Katalog szkoleń

Katalog szkoleń nf.pl

Kolegium Kształcenia Kadr Administracji zaprasza na szkolenia oferowane przez Centralny Instytut Analiz Polityczno - Prawnych. Poniżej część naszych szkoleń, znajdujących się w katalogu na semestr zimowy 2008 roku. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani, zapraszamy do współpracy. Tytuł szkolenia: „Kurs aplikacji administracyjnej dla nowozatrudnionych pracowników samorządowych i rządowych” Czas trwania: 2 dni Tematyka: Prawo Cena: 250 zł/ osoby Cel szkolenia: Szkolenie przeznaczone dla nowozatrudnionych pracowników samorządowych i rządowych, którzy nie przepracowali okresu dłuższego niż trzy lata, służące zdobyciu wiedzy podstawowej z zakresu administracji publicznej i rządowej. Program: 1. Historia, etymologia słowa „państwo”. 2. Definicja państwa i jej elementy składowe 3. Państwo to organizacja globalna 4. Państwo jest organizacją przymusową 5. Państwo jest organizacją hierarchiczną 6. Państwo jest organizacją suwerenną 7. Główne koncepcje genezy państwa i współczesne sposoby powstawania państw 8. Monarchie 9. Republiki 10. Formy ustroju 11. Państwa złożone 12. Reżim polityczny 13. Pojęcie funkcji państwa i ich klasyfikacja 14. Wewnętrzne funkcje państwa 15. Pojecie organu państwowego, rodzaje i system organów państwowych 16. Modelowe systemy organów państwowych 17. Dzieje rozwoju wolności i praw jednostki. 18. Podział praw człowieka 19. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 20. Europejska Konwencja Praw Człowieka 21. Systemy partyjne 22. Grupa nacisku 23. Konstytucja jako ustawa zasadnicza 24. Gwarancje konstytucji 25. Pojęcie i istota demokracji 26. Demokracja przedstawicielska 27. Czym jest prawo? 28. Prawo a inne zespoły norm społecznych 29. Czym jest norma prawna? 30. Elementy normy prawnej 31. Charakterystyka norm prawnych 32. Rodzaj norm 33. Źródła prawa w polskim porządku prawnym 34. Źródła prawa międzynarodowego 35. Źródła prawa Wspólnot Europejskich 36. Funkcje prawa 37. Proces legislacyjny 38. Obowiązywanie prawa 39. Stosowanie prawa 40. Pojęcie i sposoby wykładni prawa 41. Problemy z stosowaniem prawa 42. Rodzaje wykładni prawa 43. Moc obowiązująca wykładni prawa 44. Istota i geneza samorządu terytorialnego 45. Pojęcie władz publicznych 46. Państwo a samorząd 47. Miejsce sam. terytorialnego w systemie samorządu 48. Pojęcie zakładu administracyjnego 49. Pojęcie samorządu terytorialnego 50. Samorząd a inne instytucje społeczeństwa obywatelskiego 51. Podstawowe kwestie wspólne samorządowi europejskiemu 52. Model samorządu terytorialnego w Polsce 53. Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego 54. Podstawy prawne funkcjonowania sam. teryt. 55. Prawo miejscowe 56. Formy demokracji bezpośredniej 57. Organy samorządu terytorialnego 58. Podstawowe funkcje finansów publicznych 59. Źródła finansowania samorządów 60. Cechy pożądanego systemu finansowania samorządów 61. Podatki lokalne 62. Subwencje i dotacje 63. Wydatki samorządów terytorialnych W PRZYPADKU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZAKRES MATERIAŁU OBEJMUJE: 1. Administracja rządowa w województwie, 2. Przepisy o samorządzie gminnym, powiatowym, wojewódzkim w zakresie kontroli administracyjnej, 3. Rządowa administracja ogólna, 4. Wojewódzkie służby, inspekcje i straże, 5. Działy administracji publicznej Zaświadczenie: Tak, MEN-III/1 Materiały szkoleniowe: Tak Tytuł szkolenia: „Procedura administracyjna i sądowoadministracyjna” Czas trwania: 3 dni Tematyka: Szkolenie powszechne Cena: 370 zł/ osoby Cel szkolenia: Program: 1. Sprawa administracyjna: 2. rozpoznawanie sprawy administracyjnej (jej poszczególne elementy) – art. 1 k.p.a. 3. rozumienie i stosowanie zasady „lex specialis derogat lex generalis” 4. tzw. Procedury kontrolne a sprawa administracyjna 5. tzw. Procedury wewnętrzne a sprawa administracyjna sposoby interpretacji pojęcia „decyzja administracyjna” w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych zakres stosowania k.p.a. w poszczególnych sprawach 6. Wyłączenia w postępowaniu administracyjnym: obligatoryjne wyłączenie pracownika organu fakultatywne wyłączenie pracownika organu wyłączenie członka organu kolegialnego wyłączenie organu Strona w postępowaniu administracyjnym: subiektywna i obiektywna legitymacja procesowa strony w postępowaniu administracyjnym interpretacja treści art. 29 k.p.a. procesowe uprawnienia i obowiązki strony w postępowaniu współuczestnictwo procesowe w postępowaniu administracyjnym podmioty na prawach strony (organizacja społeczna, prokurator, rzecznik praw obywatelskich) pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym pojęcie „kuratora osoby nieobecnej” 7. Zagadnienia „techniczno – procesowe” w postępowaniu administracyjnym: terminy w postępowaniu administracyjnym (rodzaje, charakter, sposób obliczania) doręczenia w postępowaniu administracyjnym wezwania oraz inne pisma w postępowaniu administracyjnym protokoły i adnotacje 8. Postępowanie wyjaśniające w postępowaniu administracyjnym: wszczęcie postępowania administracyjnego procedura dowodowa (zasady, obowiązki organu, uprawnienia i obowiązki stron i uczestników postępowania, stosowanie poszczególnych środków dowodowych) postanowienia w postępowaniu wyjaśniającym rozprawa administracyjna 9. