Finansowanie inwestycji w obszarze HRM w latach 2007-2013

Finansowanie inwestycji w obszarze HRM w latach 2007-2013 http://www.freedigitalphotos.net

W ramach działania Europejskiego Funduszu Społecznego są realizowane liczne szkolenia, usługi doradcze, a nawet studia podyplomowe. Na część kosztów jest właśnie dofinansowanie z Funduszu.

W latach 2007-2013 środki Europejskiego Funduszu Społecznego będą w całości wydatkowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Budżet ten wynosi ponad 11,4 mld euro.

EFS (Europejski Fundusz Społeczny) w latach 2007-2013 zapewni wsparcie, które posłuży zarządzaniu zmianami gospodarczymi i społecznymi.

Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej jest jednym z 6 celów szczegółowych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia dla Polski (NSRO).

Kluczowym wyzwaniem w nadchodzących latach stanie się pełne i dobre wykorzystanie jakości kapitału ludzkiego i zasobów rynku pracy, tak by służyło to wzrostowi gospodarczemu, konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki, zmniejszeniu dysproporcji w rozwoju pomiędzy Polską a UE oraz dysproporcji między poszczególnymi regionami.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) będzie koncentrował wsparcie na następujących obszarach:

  • zatrudnienie,
  • edukacja,
  • integracja społeczna,
  • rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw,
  • zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich,
  • budowa sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli,
  • wdrażanie zasady dobrego rządzenia oraz promocja zdrowia zasobów pracy.

Większość potrzeb szkoleniowych lub doradczych z zakresu zarządzania ludźmi w firmie może być sfinansowana z funduszy unijnych. Przykłady projektów szkoleniowych, które otrzymały dofinansowanie znajdują się na stronie http://www.inwestycjawkadry.info.pl.

Zachęcam Firmy do zapoznania się z programem:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Działanie 2.1 "Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki"
Poddziałanie 2.1.1. "Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw".

Na co: dotacja na realizację szkoleń, usług doradczych oraz studiów podyplomowych.

Działanie obejmuje wybór w drodze konkursu projektów szkoleniowych, w ramach których, prowadzone będą szkolenia, usługi doradcze oraz studia podyplomowe. Powyższe działania będą realizowane poprzez trzy typy projektów - ponadregionalne zamknięte projektów szkoleń i doradztwa, ogólnopolskie otwarte projekty szkoleń i doradztwa oraz studiów podyplomowych.

Opłata za udział w projekcie jest w znacznym stopniu pokrywana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozostała kwotę wnosi pracodawca bądź uczestnik (studia podyplomowe). W przypadku szkoleń ogólnych, czyli pozwalających nabyć kwalifikacje, które mogą być wykorzystane zarówno u pracodawcy kierującego na szkolenie, jak i u innych, małe i średnie firmy mogą liczyć na 80% dopłaty, a duże na 60%.

Dla szkoleń specjalistycznych, czyli dotyczących wyłącznie obecnego lub przyszłego stanowiska pracy oraz związanych ze specyfiką działania danej firmy, wysokość dofinansowania wynosi 45% dla firm z sektora MSP i 35% dla firm dużych.

W przypadku usług doradczych przedsiębiorca może liczyć na dofinansowanie w wysokości 50% wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na pokrycie kosztów doradztwa.

Pracownicy przedsiębiorstw uczestniczący w studiach podyplomowych mogą liczyć na dofinansowanie do 80% wydatków bezpośrednio związanych z realizacją danych studiów podyplomowych. Zapraszam na stronę www.parp.gov.pl.

Oprócz krajowych konkursów polskie przedsiębiorstwa mają możliwość korzystania z funduszy dostępnych bezpośrednio w Komisji Europejskiej w Brukseli. Dzięki zawiązywaniu międzynarodowych partnerstw, istnieje możliwość sfinansowania projektów realizowanych w całej Europie. Polska, jako największy beneficjent środków unijnych w latach 2007-2013 jest liczącym się liderem w takich projektach a pozostałe kraje unijne chętnie nawiązują współpracę z naszymi firmami. Zapraszam na stronę Komisji UE http://europa.eu/index_pl.htm.

Zachęcam do składania wniosków, bo jest to ogromna szansa dla firm i pracowników do podniesienia kwalifikacji kadr oraz zwiększenia konkurencyjności firmy na rynku krajowym i zagranicznym.

Podobne artykuły:Informacje o autorze:
Agnieszka Kosicka- od 5 lat Prezes firmy Project Management Consulting (PMC) -Ekspert/Asesor programu Initech oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Posiada licencję PMP (Project Management Professional) w zakresie zarządzania projektami. Jest również trenerem i coachem powyższych dziedzin.

Kontakt: agnieszka.kosicka@pmc.org.pl


Kongres Kadry