Jak prawidłowo zganić za uchybienia na etacie

Jak prawidłowo zganić za uchybienia na etacie nf.pl

Przy wyborze kary szef musi w szczególności kierować się rodzajem występku, stopniem winy pracownika i jego dotychczasowym stosunkiem do obowiązków służbowych - wyjaśnia Rzeczpospolita.


Lista kar porządkowych z kodeksu pracy obejmuje: upomnienie, naganę oraz karę pieniężną. Dwie pierwsze wolno wymierzyć za to, że zatrudniony nie przestrzega ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia oraz obecności w pracy czy usprawiedliwiania absencji. Natomiast za: naruszenie przepisów bhp lub przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do niej w stanie nietrzeźwym bądź spożywanie alkoholu w czasie pracy można też stosować karę pieniężną. Bez względu jednak na rodzaj przewinienia żadnej kary porządkowej nie da rady wymierzyć po 2 tygodniach od powzięcia informacji o naruszeniu obowiązku pracowniczego, a w każdym razie po upływie 3 miesięcy od chwili, gdy etatowiec dopuścił się tego uchybienia. Za datę nałożenia nagany (lub innej kary porządkowej) należy uznać dzień, w którym pracownika zawiadomiono o ukaraniu - wyjaśnia gazeta.

Rzeczpospolita