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym: rodzaje i charakterystyka rozstrzygnięć administracyjnych elementy formalne rozstrzygnięć administracyjnych uzasadnianie rozstrzygnięć administracyjnych sposoby rektyfikacji decyzji administracyjnych wykonalność rozstrzygnięć administracyjnych 10. Środki zaskarżania rozstrzygnięć administracyjnych: odwołanie (wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy) oraz procedura samokontroli rozstrzygnięcia administracyjnego zasady postępowania odwoławczego zaskarżalność rozstrzygnięć administracyjnych do sądu administracyjnego 11. Postępowania szczególne w kodeksie postępowania administracyjnego : postępowanie w sprawie rozstrzygania sporów o właściwość postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń postępowanie skargowe postępowanie wnioskowe Zaświadczenie: Tak, MEN-III/1 Materiały szkoleniowe: Tak Tytuł szkolenia: „Prawo Unii Europejskiej” Czas trwania: 2 dni Tematyka: Szkolenie powszechne Cena: 250 zł/ osoby Cel szkolenia: Program: 1) Dzień I - Zagadnienia systemowe 2) Prawne aspekty procesu integracji europejskiej - rys historyczny 3) Charakter prawny i struktura Unii Europejskiej. Pojęcie prawa Unii 4) I, II i III filar Unii Europejskiej 5) Unia Gospodarcza i Pieniężna 6) System instytucjonalny UE 7) Źródła prawa Unii Europejskiej 8) Tworzenie prawa Unii Europejskiej 9) Prawo Unii Europejskiej a prawo państw członkowskich 10) System ochrony prawnej 11) Państwa członkowskie a Unia Europejska 12) Współpraca sądów państw członkowskich z ETS w ramach procedury pytań prawnych 13) Jednostka w Unii Europejskiej 14) Finansowanie Unii Europejskiej 15) Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej 16) Prawne aspekty procesu rozszerzenia Unii Europejskiej, Traktat akcesyjny 17) Konstytucja RP z 1997 r. a członkostwo Polski w Unii Europejskiej 18) Droga Polski do Unii Europejskiej 19) Prawne aspekty debaty nad przyszłością UE Dzień II - Prawo materialne i polityki 20) Swobody 21) Pojęcie wspólnego rynku i rynku wewnętrznego a swobody Wspólnotowe 22) Swoboda przepływu towarów 23) Swoboda przepływu osób (obywateli Unii) 24) Swoboda przedsiębiorczości 25) Swoboda świadczenia usług 26) Swoboda przepływu kapitału i płatności 27) Szczegółowe regulacje rynku wewnętrznego 28) Wspólnotowe regulacje w dziedzinie rynku finansowego 29) Harmonizacja prawa podatkowego 30) Prawo spółek 31) Rynek wewnętrzny a własność intelektualna 32) Zamówienia publiczne 33) Reguły konkurencji 34) Podstawy i zakres wspólnotowego prawa konkurencji 35) Zakaz praktyk ograniczających konkurencję 36) Przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji 37) Państwa członkowskie a państwowe monopole handlowe i przedsiębiorstwa 38) publiczne 39) Zakaz antykonkurencyjnej pomocy państwa 40) Aspekty prawne polityk i innych zadań WE 41) Wspólna Polityka Handlowa 42) Polityka ekonomiczna i monetarna w ramach Unii Gospodarczej i Pieniężnej 43) Wspólna Polityka Rolna 44) Wspólna Polityka Transportowa 45) Polityka społeczna, zatrudnienie, edukacja, szkolenie, młodzież 46) Kultura 47) Ochrona zdrowia 48) Ochrona konsumentów 49) Sieci transeuropejskie 50) Polityka przemysłowa 51) Spójność gospodarcza i społeczna 52) Badania i rozwój technologiczny 53) Ochrona środowiska 54) Energetyka 55) Usługi audiowizualne 56) Polityka telekomunikacyjna 57) Prawo stanowione w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości 58) Wybrane regulacje w dziedzinie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 59) Wybrane regulacje w dziedzinie Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości 60) Polityka azylowa, wizowa, imigracyjna, przekraczanie granic zewnętrznych UE 61) Współpraca sadowa w sprawach cywilnych 62) Współpraca sądowa i policyjna w sprawach karnych 63) Traktat dotyczący akcesji Polski do UE 64) Regulacje Traktatu akcesyjnego odnoszące się do prawa materialnego i polityk UE oraz niektóre problemy prawne i polityczne związane z akcesem Polski do UE Zaświadczenie: Tak, MEN-III/1 Materiały szkoleniowe: Tak Tytuł szkolenia: „Dostęp do informacji publicznej” Czas trwania: 1 dzień Tematyka: Szkolenie powszechne Cena: 130 zł/ osoby Cel szkolenia: Od blisko 5 lat wszystkie podmioty wykonujące zadania publiczne lub dysponujące majątkiem publicznym są obowiązane do udostępniania posiadanych informacji publicznych każdemu zainteresowanemu. Pragnąc wspierać Państwa działania naszą wiedzą i doświadczeniem z zakresu realizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 , poz. 1198 ), zapraszamy do udziału w szkoleniu dedykowanym specjalnie dla przedstawicieli administracji publicznej. Program: Kompleksowe przedstawienie problematyki związanej z udostępnianiem informacji publicznej przez urzędy. Poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu aspektów prawnych, technicznych i organizacyjnych związanych z udostępnianiem informacji w trybie wnioskowym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Analiza nowych przepisów prawnych oraz praktycznych przykładów. Zaświadczenie: Tak, MEN-III/1 Materiały szkoleniowe: Tak Termin szkolenia: Do uzgodnienia Minimalna liczba osób: 12 Tytuł szkolenia: „Ochrona danych osobowych” Czas trwania: 1 dzień Tematyka: Szkolenie powszechne Cena: 130 zł/ osoby Cel szkolenia: Szkolenie jest kolejnym elementem programu wsparcia administracji publicznej w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych. Przygotowane zarówno dla tych którzy dopiero wdrażają się w temat, jak i tych którzy chcieliby poszerzyć posiadaną wiedzę. Szczególny nacisk położony będzie na stronę praktyczną. Na szkoleniu spotkacie się