Inwestycje w Kapitał Ludzki - konkretne przykłady działań firmy ANKOL

Inwestycje w Kapitał Ludzki - konkretne przykłady działań firmy ANKOL nf.pl

Dla zarządu i działu personalnego ANKOL, kapitał ludzki to kluczowy czynnik sukcesu i najcenniejszy z zasobów firmy.  Skuteczność realizowanej wizji rozwoju oraz odnoszonych sukcesów handlowych możliwa jest dzięki zaufanej, kompetentnej i zaangażowanej w pracę kadrze pracowniczej. W polityce personalnej od lat firma realizuje wiele projektów rozwoju i transformacji pracowników. Inwestowanie w kapitał ludzki to proces zaplanowanych i konsekwentnie realizowanych działań, których celem jest zapewnienie zasobów ludzkich o najwyższych kompetencjach, kwalifikacjach, umiejętnościach, czerpiących satysfakcję z pracy i zorientowanych na realizację celów biznesowych organizacji.   W procesie tym stosowane rozwiązania, narzędzia, procedury w sposób optymalny pozwalają inwestować, ale i uzyskać zwrot z tej inwestycji tj. wykorzystać potencjał ludzki jakim dysponujemy. Sukces firmy opieramy, na polityce inwestowania poprzez permanentne szkolenia i programy rozwojowe, rozbudowany proces zarządzania potencjałem pracowników (budowanie ścieżek karier zawodowych, zarządzanie talentami, włączanie pracowników w proces zarządzania, budowanie kultury organizacyjnej opartej na relacjach i komunikacji, zapewnienie wysokiego standardu warunków pracy, tworzenie środowiska sprzyjającego integracji pracowników, zapewnienie pracownikom warunków do zachowania równowagi miedzy życiem zawodowym a życiem prywatnym).  Inwestowanie w kapitał ludzki w ANKOL służy stworzeniu zespołu profesjonalnych, zdolnych i mocno zaangażowanych pracowników otwartych na zmiany i innowacje.
Przykładami stosowanych programów wspierających permanentny rozwój pracowników są:

Program Rozwoju Zawodowego „SUKCES” (Samomotywacja*Umiejętności*Kreatywnośc*Cel*Efektywność*Satysfakcja) celem, którego jest promowanie podnoszenia kwalifikacji , kompetencji i umiejętności zawodowych  W ramach „ SUKCESU” wspierany jest rozwój zawodowy pracowników poprzez finansowanie różnych form kształcenia w szczególności; kursy zawodowe, językowe studia magisterskie, podyplomowe, programy menedżerskie i MBA.

Akademia ANKOL to projekt, którego celem jest podnoszenie kwalifikacji, kompetencji i  umiejętności pracowników w szczególności przez wyminę doświadczeń i wiedzy między pracownikami.  Akademia pomaga w zrozumieniu procesów zachodzących w firmie, rozpowszechnia spójny sposób postępowania i spójną wiedzę i zachowania w specyficznych dla firmy obszarach działania.  Akademia dysponuje „bazą wiedzy”- zbiór materiałów szkoleniowych oraz ” biblioteką”–zbiór publikacji, słowników, książek, czasopism, elektronicznych portali wiedzy.

Program Zarządzania Talentami, którego celem jest pozyskiwanie najlepszych kandydatów do pracy, wyłanianie spośród pracowników firmy, tych o najwyższym potencjale, zarządzanie ich rozwojem, docenianie ich osiągnięć, umacnianie ich pozycji, stwarzanie możliwości awansu oraz efektywne wykorzystanie tego potencjału w celu realizacji strategii firmy. Realizacja „Programu Zarządzania Talentami” polega na koncentrowaniu się na rozwoju pracowników przez dostosowanie szkoleń do indywidualnych potrzeb wyłonionych talentów, inspirowaniu pracowników do maksymalnego wykorzystania potencjału intelektualnego.  Zaliczenie pracowników do grupy talentów jest dla nich nobilitacją, potwierdzeniem ich ponadprzeciętności co motywuje ich do większego wysiłku, wyzwala w nic poczucie wartości i satysfakcji z pracy.

Formą inwestowania w ludzi jest, także system włączania pracowników w zarządzanie firmą, w którym, powołano zespół pracowniczy pełniący funkcję doradczą dla Zarządu przez co pracownicy czują się docenieni „pracownik – partner biznesowy”. Pracownicy uczestniczą w tworzeniu i realizowaniu strategii firmy. Utożsamiają się z sukcesem odnoszonym przez firmę a przez to rośnie ich motywacja i zaangażowanie

Celem wdrożonego i realizowanego przez dział personalny modelu zarządzania zasobami  ludzkimi  jest takie dostosowanie strategii personalnej do strategii biznesowej aby w jak najwyższym  stopniu wykorzystać potencjał kapitału ludzkiego w celu osiągnięcia sukcesu biznesowego, ekonomicznego, komercyjnego firmy, ale w taki sposób aby to pracownicy czuli się współtwórcami tego sukcesu, i aby czerpali satysfakcję i zadowolenie z pracy.    Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w ANKOL oparte jest na modelu  systemowego/procesowego  zarządzania polegającego na potraktowaniu tego obszaru  jako proces  wspomagający  główne procesy biznesowe, zintegrowaniu go z wszystkimi procesami zachodzącymi w firmie oraz powiązaniu procesów HR z modelem kompetencyjnym.  Sam proces nakierowany jest na pracownika, inwestowanie w pracownika i jego rozwój, stworzenie dla pracowników takiego środowiska pracy, w którym realizuje cele biznesowe firmy ale ma poczucie satysfakcji, spełnienia, rozwoju kariery, środowiska w którym praca może być wyzwaniem, nobilitacją i pasją.


Dyrektor Personalny
mgr Anna Walewicz – Styczeń