Jak przygotować się do sprawozdania finansowego

Jak przygotować się do sprawozdania finansowego nf.pl

Sprawozdanie finansowe tworzy się na koniec roku obrotowego. Jednak ostateczny termin zamknięcia ksiąg rachunkowych może nastąpić trzy miesiące od tego dnia. Ważną więc kwestią jest dobre przygotowanie się do tworzenia sprawozdania finansowego. Istotne dla firmy jest określenie, czy ma ona obowiązek badania sprawozdania. Zgodnie z ustawą o rachunkowości badaniu sprawozdania finansowego poddawane są m.in. takie jednostki jak banki, zakłady ubezpieczeń i spółki akcyjne. W pozostałych jednostkach niewymienionych w tych przepisach obowiązek ten będzie zależał od tego, czy zostaną spełnione określone warunki. Badania sprawozdania za 2006 rok muszą więc przeprowadzić firmy, które w 2005 roku spełniły co najmniej dwa z poniższych kryteriów: - średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób, - suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro, - przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro. Jeżeli firma będzie miała obowiązek zbadania sprawozdania, musi wybrać audytora. Czynności tych powinien dokonać organ uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego. Mogą to być również inne organy, np. zarząd, jeżeli statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Ważne jest w tym przypadku podjęcie uchwały, która jest warunkiem uznania badania za skuteczne. Konsekwencją takiego stanu rzeczy będzie natomiast brak możliwości podziału wyniku finansowego. Ważny jest również termin zawierania takich umów. Ustawa o rachunkowości wskazuje, że powinna być zawarta w takim czasie, aby biegły rewident mógł uczestniczyć w inwentaryzacji znaczących składników majątku. Podmioty, których sprawozdania finansowe zgodnie z prawem bilansowym podlegają badaniu, muszą pamiętać, że mają szerszy zakres obowiązków sprawozdawczych. Oprócz bilansu, rachunku zysków i strat, a także informacji dodatkowej muszą sporządzać zestawienie zmian w kapitale własnym, a także rachunku przepływów pieniężnych. Rachunek przepływów pieniężnych daje informacje o zdarzeniach, które spowodowały w jednostce zmiany stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. Pozwala więc ocenić ich wielkość, ich sposób pozyskania i wykorzystania. Zestawienie zmian w kapitale własnym daje natomiast informacje, jakie zmiany zaszły w stanie poszczególnych kapitałów własnych w poprzednim i bieżącym roku obrotowym. Takie zaprezentowanie źródeł pochodzenia majątku pozwala uzyskać obraz kierunków zmian i ocenić, czy idą one w dobrym czy złym kierunku. Jednostki, które nie sporządzają tego zestawienia, informacje o stanie kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych na początek roku obrotowego, zwiększeniach i wykorzystaniu oraz stanie na koniec roku obrotowego podają w dodatkowych informacjach i objaśnieniach.

PRoto.pl