Państwo z autorami artykułów publikowanych na portalu. Udostępnimy niepublikowane orzeczenia, przybliżymy projekt nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych. Szkolenie jest kolejnym elementem programu wsparcia administracji publicznej w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych. Przygotowane zarówno dla tych którzy dopiero wdrażają się w temat, jak i tych którzy chcieliby poszerzyć posiadaną wiedzę. Szczególny nacisk położony będzie na stronę praktyczną. Na szkoleniu spotkacie się Państwo z autorami artykułów publikowanych na portalu. Udostępnimy niepublikowane orzeczenia, przybliżymy projekt nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych. Zaświadczenie: Tak, MEN-III/1 Materiały szkoleniowe: Tak Termin szkolenia: Do uzgodnienia Minimalna liczba osób: 12 Tytuł szkolenia: „Zmiany w prawie cywilnym i administracyjnym” Czas trwania: 1 dni Tematyka: Szkolenie powszechne Cena: 130 zł/ osoby Cel szkolenia: Program: Zaświadczenie: Tak, MEN-III/1 Materiały szkoleniowe: Tak Termin szkolenia: Do uzgodnienia Minimalna liczba osób: 12 Tytuł szkolenia: „Prawo europejskie” Czas trwania: 2 dni Tematyka: Szkolenie powszechne Cena: 240 zł/ osoby Cel szkolenia: Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom wiedzy o dorobku prawnym Unii Europejskiej oraz polskim prawie administracyjnym, cywilnym i gospodarczym w zakresie jego dostosowania doprawa Unii Europejskiej, w celu przygotowania uczestników do sprawnego funkcjonowania zawodowego w obszarze stosowania prawa wspólnotowego. Program: 1. Unia Europejska i jej organizacja 2. (Wspólnoty Europejskie i Unia Europejska geneza, powstanie, rozwój, instytucje WE i UE i ich funkcjonowanie, skargi na organy UE) 3. Zarys systemu prawa UE 4. (źródła prawa UE, zasady strukturalne prawa UE, prawo wspólnotowe a prawo krajowe, prawa podstawowe, obywatelstwo UE, równouprawnienie, wspólnotowe akty prawne i ich hierarchia, interpretacja prawna. Rola Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i jego orzecznictwo, wdrażanie dorobku wspólnotowego w państwach członkowskich rola Komisji Europejskiej) 5. System sądownictwa UE 6. (Europejski Trybunał Sprawiedliwości, Sąd I instancji, procedury postępowania przed ETS i Sądem I instancji, procedury szczególne, wybrane orzecznictwo) 7. Współpraca policyjna i sądowa w UE w sprawach karnych 8. (układ z Schengen, Europejski nakaz aresztowania, uproszczona procedura ekstradycyjna, pomoc prawna w sprawach karnych, europejska sieć prewencji kryminalnej, program AGIS) 9. Współpraca w sprawach cywilnych w UE 10. (zasady jurysdykcji, współpraca w zakresie postępowania dowodowego, postępowanie upadłościowe, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych oraz gospodarczych, Europejska Sieć Sądowa, Europejski tytuł egzekucyjny dla roszczeń bezspornych, uregulowania konwencyjne konwencje haskie, konwencja lugańska) 11. Traktat akcesyjny 12. (akcesja podstawy prawne, procedura akcesyjna, Układ Europejski, historia przystąpienia Polski do UE, raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo, traktat dotyczący przystąpienia do UE, warunki przystąpienia nowych państw członkowskich, Akt końcowy) 13. Projekt Traktatu konstytucyjnego UE 14. (omówienie wybranych fragmentów traktatu preambuła, definicja i cele Unii, akty prawne, instytucje i organy, kompetencje, życie demokratyczne, finanse Unii, członkostwo w Unii, Karta Praw Podstawowych, polityka i funkcjonowanie Unii, niedyskryminacja i obywatelstwo, polityka i działania wewnętrzne, polityka gospodarcza i pieniężna, działania zewnętrzne Unii, klauzula solidarności, etc; wokół traktatu wywiady wypowiedzi, słownik pojęć) Zaświadczenie: Tak, MEN-III/1 Materiały szkoleniowe: Tak Termin szkolenia: Do uzgodnienia Minimalna liczba osób: 12 Tytuł szkolenia: „Prawo gospodarcze” Czas trwania: 1 dni Tematyka: Szkolenie powszechne Cena: 130 zł/ osoby Cel szkolenia: Coraz wyższe wymagania, jakie stawia rynek oraz kultura biznesowa wymagają znajomości podstawowych pojęć z zakresu prawa gospodarczego podczas zawierania umów, prowadzenia rozmów i negocjacji. Brak stosownej wiedzy w tym zakresie może podważyć zaufanie do nas oraz nadszarpnąć wizerunek reprezentowanego urzędu. Program: 1. PRAWO SPÓŁEK 2. Omówienie różnic i cech charakterystycznych dla poszczególnych rodzajów spółek (spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo – akcyjnej, z o.o., spółki akcyjnej) - w szczególności kwestii związanych z: zasadami ich zakładania, reprezentacji, odpowiedzialnością za zobowiązania , minimalną wysokością kapitału zakładowego, istotą kapitału zakładowego, zbywaniem udziałów, zadaniami zarządu , rady nadzorczej . 3. PRAWO UPADŁOŚCIOWE 4. Omówienie istoty postępowania upadłościowego, przesłanek i celów upadłości. Odpowiedzialność i sankcje dla wspólników oraz członków zarządu za niezgłoszenie wniosku o upadłość w terminie. Uprawnienia wierzyciela oraz rady wierzycieli w postępowaniu upadłościowym. Cele oraz istota postępowania układowego. 5. ZABEZPIECZANIE UMÓW W OBROCIE GOSPODARCZYM 6. weksel, 7. zastaw, zastaw rejestrowy, 8. przewłaszczenie na zabezpieczenie , 9. gwarancje bankowe, 10. ubezpieczenie kredytu kupieckiego, 11. poręczenie, 12. hipoteka . 13. BADANIE WIARYGODNOŚCI KLIENTA 14. Krajowy Rejestr Sądowy, Ewidencja Działalności Gospodarczej, akta rejestrowe spółki , księgi wieczyste 15. UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM 16. Formy czynności prawnych : ( forma dorozumiana, ustna, pisemna, akt notarialny... ), zawieranie umów drogą e-mailową. 