Jak w księgach rachunkowych ująć pensje pracownicze

Jak w księgach rachunkowych ująć pensje pracownicze nf.pl

Ujęcie wynagrodzenia w księgach rachunkowych będzie zależało od typu umowy, na podstawie, której pracownik je otrzymuje, czyli obciążeń związanych z wypłatą pensji. Całe rozliczenie przeprowadza się za pomocą konta z zespołu 2 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń. Wynagrodzenia i wszystkie obciążenia z tego tytułu stanowią dla pracodawcy koszt. W zależności od tego, czy dana firma prowadzi ewidencję na kontach zespołu 4 czy 5 wynagrodzenie brutto będzie ujmowane w ciężar kosztów za pośrednictwem odpowiedniego konta, przykładowo 430 „Wynagrodzenia". Na koncie 430 ewidencjonuje się nie tylko wynagrodzenia pieniężne, ale również świadczenia niepieniężne i ekwiwalenty za pracę niezależnie od charakteru stosunku pracy, w jakim znajduje się pracownik. Ponadto ujmuje się na nim wynagrodzenia wypłacane np. radzie nadzorczej. Warto jednak pamiętać, że ewidencja pensji jest uzależniona od obciążeń związanych w ich wypłatą. Istotne w tym kontekście jest, że część z nich pokrywa pracownik, czyli potrącana jest z wynagrodzenia, a część pokrywa pracodawca. Pracodawca jest płatnikiem składek ZUS zobowiązanym do naliczania, pobierania i przekazywania ich do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Składki na ubezpieczenie społeczne obejmują: - ubezpieczenie emerytalne, które pokrywa po połowie pracodawca i pracownik - 19,52 proc. podstawy wymiaru, - ubezpieczenie rentowe, które pokrywa po połowie pracodawca i pracownik - 13,00 proc. podstawy wymiaru, - ubezpieczenie chorobowe, które pokrywa pracownik - 2,45 proc. podstawy wymiaru, - ubezpieczenie wypadkowe, które pokrywa w całości pracodawca - składka ustalana jest indywidualnie dla danej firmy. Natomiast składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowana jest przez pracowników. Warto pamiętać, że od 2007 roku składka zdrowotna wynosi 9 proc. Natomiast 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki potrącane jest z zaliczki na podatek dochodowy. Kwoty pobieranych miesięcznych zaliczek na podatek pracodawca przekazuje na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki. Od stycznia tego roku nie przekazuje się jednak deklaracji podatkowych. Aby obliczyć wartość zaliczki, po pierwsze, należy od wartości wynagrodzenia brutto odjąć: - wartość składek z tytułu ubezpieczeń społecznych - pokrywanych przez pracownika, - koszty uzyskania przychodów, które w 2007 roku wynoszą 108,50 zł. Następnie pozostałą kwotę mnoży się przez obowiązującą stawkę podatku np. 19 proc. i od uzyskanej wartości odejmuje się: - kwotę wolną od podatku, która w 2007 roku wynosi 47,71 (na miesiąc), - składkę na ubezpieczenie zdrowotne (jednak nie więcej niż 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki).

PRoto.pl