Jak przygotować się do oferty publicznej

Jak przygotować się do oferty publicznej nf.pl

Droga spółki na giełdę prowadzi najczęściej przez ofertę publiczną. Na sukces oferty publicznej trzeba zapracować. To wielomiesięczny wysiłek właścicieli, kadry zarządzającej, pracowników i doradców zewnętrznych. Wpływ na ostateczne wyniki będzie miał poziom przygotowania spółki i dokumentacji, pozycjonowanie oferty w sprzyjających warunkach rynkowych, pozyskanie odpowiedniej struktury akcjonariatu, a także skuteczny marketing. KROK 1. DECYZJA O WEJŚCIU NA GIEŁDĘ Decyzja o wejściu na giełdę należy do właścicieli i ma charakter strategiczny. Dla powodzenia całego procesu ważne jest, aby przekonani do niej byli kadra zarządzająca i pracownicy. KROK 2. WYBÓR DORADCÓW Dla powodzenia oferty kluczowy jest dobór doradców zewnętrznych. Współpracę z nimi dobrze jest rozpocząć jak najwcześniej, najlepiej niezwłocznie po podjęciu decyzji o wprowadzeniu spółki na parkiet. Pozwoli to uniknąć wielu błędów, których skutkiem jest wydłużenie całego procesu i wzrost nakładów organizacyjnych i finansowych. Do doradców zewnętrznych zaliczamy: firmę inwestycyjną (jej udział w przeprowadzeniu oferty publicznej jest obligatoryjny), doradcę finansowego, doradcę prawnego, audytora (jego udział jest obowiązkowy), agencję public relations/ inwestor relations. KROK 3. REORGANIZACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ W trakcie przygotowania do emisji przeprowadza się analizę struktury grupy kapitałowej i ewentualnie jej reorganizację. Celem tych działań jest osiągnięcie efektywności operacyjnej i optymalizacja podatkowa, a jednocześnie zapewnienie przejrzystości powiązań właścicielskich w stopniu akceptowanym przez inwestorów. KROK 4. DOSTOSOWANIE DOKUMENTÓW KORPORACYJNYCH Do zadań doradcy prawnego należy przegląd dokumentów korporacyjnych w zakresie ich zgodności z przepisami prawa i wymogami obrotu giełdowego. W razie stwierdzenia niezgodności doradca rekomenduje konieczne zmiany i przygotowuje projekty odpowiednich zapisów. KROK 5. WYBÓR SPOSOBU UPUBLICZNIENIA SPÓŁKI Spółka może dostać się na giełdę różnymi drogami. Wybór najlepszego rozwiązania to uprawnienie walnego zgromadzenia podejmującego decyzję z uwzględnieniem przygotowanej przez zarząd strategii rozwoju spółki. KROK 6. UCHWAŁA O EMISJI Dokumentem, który formalnie rozpoczyna przygotowania do emisji, jest uchwała walnego zgromadzenia o emisji akcji w drodze oferty publicznej lub o ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz o dematerializacji papierów wartościowych. KROK 7. PRZYGOTOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO Sporządzenie, zatwierdzenie i opublikowanie prospektu emisyjnego jest najczęściej formalnym wymogiem wprowadzenia spółki na parkiet. Prospekt to nie tylko podstawowy dokument, na podstawie którego przeprowadzana jest oferta, ale i zasadnicze źródło informacji dla inwestorów. KROK 8. ZATWIERDZENIE PROSPEKTU Po sporządzeniu prospektu emisyjnego emitent za pośrednictwem firmy inwestycyjnej składa do KNF wniosek o jego zatwierdzenie. Zatwierdzony przez KNF prospekt emisyjny umożliwia przeprowadzenie emisji nie tylko w Polsce, ale i w każdym państwie członkowskim UE. KROK 9. PUBLIKACJA PROSPEKTU Po zatwierdzeniu prospekt emisyjny powinien zostać opublikowany najpóźniej w dniu rozpoczęcia subskrypcji akcji nim objętych.

PRoto.pl