17. Składanie ofert i ich przyjęcie. 18. Podstawowe elementy umowy . 19. Podstawowe błędy przy pisaniu umów. 20. Dokument jako element wizerunku firmy . 21. Zasady tworzenia aneksów. 22. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu. 23. Zawieranie umów z pełnomocnikiem i prokurentem, rodzaje pełnomocnictw. O czym należy pamiętać, zawierając umowę z przedstawicielem. 24. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa cywilnego: odsetki, przedawnienie, kary umowne, zaliczka, zadatek, waloryzacja. Zaświadczenie: Tak, MEN-III/1 Materiały szkoleniowe: Tak Termin szkolenia: Do uzgodnienia Minimalna liczba osób: 12 Tytuł szkolenia: „Prawo pracy” Czas trwania: 1 dni Tematyka: Szkolenie powszechne Cena: 130 zł/ osoby Cel szkolenia: Program: 1. Wybór podstawy zatrudnienia 2. Umowa o pracę 3. Umowy cywilnoprawne 4. Nawiązanie stosunku pracy Rodzaje umów o pracę Ograniczenia w zawieraniu terminowych umów o pracę Formułowanie treści umów o pracę Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika Dokumentacja stosunku pracy (w tym prowadzenie akt osobowych pracownika 5. Sposoby zmiany warunków pracy i płacy Porozumienie stron Wypowiedzenie zmieniające Ustawowy obowiązek zmiany warunków pracy 6. Ustalanie uprawnień pracowniczych ze stosunku pracy Czas pracy (ustalanie systemów i rozkładów czasu pracy , praca w godzinach nadliczbowych i jej rozliczanie ) Urlopy wypoczynkowe (prawo i wymiar urlopu, urlopy dla niepełnoetatowców, udzielanie urlopów) Urlopy macierzyńskie, wychowawcze i tzw. urlopy okolicznościowe Wynagrodzenie za pracę (ustalanie i ochrona wynagrodzenia za pracę) 7. Rozwiązywanie umów o pracę Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia Okresy ochronne przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę Wydawanie świadectw pracy Zaświadczenie: Tak, MEN-III/1 Materiały szkoleniowe: Tak Termin szkolenia: Do uzgodnienia Minimalna liczba osób: 12 Tytuł szkolenia: „Egzekucja administracyjna i sądowa” Czas trwania: 2 dni Tematyka: Szkolenie powszechne Cena: 240 zł/ osoby Cel szkolenia: Program: 1. Zakres egzekucji administracyjnej 2. Zasady ogólne prowadzenia egzekucji administracyjnej 3. Zwolnienia i wyłączenia w postępowaniu egzekucyjnym 4. Organy egzekucyjne i uczestnicy postępowania egzekucyjnego 5. Przebieg postępowania egzekucyjnego 6. Ograniczenia w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym 7. Środki egzekucyjne należności pieniężnych 8. Środki egzekucyjne obowiązków o charakterze niepieniężnym 9. Zbieg egzekucji. 10. Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym 11. Koszty egzekucyjne 12. Udzielenie pomocy obcemu państwu oraz korzystanie z jego pomocy przy dochodzeniu należności 13. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy egzekucyjnej Zaświadczenie: Tak, MEN-III/1 Materiały szkoleniowe: Tak Termin szkolenia: Do uzgodnienia Minimalna liczba osób: 12 Tytuł szkolenia: „Zasady techniki legislacyjnej” Czas trwania: 1 dni Tematyka: Szkolenie powszechne Cena: 130 zł/ osoby Cel szkolenia: Studia przeznaczone dla osób zajmujących się opracowywaniem i opiniowaniem projektów aktów prawotwórczych, w szczególności zatrudnionych w komórkach legislacji organów państwowych i samorządu terytorialnego. Program: 1. wybrane zagadnienia teorii i filozofii prawa, 2. wstęp do prawa administracyjnego, 3. proces ustawodawczy, 4. legislację prawa unijnego, 5. transformację systemu prawa, 6. ćwiczenia z zasad techniki legislacyjnej Zaświadczenie: Tak, MEN-III/1 Materiały szkoleniowe: Tak Termin szkolenia: Do uzgodnienia Minimalna liczba osób: 12 Tytuł szkolenia: „Ustawa o służbie cywilnej” Czas trwania: 1 dni Tematyka: Szkolenie powszechne Cena: 130 zł/ osoby Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami ustawy o Służbie cywilnej. Uczestnicy szkolenia poznają istotę służby cywilnej – zagwarantowanie profesjonalnego i lojalnego obsługiwania zmieniających się ekip rządzących. Praca w służbie cywilnej wiąże się z przymusem rezygnacji urzędników z części swoich praw, szczególnie związanych z prowadzeniem działalności politycznej. Program: 1. Cele służby cywilnej. 2. Kształtowanie służby cywilnej w Polsce. 3. Funkcjonowanie służby cywilnej w Polsce. 4. Zasięg służby cywilnej. 5. Obowiązki i uprawnienia członka korpusu służby cywilnej. 6. Wynagrodzenie pracowników służby cywilnej. 7. Hierarchia służby cywilnej w Polsce. 8. Zasady rekrutacji służby cywilnej i rozwiązanie stosunku pracy . Szkolenia i rozwój w służbie cywilnej. Odpowiedzialność dyscyplinarna członków korpusu służby cywilnej – komisje dyscyplinarne I i II instancji. Rola Szef Służby Cywilnej. Rada Służby Cywilnej. Zaświadczenie: Tak, MEN-III/1 Materiały szkoleniowe: Tak Termin szkolenia: Do uzgodnienia Minimalna liczba osób: 12 Tytuł szkolenia: „Prawo miejscowe, zasady techniki prawodawczej” Czas trwania: 1 dni Tematyka: Szkolenie powszechne Cena: 145 zł/ osoby Cel szkolenia: tryb podejmowania uchwał i zasady ich ogłaszania z uwzględnieniem nowych regulacji w zakresie postępowania przed sądami administracyjnymi ( czyli jak uchronić się przed stwierdzeniem nieważności uchwały) Program: 1. Pojęcie oraz rodzaje uchwał samorządu terytorialnego. 2. Definicja i zakres prawa miejscowego i przepisów gminnych. 