Finansowanie działań rady pracowników ma granice

Finansowanie działań rady pracowników ma granice nf.pl

Koszty wyboru i działalności rady pracowników pokrywa pracodawca. Nie wchodzi w nie jednak zapewnienie stałego pomieszczenia do jej dyspozycji - wyjaśnia Rzeczpospolita.


Ustawa z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników wyraźnie wskazuje, że koszty związane z wyborem i działalnością rady pracowników ponosi szef. Jednocześnie jednak podkreśla, że strony ustalają szczegółowe zasady takiego wydatkowania. Porozumienie między pracodawcą a przedstawicielstwem załogi ma określać: wysokość środków przeznaczonych na wybory rady i jej bieżącą działalność, tryb ich przekazywania, zasady pokrywania kosztów, w tym przypadki, w których szef może odmówić finansowania, zasady rozliczania się z wykorzystanych środków.


Ponoszenie wydatków może polegać na wyodrębnieniu funduszu, który pracodawca przekazuje radzie do dyspozycji. Dopuszczalne jest też utworzenie na rzecz przedstawicielstwa specjalnego konta. Pracodawca może również na bieżąco pokrywać koszty działalności rady przez dokonywanie określonych zakupów lub zwrot poniesionych przez nią wydatków. To rozwiązanie daje mu większą kontrolę nad kosztami - pisze gazeta.

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów.