Duża branża z jeszcze większymi barierami

Duża branża z jeszcze większymi barierami Image courtesy of imagerymajestic/ FreeDigitalPhotos.net

Branża szkoleniowa w badaniu Bilans Kapitału Ludzkiego.

Jak wynika z badania Bilans Kapitału Ludzkiego, rynek usług szkoleniowych w Polsce jest silnie zróżnicowany. Obok dużych instytucji szkoleniowych, o długim stażu i zróżnicowanej ofercie, działają firmy bardzo młode, specjalizujące się w wąskiej tematyce bardzo podatne na wahania rynku i zmienność zapotrzebowania na szkolenia.

Podobne artykuły:

Bilans Kapitału Ludzkiego to badanie monitorujące polski rynek pracy. Do 2014 roku, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, w trakcie 5 edycji badań będzie śledzić, jak zmienia się struktura kompetencji na rynku pracy. Pierwsza edycja badania, której wyniki zostały zaprezentowane 16 czerwca 2011 roku  oprócz badania pracodawców, ofert pracy czy ludności w wieku produkcyjnym obejmowała także badanie instytucji szkoleniowych i oferty szkoleniowej.

Duża branża – małe nasycenie

Jak wskazują wyniki badania, sektor usług szkoleniowych zagospodarował do tej pory jedynie 55% działających w Polsce firm i instytucji (nie licząc sektora administracji) oraz 13% dorosłych mieszkańców Polski. Świadczy to o stosunkowo niewielkim nasyceniu rynku. Wyzwaniem pozostaje zatem trafienie z ofertą do pozostałych segmentów, które do tej pory nie korzystały z usług szkoleniowych. Warto podkreślić, że pracodawcy, którzy nie inwestowali w 2010 r. w rozwój swoich kadr zadeklarowali, że nie znaleźli oferty, która by spełniła ich oczekiwania. Wydaje się zatem, że potencjał rynku szkoleniowego jest duży, jednak, jak podkreślają autorzy raportu, istnieją silne bariery utrudniające jego aktywizację.

Branża z barierami

Barier, które zdaniem przedstawicieli branży szkoleniowej ograniczają rozwój sektora szkoleniowego w Polsce, jest wiele. Jako pierwsza wskazywana jest procedura przetargowa w wyborze dostawcy szkoleń, która daje zwycięstwo szkoleniom o najniższej cenie a niekoniecznie wysokiej jakości. Na ten aspekt wskazało ponad 70% respondentów z firm szkoleniowych. Blisko 60% respondentów uważa, że rozwój w branży ogranicza silna konkurencja na rynku – duża liczba podmiotów oferujących szkolenia. Wśród barier należy wymienić także  niską aktywność edukacyjną dorosłych Polaków, którą można by ogólnie określić mianem niskiego stopnia rozwoju kultury edukacyjnej, ciągle niski stopień zapotrzebowania na wiedzę polskich przedsiębiorstw, silną koncentrację na sektorze edukacji szkolnej i formalnej, niedocenianie w reformach systemu edukacji systemu kształcenia pozaformalnego. Na ten fakt wskazało ponad 40% respondentów. Kwestią często uwzględnianą w wypowiedziach, jest brak środków na szkolenia – 57% respondentów uważa, że znacznie ogranicza to możliwość rozwoju ich firmy. Brak środków od klientów powoduje, że firmy szkoleniowe nie mają dostatecznych funduszy aby rozwijać własną ofertę szkoleniową, szkolić własnych trenerów czy poszukiwać nowych klientów. Respondenci zwracali uwagę na duże zróżnicowanie jakości oferty szkoleniowej, brak jasnych kryteriów oceny oferty, silną – odbywającą się kosztem jakości – konkurencję cenową pomiędzy firmami szkoleniowymi. Na szczególną uwagę zasługuje jakość usług szkoleniowych, od której w sposób bezpośredni zależy skuteczność dokształcania i rozwoju, a więc osiągnięcie efektu w postaci zdobycia nowych kompetencji czy rozwinięcia kompetencji posiadanych.

Jakość każdym sposobem

Przedstawiciele sektora szkoleniowego przyznają, że podejmują wiele działań zmierzających do zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług. Wśród tych działań znajdują się zarówno takie, które zmierzają w kierunku uzyskania zewnętrznego potwierdzenia jakości świadczonych usług (certyfikacja, akredytacja), zwiększania zakresu współpracy z innymi podmiotami, dającego szansę na współpracę i wymianę doświadczeń (przynależność do izb, stowarzyszeń, partnerstw), jak i takie, które mają charakter wewnętrzny: ocena prowadzonych zajęć i wykorzystania wyników tej oceny, działania rozwijające kadrę szkolącą. Aż 84% badanych zadeklarowało, że w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy zamierza podjąć działania służące poprawie jakości świadczonych usług. Wśród najczęściej wskazywanych planowanych działań znalazły się: wykorzystanie lub pełniejsze wykorzystanie wyników ewaluacji w planowaniu zajęć, doskonalenie kompetencji merytorycznych szkoleniowców, wykorzystanie wyników ewaluacji dla rozwoju szkoleniowców, wykorzystanie diagnozy potrzeb szkoleniowych w procesie planowania zajęć, doskonalenie kompetencji interpersonalnych szkoleniowców oraz ocena skuteczności prowadzonych zajęć.

Anna Włudarczyk, ekspert PARP