3. Wymogi formalnoprawne i tryb podejmowania uchwał: 4. kształtowanie ustroju jednostki samorządu terytorialnego - statut, powoływanie i odwoływanie przewodniczącego rady, 5. organizacja pracy urzędu, 6. gospodarowanie mieniem komunalnym, 7. regulacje wynikające z delegacji na podstawie przepisów szczególnych 8. Przygotowanie projektu uchwały 9. forma projektu uchwały, 10. przedmiot regulacji, 11. konsultacje projektu. 12. Ogłaszanie uchwał, akty prawa miejscowego, przepisy porządkowe, pozostałe /organizacyjne, wykonawcze/ 13. Organy sprawujące nadzór nad legalnością uchwał - zakres upoważnień i kompetencje: 14. wojewody, 15. regionalnej izby obrachunkowej 16. Prezesa Rady Ministrów 17. Zgodność uchwał z prawem w aspekcie formalnym i merytorycznym 18. procedura nadzorcza, 19. środki nadzorcze, 20. skutki stwierdzenia nieważności uchwały. 21. Jak napisać skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie organu nadzorczego. 22. Sądowa kontrola uchwał jednostek samorządu terytorialnego - powszechna skarga na uchwałę. Zaświadczenie: Tak, MEN-III/1 Materiały szkoleniowe: Tak Termin szkolenia: Do uzgodnienia Minimalna liczba osób: 12 Tytuł szkolenia: „Negocjacje i rozwiązywania konfliktów” Czas trwania: 1 dni Tematyka: Psychologia Cena: 145 zł/ osoby Cel szkolenia: rozwój umiejętności negocjacyjnych, poznanie własnych zasobów i predyspozycji negocjacyjnych, nauka strategii, taktyk i technik negocjacyjnych, nabycie umiejętności rozpoznawania celów negocjacyjne, obszarów wspólnoty i przeciwieństw interesów, poznanie styli i orientacji negocjacyjnych, nabycie umiejętności wpływania na partnera i proces, metod wywierania wpływu, nauka wykrywania manipulacji oraz zapobiegania im nauka radzenia sobie z trudnym partnerem Szkolenie nastawione jest na rozwój indywidualnych umiejętności negocjacyjnych, a nie na budowaniu profesjonalnych zespołów negocjacyjnych (np. do negocjacji ze związkami zawodowymi, inwestorem strategicznym, dłużnikami lub wierzycielami ). Program: Podstawy teorii negocjacji 1. Proces negocjacji 2. Wizerunek negocjatora, argumentacja, komunikacja perswazyjna 3. Pomost negocjacyjny 4. Etapy i fazy negocjacji 5. Klucze do negocjacji zakończonych sukcesem 6. Techniki i taktyki negocjacyjne Zaświadczenie: Tak wewnętrzny Materiały szkoleniowe: Tak Termin szkolenia: Do uzgodnienia Minimalna liczba osób: 12 Tytuł szkolenia: „Kodeks Postępowania Administracyjnego” Czas trwania: 2 dni Tematyka: Szkolenie powszechne Cena: 240 zł/ osoby Cel szkolenia: Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracji rządowej oraz samorządowej, w przypadku których stosowanie kpa wymaga analizy praktycznych zagadnień wynikających z bieżącej pracy w urzędzie oraz zapoznania się z nowym orzecznictwem dotyczącym przepisów kpa. Program: 1. Czym jest prawo? 2. Prawo a inne zespoły norm społecznych 3. Czym jest norma prawna? 4. Elementy normy prawnej 5. Charakterystyka norm prawnych 6. Rodzaj norm 7. Źródła prawa w polskim porządku prawnym 8. Źródła prawa międzynarodowego 9. Źródła prawa Wspólnot Europejskich 10. Funkcje prawa 11. Proces legislacyjny 12. Obowiązywanie prawa 13. Stosowanie prawa 14. Pojęcie i sposoby wykładni prawa 15. Problemy z stosowaniem prawa 16. Rodzaje wykładni prawa 17. Moc obowiązująca wykładni prawa 18. Zakres obowiązywania postępowania administracyjnego 19. Zasady ogólne postępowania administracyjnego 20. Organy postępowania administracyjnego 21. Właściwość organów 22. Strony postępowania 23. Doręczenia 24. Wezwania 25. Terminy 26. Wszczęcie postępowania 27. Protokoły i adnotacje 28. Udostępnienie akt 29. Postępowanie dowodowe 30. Rozprawy 31. Zawieszenie postępowania 32. Decyzje i postanowienia 33. Ugody 34. Odwołania 35. Zażalenia 36. Wznowienie postępowania 37. Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji 38. Zaświadczenie 39. Skargi i wnioski 40. Opłaty i koszty postępowania Zaświadczenie: Tak, MEN-III/1 Materiały szkoleniowe: Tak Termin szkolenia: Do uzgodnienia Minimalna liczba osób: 12 Tytuł szkolenia: „Relacja interpersonalne” Czas trwania: 1 dni Tematyka: Psychologia Cena: 145zł/ osoby Cel szkolenia: podniesienie kwalifikacji kadry w zakresie tworzenia i realizacji profesjonalnej strategii, rozwinięcie umiejętności wykorzystywania nowoczesnych narzędzi analitycznych i marketingowych, a przede wszystkim przekazanie podstawowej wiedzy na temat umiejętności społecznych w relacjach z klientami firmy na rynkach krajowych i zagranicznych. Program: 1. Wstęp 2. Podstawowe umiejętności społeczne 3. Trening umiejętności społecznych - zajęcia warsztatowe 4. Reguły zachowań asertywnych 5. Doskonalenie umiejętności społecznych 6. Podstawy prawidłowych relacji interpersonalnych w kontakcie z obywatelem 7. Strategia kooperacji i rywalizacji w kontakcie z obywatelem 8. Rozmowa 9. Reakcja w sytuacjach trudnych. Manipulacje i tzw. "brudne chwyty" 10. Wnioski Zaświadczenie: Tak, wewnętrzny Materiały szkoleniowe: Tak Termin szkolenia: Do uzgodnienia Minimalna liczba osób: 12 Tytuł szkolenia: „Radzenie sobie ze stresem” Czas trwania: 1 dni Tematyka: Szkolenie powszechne Cena: 130 zł/ osoby Cel szkolenia: Szkolenie radzenia sobie ze stresem ma na celu eliminację lub zmniejszenie destruktywnego wpływu stresu na funkcjonowanie zawodowe osób pracujących w warunkach dużego obciążenia związanego z kontaktem z klientami, odpowiedzialnością w kierowaniu i presji kontaktów interpersonalnych. Program: 1. Stres jako czynnik zaburzający równowagę psychofizyczną 2. prezentacja modelu holistycznego osoby 3. eustres i distres, poziom stresu, a