Ciężkie czasy dla firm szkoleniowych

Ciężkie czasy dla firm szkoleniowych nf.pl

 

Jak wynika z badania „EFS – End of Financial Support. Przyszłość rynku szkoleń w Polsce”, przygotowany przez firmę doradczą HRP Group zdaniem  zdecydowanej większości

reprezentantów branży szkoleniowej (77,7%)  zmiany,  jakie  nastąpią  na  rynku w związku z wyczerpaniem dofinansowania w  ramach  PO  KL oraz  kolejną  falą  spowolnienia gospodarczego, mogą mieć negatywny wpływ na  funkcjonowanie  firm  szkoleniowych. Uczestnicy badania (58,5%) prognozują  spadek  popytu  na  szkolenia, którego główną przyczyną będą ograniczone, z uwagi na brak funduszy unijnych, budżety szkoleniowe przedsiębiorstw.

Pracodawcy przyzwyczajeni do niskich cen szkoleń będą w mniejszym stopniu wysyłali swoich pracowników na szkolenia. Co więcej,  przedstawiciele  firm  szkoleniowych przewidywali (39,5%), że w ramach nowego programowania,  2014-2020,  środki  przeznaczone  na  projekty  szkoleniowe  dla  kadr będą mniejsze od dotychczasowych. Obawy te  podzielali  także  przedstawiciele środowisk przedsiębiorców (43%) oraz trenerów niezwiązanych  na  stałe  z  instytucjami szkoleniowymi (43,5%). Dodatkowo prognozuje się, że wraz z kryzysem gospodarczym  środki  przeznaczane  do  tej pory na podnoszenie kompetencj i pracowników  będą  w  pierwszej  kolejności poddawane  redukcji.  Stracą  na  tym  firmy  szkoleniowe, którym trudniej będzie pozyskać klienta.   

Scenariusz rozwoju rynku szkoleń w Polsce

Koniec  dofinansowania  projektów  szkoleniowych ze środków UE szczególnie niekorzystna będzie dla  firm,  które do  tej pory opierały swoją działalność na realizacji zleceń  z  funduszy  unijnych,  nie  zdobyły doświadczenia  z klientami  biznesowymi i  nie  mają  wyrobionej  na  rynku  marki. 

Wpływ  na  pogorszenie  się  sytuacji  będzie również  miało  niedostosowanie  oferty  do zmieniających się realiów. Należy spodziewać  się,  że  znaczny  odsetek  przedsiębiorstw  o  wskazanym  profilu  będzie miało poważne problemy z utrzymaniem się  na  rynku,  a  część  z  nich  z  powodu braku zleceń może nawet przestać funkcjonować.  W  trudnej  sytuacji  znajdą się również trenerzy, zajmujący się przede wszystkim obsługiwaniem szkoleń z dotacji EFS,  zwiększy  się  konkurencja  w  tym zawodzie, wielu  z  nich  będzie musiało  się przekwalifikować.

Na wyczerpaniu  środków  z UE  powinny zyskać  firmy  o  bogatym  doświadczeniu, zróżnicowanej  ofercie, dbające o  jakość oferowanych usług. Koniec  obecnego  programowania  może również  wpłynąć  na  zmianę  cen  usług szkoleniowych. Część  firm  szkoleniowych będzie chciała wykorzystać ten moment na urealnienie stawek, zaniżanych z uwagi na ceny oferowane przez ośrodki, bazujące na unijnym dofinansowaniu. Można także spodziewać się, że niektóre firmy i trenerzy, aby utrzymać się na rynku, będą drastycznie  obniżać ceny swoich usług. 

Dodatkowo należy pamiętać, że dostępność szkoleń  realizowanych  w  ramach  PO  KL spowodowała,  że  w  wielu  przedsiębiorstwach  mamy  do  czynienia  z  syndromem przeszkolenia pracowników, co oznacza, że organizacje  przynajmniej  przez  jakiś  czas będą  mniej  zainteresowanie  inwestowaniem  w  tę  formę  rozwojową.  Część  firm korzystała  ze  szkoleń  dlatego,  że  były współfinansowane, a brak dotacji sprawi, że przestaną być nimi zainteresowane i rynek szkoleniowy zostanie uszczuplony o ten typ klienta. Dotyczy to w szczególności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Z drugiej jednak strony, dzięki Programowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki wielu przedsiębiorców  i  pracowników  mogło  po  raz pierwszy zetknąć się ze szkoleniami, przetestować  ofertę  różnych  dostawców.  Dzięki temu zwiększyli świadomość własnych potrzeb, znajomość rynku i teraz również będą korzystać z usług ale przy wyborze oferty będą kłaść szczególny nacisk na te tematy, które staną się istotne z punktu widzenia konkurencyjności ich firm. Większą wagę przykładać będą do jakości otrzymywanych usług.

Niewątpliwie przed firmami szkoleniowymi rysuje się trudny okres, ale biorąc pod uwagę, że znaczny odsetek polskich przedsiębiorstw dopiero będzie budować strategię zarządzania zasobami ludzkimi, a Polacy dopiero uczą się aktywnego uczestnictwa w kształceniu przez całe życie, to jest to rynek o dużym, stale rosnącym potencjale rozwojowym. W pozyskiwaniu klientów wygrają te firmy szkoleniowe, które potrafią reagować na nowe trendy, wypracowują odpowiednie strategie dostosowawcze, potrafią korzystać z przyśpieszonego rozwoju technologicznego oraz są wstanie kreować popyt.

 

HRP Group