. Zbyt ogólnikowe mogłyby sprawić, że ktoś dostarczający gorszy produkt zaoferowałby niższą cenę i wygrał przetarg. We wrześniu 2011 r. rozpoczęto konsultacje społeczne do Strategii "Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko". Rozpoczęto również proces Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko w kontekście trans granicznym dla Programu Polskiej Energetyki Jądrowej.

W styczniu ub.r. Rada Ministrów przyjęła informację na temat stanu prac nad Programem polskiej energetyki jądrowej (PPEJ). W dokumencie określono harmonogram działań do 2030 r. koniecznych do wprowadzenia i funkcjonowania w Polsce energetyki jądrowej.

Lokalizacja za rok

Wiele działań zrealizowała także PGE. W okresie grudzień 2010 r. - marzec 2011 r. prowadzono wstępne studium wykonalności, którego celem była ocena podstawowych czynników wykonalności i ryzyka projektu, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów rynkowych, harmonogramowo- -organizacyjnych, prawnych, technologicznych, środowiskowo-lokalizacyjnych oraz biznesowych. Analiza ta stanowi podstawę do podjęcia przez PGE ostatecznej decyzji o budowie elektrowni jądrowych.

W ubiegłym roku rozpoczęto także proces wyboru lokalizacji elektrowni jądrowej.

W listopadzie 2011 r. wskazano przez PGE trzy potencjalne lokalizacje: Choczewo i Żarnowiec (województwo pomorskie) oraz Gąski (gmina Mielno, województwo zachodniopomorskie).

Wybór docelowej lokalizacji elektrowni jądrowej nastąpi w 2013 r. W celu zapewnienia profesjonalnego wsparcia w realizacji zadań inwestora niezbędne jest pozyskanie doradcy technicznego - inżyniera kontraktu, czyli firmy posiadającej doświadczenie w przygotowaniu i zarządzaniu dużymi projektami inwestycyjnymi w zakresie energetyki jądrowej. Dlatego też w lutym 2011 r. uruchomione zostało postępowanie "Świadczenie przez Doradcę Technicznego usług doradztwa technicznego w procesie inwestycyjnym (...) pierwszej polskiej elektrowni jądrowej".

Dla wsparcia wyboru modelu finansowania inwestycji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, uruchomione zostało postępowanie przetargowe na doradcę w procesie analiz dostępnych opcji wyboru partnerów strategicznych i biznesowych. Przetarg wygrała firma KPMG, która odpowiedzialna jest m.in. za analizę źródeł i możliwości finansowania, wypracowanie modelu finansowania inwestycji, analizę potencjalnych partnerów biznesowych.

Późne konsultacje

Opóźniona jest natomiast sprawa informacji społecznej. Pieniądze na ten cel zostały zapowiedziane już w 2010 r. Przetarg na wykonawcę ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej nt. energetyki jądrowej miał zostać rozstrzygnięty już w połowie 2010 r., ale z powodu wielu odwołań nie było to możliwe. Wybór wykonawcy trwał dwa lata, przetarg rozstrzygnięto dopiero w grudniu 2011 r. Efektem braku kampanii było m.in. zdarzenie w Gąskach, kiedy to grupie ekspertów aktywiści antynuklearni oraz część mieszkańców uniemożliwiła oględziny działek, na których miałaby powstać elektrownia jądrowa.

To cenna nauczka. W Żarnowcu i Choczewie takich kłopotów nie było, spotkania w tych lokalizacjach przebiegły normalnie.

Z oficjalnych deklaracji Ministerstwa Gospodarki oraz Polskiej Grupy Energetycznej wynika, że pierwszy blok w polskiej elektrowni jądrowej zostanie oddany do eksploatacji w roku 2020. Wielu ekspertów ocenia, że jest to termin nierealny, a oddanie nastąpi kilka lat później - około roku 2025.

Nowy Przemysł