skuteczność funkcjonowania 4. twórcze wykorzystanie optymalnego poziomu stresu 5. Dostosowanie strategii eliminacji do typu stresora 6. presja czasu zmniejszona poprzez delegowanie i zarządzanie czasem 7. trudności w kontaktach interpersonalnych eliminowane poprzez kompetencje komunikacyjne 8. stres sytuacyjny eliminowany przez restrukturyzację środowiska pracy 9. przewidywany stres ograniczony przez planowanie i dobór priorytetów 10. Rozwijanie w sobie odporności na stres 11. fizjologiczna odporność - dieta, kondycja fizyczna 12. psychologiczna odporność - zbalansowany styl życia, atrybucja przyczynowo-skutkowa, asertywny styl bycia 13. społeczna odporność - wspierające relacje osobiste, zdolność współpracy w zespole 14. Procedury antystresowe 15. techniki relaksacji, wizualizacja, zmiana nastawień – pozytywne myślenie. Zaświadczenie: Tak, wewnętrzny Materiały szkoleniowe: Tak Termin szkolenia: Do uzgodnienia Minimalna liczba osób: 12 Tytuł szkolenia: „Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji” Czas trwania: 1 dni Tematyka: Szkolenie powszechne Cena: 130 zł/ osoby Cel szkolenia: Program: 1. Zakres egzekucji administracyjnej 2. Zasady ogólne prowadzenia egzekucji administracyjnej 3. Zwolnienia i wyłączenia w postępowaniu egzekucyjnym 4. Organy egzekucyjne i uczestnicy postępowania egzekucyjnego 5. Przebieg postępowania egzekucyjnego 6. Ograniczenia w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym 7. Środki egzekucyjne należności pieniężnych 8. Środki egzekucyjne obowiązków o charakterze niepieniężnym 9. Zbieg egzekucji. 10. Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym 11. Koszty egzekucyjne 12. Udzielenie pomocy obcemu państwu oraz korzystanie z jego pomocy przy dochodzeniu należności 13. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy egzekucyjnej Zaświadczenie: Tak, MEN-III/1 Materiały szkoleniowe: Tak Termin szkolenia: Do uzgodnienia Minimalna liczba osób: 12 Tytuł szkolenia: „Ochrona informacji niejawnych” Czas trwania: 1 dni Tematyka: Bezpieczeństwo Cena: 160 zł/ osoby Cel szkolenia: Program: 1. System ochrony informacji niejawnych w RP: 2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o ochronie informacji niejawnych 3. Zasady ochrony informacji niejawnych 4. Rola służb ochrony państwa 5. Obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej 6. Obowiązki pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych i zadania pionu ochrony w jednostce organizacyjnej 7. Bezpieczeństwo dokumentów niejawnych: 8. Klasyfikacja dokumentów niejawnych a. Klauzule tajności i sposób oznaczania dokumentów niejawnych i zmiany nadanej klauzuli tajności 9. Udostępnianie informacji niejawnych 10. Bezpieczeństwo osobowe: a. Dostęp do informacji niejawnych b. Procedura postępowań sprawdzających c. Dokumentacja postępowań sprawdzających w jednostce organizacyjnej d. Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych e. Postępowanie odwoławcze i skargowe 11. Bezpieczeństwo fizyczne: a. Środki ochrony fizycznej informacji niejawnych, b. Strefy kontrolowanego dostępu, c. Kancelaria tajna w jednostce organizacyjnej, zabezpieczenia fizyczne i d. techniczne, e. Dokumentacja związana z ochroną fizyczna informacji niejawnych, plany ochrony. 12. Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych: a. Akredytacja bezpieczeństwa dla systemu lub sieci teleinformatycznej b. Podstawowe wymagania bezpieczeństwa systemu i sieci teleinformatycznej c. Dokumentacja bezpieczeństwa teleinformatycznego d. Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa (SWB) e. Procedury Bezpiecznej Eksploatacji (PBE) f. Obowiązki administratora systemu g. Obowiązki inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego 13. Bezpieczeństwo przemysłowe: a. Świadectwo i kwestionariusz bezpieczeństwa przemysłowego b. Postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego c. Instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego d. Podstawowe obowiązki podmiotów bezpieczeństwa przemysłowego e. Tajemnica służbowa w bezpieczeństwie przemysłowym Zaświadczenie: Tak, wewnętrzny Materiały szkoleniowe: Tak Termin szkolenia: Do uzgodnienia Minimalna liczba osób: 12 Tytuł szkolenia: „Ochrona informacji w UE i NATO” Czas trwania: 1 dni Tematyka: Bezpieczeństwo Cena: 160 zł/ osoby Cel szkolenia: Nadrzędnym celem szkolenia jest zaprezentowanie metod i środków wiodących do zapewnienia ochrony informacji, zwłaszcza informacji niejawnych oraz danych osobowych. Szkolenie obrazuje problemy zagrożeń dla informacji niejawnych chronionych z mocy prawa, a także nawiązuje do roli bezpieczeństwa informacji jako czynnika bezpieczeństwa narodowego. Program: 1. Klasyfikacja informacji niejawnych. 2. Dostęp do informacji niejawnych. 3. Aspekty administracyjne ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. 4. Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych. 5. Ochrona informacji niejawnych w strukturach Unii Europejskiej. 6. Ochrona informacji niejawnych w NATO. 7. Międzynarodowe regulacje ochrony informacji niejawnych. 8. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji. 9. