Brak sprawozdania to brak dopłaty z PFRON

Brak sprawozdania to brak dopłaty z PFRON nf.pl

Rzeczpospolita przypomina odpowiadając na pytanie czytelnika, że do końca kwietnia pracodawcy, którzy korzystali z dofinansowania na niepełnosprawnych, muszą złożyć w PFRON sprawozdanie finansowe za 2012 r. albo oświadczenie.


Zatrudniam osoby niepełnosprawne. Wiem, że do końca kwietnia jest termin na przekazanie do PFRON sprawozdania finansowego za poprzedni rok przygotowanego zgodnie z ustawą o rachunkowości. Jednak ja, jako firma, nie mam obowiązku sporządzać sprawozdań finansowych. Czy w związku z tym jestem zwolniony z tego obowiązku" - pyta czytelnik.


Podmiot, który ubiega się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie ma obowiązek przedstawić podmiotowi udzielającemu pomocy sprawozdania finansowe za trzy ostatnie lata obrotowe. Taką pomocą są m.in. dofinansowania dla pracodawców z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych wypłacane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.