Jak prawidłowo zaksięgować sprzedaż środka trwałego

Jak prawidłowo zaksięgować sprzedaż środka trwałego nf.pl

Przychody i koszty powstające w związku ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, a także z utrzymywaniem i zbyciem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych, zaliczanych do inwestycji, to przychody i koszty, które z punktu widzenia prawa bilansowego zalicza się do pozostałych przychodów i pozostałych kosztów operacyjnych. Oznacza to, że przychody i koszty związane ze sprzedażą środka trwałego będą w rachunku zysków i strat kształtować nie wynik ze sprzedaży, lecz wynik z działalności operacyjnej jednostki. Sprzedaż (czy jakakolwiek inna operacja zbycia) środka trwałego generuje przychody i koszty jedynie pośrednio związane z działalnością operacyjną przedsiębiorstwa, a zatem przychody te i koszty nie powinny rzutować na wynik firmy osiągany ze sprzedaży oferowanych towarów czy produktów. Patrząc na rachunek zysków i strat, zauważymy, że zarówno ten sporządzany w wersji porównawczej, jak również ten w wersji kalkulacyjnej w segmencie „pozostałe przychody operacyjne" zawiera pozycję „zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych", a w segmencie „pozostałe koszty operacyjne" - konsekwentnie pozycję „strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych". To właśnie w tych pozycjach powinniśmy ujmować zyski bądź straty powstające w następstwie zbywania środków trwałych (w tym w budowie) oraz wartości niematerialnych i prawnych. Pamiętajmy, że pozycje te mają zawierać nie pełną kwotę przychodu i kosztu, lecz jedynie sam zysk albo stratę, obliczoną jako różnica między uzyskanymi wszystkimi przychodami z odpłatnego zbycia środków trwałych a kosztami tego zbycia. W ramach kosztów mieści się przede wszystkim nieumorzona wartość początkowa (a także wszystkie inne koszty, które powstały w związku ze zbywaniem środków trwałych, np. opłaty notarialne w części ponoszonej przez zbywcę). Warto jeszcze dodać, że gdy sprzedawany jest środek trwały objęty w przeszłości, na mocy stosownych przepisów, procedurą aktualizacji wyceny, to z chwilą sprzedaży takiego „zaktualizowanego" środka figurujący w pasywach kapitał z aktualizacji jego wyceny należy przeksięgować na konto kapitału zapasowego lub innego o podobnym charakterze, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Nieumorzona wartość początkowa odpłatnie zbytego środka trwałego jest kosztem uzyskania przychodu. Warto zwrócić uwagę, że sprzedając środek w danym miesiącu (nawet w pierwszych dniach tego miesiąca), za ten miesiąc powinniśmy jeszcze naliczyć stosowny odpis amortyzacyjny. Odpisy naliczane są bowiem do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym środek trwały postawiono w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono jego niedobór. Dla celów rozliczenia podatkowego nie należy „saldować" przychodów uzyskanych ze sprzedaży środków trwałych z kosztami tego zbycia, w tym z nieumorzoną wartością początkową. Przychody i koszty te w deklaracjach podatkowych wykazujemy rozłącznie.

PRoto.pl