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie informacji niejawnych. Zaświadczenie: Tak, wewnętrzny Materiały szkoleniowe: Tak Termin szkolenia: Do uzgodnienia Minimalna liczba osób: 12 Tytuł szkolenia: „Bezpieczeństwo imprez masowych” Czas trwania: 1 dni Tematyka: Bezpieczeństwo Cena: 160 zł/ osoby Cel szkolenia: Zasadniczym celem szkolenia jest zdobycie niezbędnej wiedzy na temat priorytetów działania, a także zakresu zadań w obszarze bezpieczeństwa imprez masowych. Podczas szkolenia zapoznają się Państwo ze strukturą i zadaniami wszystkich służb odpowiedzialnych za zapewnienie porządku publicznego na imprezach masowych. Zdobędą Państwo także praktyczne umiejętności w zakresie współdziałania w sytuacji zagrożeń podczas imprez masowych oraz umiejętności zapobiegania niebezpieczeństwom. Program: 1. Struktura i zadania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo podczas imprez masowych. 2. Psychospołeczne podstawy zachowań widowni . 3. Możliwe zagrożenia i niebezpieczeństwa w trakcie imprez masowych. 4. Metody zapobiegania sytuacjom niebezpiecznym podczas imprez masowych. 5. Zarządzanie bezpieczeństwem obiektów. 6. Europejskie standardy w zapobieganiu niebezpieczeństw w trakcie imprez masowych. Zaświadczenie: Tak, wewnętrzny Materiały szkoleniowe: Tak Termin szkolenia: Do uzgodnienia Minimalna liczba osób: 12 Tytuł szkolenia: „Zagrożenie terrorystyczne” Czas trwania: 1 dni Tematyka: Bezpieczeństwo Cena: 160 zł/ osoby Cel szkolenia: Instytucje i firmy, które pragną w szybki i skuteczny sposób przygotować swoich pracowników na potencjalne zagrożenie o charakterze terrorystycznym oraz pragną zminimalizować ryzyko takich ataków. Program: 1. Specyfika działań terrorystycznych na tle innych zagrożeń. 2. Definicja zamachu terrorystycznego. 3. Przyczyny zamachów na osoby, metody i etapy ataku oraz używane środki. 4. Rozpoznawanie i wykrywanie środków pirotechnicznych i chemicznych. 5. Założenia taktyczne przeciwdziałania atakom. 6. Instrukcja AT - opis. 7. Postępowanie w razie zagrożenia użyciem środków chemicznych i materiałów wybuchowych, w tym współdziałanie ze służbami ratownictwa pirotechnicznego i chemicznego. Zaświadczenie: Tak, wewnętrzny Materiały szkoleniowe: Tak Termin szkolenia: Do uzgodnienia Minimalna liczba osób: 12 Tytuł szkolenia: „Obsługa interesanta urzędu” Czas trwania: 1 dni Tematyka: Psychologia Cena: 155 zł/ osoby Cel szkolenia: Szkolenie pozwala dostrzec korzyści, jakich wcześniej uczestnicy nie brali pod uwagę. Jednodniowa sesja szkoleniowa pozwala poznać kluczowe momenty w kontaktach z klientem, oraz lepiej zrozumieć swoją role w procesie obsługi klienta a także wykazać w jaki sposób ich praca wpływa na pracę innych. Program: 1. Sztuka dobrej obsługi— podstawowe elementy obsługi klienta 2. Jaki jest rzeczywisty obraz świadczonych usług – ćwiczenie 3. Zaufanie klienta - czy można je odzyskać, jeśli tak to w jaki sposób (wygląd i zachowanie, komunikacja werbalna i niewerbalna) 4. Aktywne słuchanie, pytania otwarte i zamknięte. 5. Ton głosu - ćwiczenia z poprawnej modulacji ( rytm, poziom głośności); jak podawać informacje by zostać dokładnie zrozumianym 6. Zasady etykiety telefonicznej - testowanie znajomości, jak odpowiadać na telefony - scenariusze ćwiczeń, czy można przekonująco prowadzić rozmowy telefoniczne? 7. Co zrobić kiedy nie możesz powiedzieć TAK? - jak umiejętnie odpierać zarzuty, dlaczego i czy zawsze należy objaśniać elementy świadczonej usługi? 8. Czy umiem analizować potrzeby swoich klientów? - podstawowe potrzeby klienta, jak je expresowo diagnozować i umiejętnie sobie z nimi radzić -ćwiczenia zespołowe 9. Panowanie nad stresem - czy umiem redukować stres w pracy 10. Nawyki dobrej obsługi klienta - dekalog Zaświadczenie: Tak, wewnętrzny Materiały szkoleniowe: Tak Termin szkolenia: Do uzgodnienia Minimalna liczba osób: 12 Tytuł szkolenia: „Protokół dyplomatyczny” Czas trwania: 2 dni Tematyka: Dyplomacja Cena: 240 zł/ osoby Cel szkolenia: Szkolenie jest skierowane do osób chcących zdobyć ekspercką wiedzę z zakresu protokołu dyplomatycznego i savoir vivre"u. Przewidywanymi uczestnikami szkolenia będą pracownicy administracji publicznej w tym samorządowej, przedstawiciele sektora prywatnego oraz studenci wiążący swoją przyszłość z pracą w polskiej służbie zagranicznej bądź inne osoby zainteresowane protokołem dyplomatycznym. Program: 1. Prawo dyplomatyczne i konsularne 2. Etykieta: formy grzecznościowe, stroje, savoir vivre przy stole, napoje alkoholowe 3. Organizacja wizyt zagranicznych - ceremonialnych, oficjalnych i roboczych 4. Protokół dyplomatyczny w Unii Europejskiej i innych organizacjach międzynarodowych 5. Korespondencja dyplomatyczna 6. Różnice kulturowe a protokół dyplomatyczny 7. Komunikacja - nowoczesne technologie w służbie dyplomatycznej 8. Współpraca dyplomatów z mediami Zaświadczenie: Tak, wewnętrzny Materiały szkoleniowe: Tak Termin szkolenia: Do uzgodnienia Minimalna liczba osób: 12 Tytuł szkolenia: Etyka urzędnicza Czas trwania: 1 dzień Tematyka: Etyka Cena: 155 zł/os. Cel szkolenia: Podstawowym celem tych zajęć jest dostarczenie kursantom wiadomości o wymaganych standardach zachowań urzędników. Znajomość owych zasad niewątpliwie ułatwi funkcjonowanie korporacji urzędniczych w nowym układzie unijnym, a tym samym skłoni do podnoszenia kwalifikacji zarówno w płaszczyźnie merytorycznej jak i moralnej Program: 1. Rola etyki zawodowej 2. Specyficzny charakter zawodu urzędnika 3. Pojęcie obowiązku i odpowiedzialności w sprawowaniu zawodu urzędnika 4. Standardy etyczne zawodu urzędnika 5. Prawość i kompetencja w postępowaniu służbowym 6. Konieczność poszanowania godności każdej osoby 7. Obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej 8. Rzetelność i wiarygodność urzędnika w postępowaniu