Co grozi za nieopłacanie składek ZUS?

Co grozi za nieopłacanie składek ZUS? Photo credit: Dave Dugdale / Foter

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą musi pamiętać o swoich obowiązkach z tytułu składek ZUS. Nie wypełniając tych obowiązków powinien liczyć się z dotkliwymi dla siebie konsekwencjami.

Podstawowe obowiązki płatnika

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przedsiębiorca jest przede wszystkim zobowiązany do naliczania, potrącania i opłacania w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, a także do sporządzania, przekazywania i przechowywania dokumentacji związanej z tymi ubezpieczeniami.

Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorca musi pamiętać o tym, iż robi to na własny koszt i ryzyko, a co za tym idzie, wszelkie konsekwencje niewypełniania obowiązków, bądź też wypełniania ich niezgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych będą stanowiły podstawę do nałożenia na niego dotkliwych sankcji.

Najdotkliwszymi dla płatników składek konsekwencjami niewypełniania obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych są m.in.:

1. naliczenie przez ZUS odsetek za zwłokę, a co za tym idzie, konieczność ich opłacenia – od 9 czerwca 2011 r. stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (w tym zaległości z tytułu składek ZUS) wynosi 14,00% kwoty zaległości w stosunku rocznym;

2. wymierzenie przez ZUS opłaty dodatkowej – w razie nieopłacenia składek lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości, ZUS może wymierzyć przedsiębiorcy opłatę dodatkową w wysokości 100 % nieopłaconych składek;

3. kara grzywny do 5 tys. zł – kara ta może być wymierzona przedsiębiorcy, który m.in.: 

  • nie dopełnia w terminie obowiązku opłacania należnych składek;
  • nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub
  • zgłasza nieprawdziwe dane;
  • nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem składek;
  • nie dopełnia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa;

4) ustanowienie hipoteki przymusowej – dla zabezpieczenia należności z tytułu składek ZUS przysługuje hipoteka przymusowa na wszystkich nieruchomościach dłużnika;

Podobne artykuły:

5) zastaw skarbowy – należności z tytułu składek mogą być również zabezpieczone ustawowym prawem zastawu na ruchomościach i prawach zbywalnych dłużnika;

6) koszty upomnienia – konieczność uregulowania tych kosztów obciąża płatnika składek;

7) wszczęcie wobec przedsiębiorcy postępowania egzekucyjnego przez Dyrektora ZUS – należności z tytułu składek podlegają zaspokojeniu w drodze postępowania egzekucyjnego i mogą być dochodzone przed innymi wierzytelnościami (za wyjątkiem przypadków określonych w ustawie);

8) postępowanie egzekucyjne przed Urzędem Skarbowym –jeżeli postępowanie egzekucyjne prowadzone przez dyrektora oddziału ZUS, okaże się w całości lub w części bezskuteczne, organ ten skieruje tytuły wykonawcze do właściwego w sprawie naczelnika urzędu skarbowego w celu dalszego prowadzenia postępowania egzekucyjnego;

9) wpis do KRS – w przypadku bezskuteczności postępowania egzekucyjnego organ egzekucyjny, składa wniosek o wpisanie do KRS informacji z jego przebiegu;

10) wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych – na wniosek wierzyciela osoba fizyczna może być wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych;

11) odpowiedzialność osób trzecich – do odpowiedzialności z tytułu zaległych składek mogą być także pociągnięte osoby trzecie (np. współmałżonek przedsiębiorcy).

W celu uniknięcia opisanych powyżej konsekwencji należy – zawsze w terminie i w pełnej wysokości – opłacać obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, a ponadto czynić zadość innym obowiązkom nałożonym na przedsiębiorcę przez przepisy prawa.

Podobne artykuły:

 


Kancelaria Prawna Skarbiec-Warszawa