Filozofia działania firmy

Filozofia działania firmy nf.pl

Każda firma powinna myśleć o swoim przyszłym funkcjonowaniu w kategoriach rozwoju i wzrostu organizacji. Wzrastająca kompleksowość i zmienne otoczenie funkcjonowania przedsiębiorstw potęgują konieczność planowania rozwoju i wzrostu. Te dwie podstawowe determinanty funkcjonowania wyznaczają z kolei nadrzędne cele organizacji. Cele organizacji powinny określać pozycję, w której firma chce się znajdować w perspektywie 5-10 lat - zarówno w sensie jakościowym, jak i ilościowym. Metody realizacji nadrzędnych celów przyjętych w firmie określa jej strategia, wskazująca kadrze menedżerskiej konkretne kierunki i konieczne działania. Nowoczesna ekonomia i teoria zarządzania rozwinęły różnorodne instrumenty, które - w zależności od potrzeb organizacji - wspomagają lub wręcz umożliwiają realizację wybranej strategii. Do najbardziej kompleksowych instrumentów należy controlling, często określany jako nowa filozofia działania organizacji. Kompleksowe podejście, charakterystyczne dla controllingu, pozwala uzyskać spójny obraz realizacji lub wykonania przez przedsiębiorstwo zadań opisanych przez wcześniejsze plany strategiczne. Dzięki temu staje się często warunkiem sukcesu we wdrażaniu strategii. „Controlling to proces sterowania firmą, zorientowany na wynik przedsiębiorstwa, realizowany przez planowanie, kontrolę, sprawozdawczość i kierowanie". Powyższa definicja wskazuje, że system controllingu jest pojęciem szerokim i pozwala wskazać bardziej szczegółowo cechy controllingu, precyzujące jego zakres, możliwości i potrzeby. Controlling jest zorientowany na cele, które są elementem wyjściowym całego systemu controllingu. W praktyce, zakres controllingu realizowany w firmie może być tak szeroki niczym cele przedsiębiorstwa. Odmianą takiej orientacji jest skoncentrowanie się na ograniczeniach utrudniających realizację celów, na „wąskich gardłach" identyfikowanych w kompletnym wizerunku procesów obrazujących działalność firmy. Kolejnym charakterystycznym aspektem jest orientacja na przyszłość w kontekście planowania, gdzie dopiero planowanie i kontrola wykonania zadań decydują o skuteczności systemu controllingu. Warto podkreślić, że controlling może funkcjonować efektywnie jedynie w warunkach zdecentralizowanych struktur kierowania, gdzie staje się realnym narzędziem zarządzania. Nie należy również traktować controllingu jako formy jednokierunkowego raportowania. Wręcz przeciwnie, wykorzystując mechanizm informacji zwrotnej można uczynić zeń system realnej informacji zarządczej. Bazą sytemu controllingu jako systemu zarządzania jest system informacyjny. Dopiero wówczas można sprawnie pozyskiwać dane, przetwarzać informacje i komunikować się ze wszystkimi uczestnikami systemu controllingowego lub odbiorcami informacji biznesowej. Sprawny system informacyjny jest równocześnie warunkiem racjonalnego planowania, kontroli i kierowania.

PRoto.pl