służbowym 9. Niezawisłość i lojalność urzędnika w stosunku do petenta i innych urzędników 10. Wolność, odpowiedzialność i tolerancja w pracy urzędnika państwowego 11. Rola wiedzy i merytoryczne przygotowanie w wykonywaniu czynności zawodowych 12. Zasady realizacji zadań i przejrzystość działania 13. Zasada profesjonalnego wykonywania zadań 14. Zasada bezstronnego działania 15. Neutralność polityczna 16. Zasada traktowania pracy w urzędzie i służbie publicznej jako zgodnej z wartościami konstytucyjnymi i prawem 17. Odpowiedzialność dyscyplinarna za naruszenie standardów moralnych przy sprawowaniu funkcji urzędnika administracji 18. Eliminacja działań korupcyjnych w pracy urzędników państwowych 19. Przeszkody i warunki sprzyjające wprowadzeniu w życie standardów etycznych urzędnika. Zaświadczenie: Tak, wewnętrzny Materiały szkoleniowe: Tak Termin szkolenia: Do uzgodnienia Minimalna liczba osób: 12 Tytuł szkolenia: Kontrola Państwowa Czas trwania: 1 dzień Tematyka: Prawo Cena: 155 zł/os. Cel szkolenia: Celem wykładu jest zapoznanie kursantów z podstawowymi elementami systemu kontroli państwowej i przekazanie praktycznej wiedzy związanej z jego funkcjonowaniem. Program przewiduje zapoznanie kursantów z zagadnieniami teoretycznymi związanymi z kontrolą państwową. Kursantom zostanie przedstawiony model kontroli państwowej funkcjonujący w Polsce ze szczególnym omówieniem czterech organów kontroli, z którymi prawnicy najczęściej stykają się podczas praktyki zawodowej (NIK, RIO, kontrola skarbowa i kontrola Prezesa UZP). Przy omawianiu poszczególne organów kontroli zostanie położony szczególny nacisk na uprawnienia kontrolowanego i możliwości zaskarżania wstępnych wyników kontroli. Program: 1. Pojęcie kontroli i kontroli państwowej (w teorii państwa, prawie administracyjnym, konstytucyjnym oraz teorii organizacji i zarządzania) 2. Międzynarodowe standardy kontroli państwowej 3. Historia kontroli państwowej; Najwyższa Izba Kontroli na podstawie Konstytucji z kwietnia 1997r. oraz ustawy z 23 grudnia 1994 r. 4. Zakres kontroli NIK; Organizacja NIK 5. Kryteria kontroli; Postępowanie kontrolne 6. Informowanie opinii publicznej o wynikach kontroli 7. Modele kontroli państwowej 8. Kontrola w Unii Europejskiej - Europejski Trybunał Obrachunkowy 9. Regionalne Izby Obrachunkowe 10. Urzędy Kontroli Skarbowej 11. Kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 12. Prawno - karna ochrona czynności kontrolnych. Zaświadczenie: Tak, wewnętrzny Materiały szkoleniowe: Tak Termin szkolenia: Do uzgodnienia Minimalna liczba osób: 12 Tytuł szkolenia: Public Relation w administracji publicznej Czas trwania: 2 dni Tematyka: Media Cena: 200 zł/os Cel szkolenia: Szkolenie skierowane jest do pracowników administracji publicznej odpowiedzialnych za utrzymywanie kontaktów z otoczeniem i chcących rozszerzyć swoja wiedzę oraz umiejętności z zakresu kształtowania reputacji instytucji publicznych. Szkolenie można rozszerzyć o moduły: PR w sytuacji kryzysowej, PR w kontakcie z mediami. Program: 1. Czym zajmuje się public relations? 2. Public relations jako tworzenie reputacji 3. Etyka Public Relations 4. Public relations jako dialog z otoczeniem 5. Pola badań marketingowych w kształtowaniu PR instytucji 6. Funkcje badań marketingowych 7. Rodzaje badań marketinowych 8. Metody badania opinii 9. Identyfikacja wizualna instytucji 10. Determinanty wizerunku 11. Opracowanie materiałów promocyjnych - ulotki, informatory 12. Dress code pracowników administracji publicznej 13. Planowanie strategii PR 14. Wybór celów działań PR 15. Analiza potrzeb i możliwości partnerów zewnętrznych oraz wewnętrznych 16. Przygotowanie budżetu 17. Opracowanie programu i harmonogramu działań 18. Komunikacja wewnętrzna jako narzędzie PR 19. Proces komunikacji interpersonalnej 20. Bariery w procesie komunikacji w instytucji 21. Narzędzia komunikacji wewnętrznej 22. Efektywna komunikacja z partnerami zewnętrznymi 23. Identyfikacja najważniejszych partnerów instytucji, ich potrzeb i potencjału 24. Techniki komunikowania się z partnerami zewnętrznymi 25. Lobbying 26. Organizacja imprez PR 27. "Drzwi otwarte" 28. Konferencje 29. Udział w imprezach targowych 30. Kontakty z mediami 31. Przygotowanie komunikatów informacyjnych do mediów 32. Kontakty z dziennikarzami 33. Przygotowanie do wywiadów 34. Organizacja konferencji prasowej Zaświadczenie: Tak, wewnętrzny Materiały szkoleniowe: Tak Termin szkolenia: Do uzgodnienia Minimalna liczba osób: 12 Tytuł szkolenia: Moduł PR - Public Relation w sytuacji kryzysowej Czas trwania: 1 dni Tematyka: Media Cena: 155 zł/os 1. Cel szkolenia: Szkolenie skierowane jest do pracowników administracji publicznej odpowiedzialnych za utrzymywanie kontaktów z otoczeniem. Moduł ten ma na celu przygotować pracowników administracji publicznej do kontaktu z otoczeniem w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. 2. Program: 3. czym jest sytuacja kryzysowa 4. „co, ile, kiedy, komu i jak powiedzieć?” – filtracja istotnych informacji jakie powinny zostać przekazane otoczeniu, 5. public relations zewnętrzne w sytuacji kryzysowej 6. public relations wewnętrzne w sytuacji kryzysowej 7. zabójcza strategia „no comments” 8. zarządzanie kryzysami 9. jak wykorzystać kryzys i obrócić go na swoją korzyść 10. Zaświadczenie: Tak, wewnętrzny 11. Materiały szkoleniowe: Tak Tytuł szkolenia: Moduł PR – Public Relation w kontakcie z mediami. Czas trwania: 1 dzień Tematyka: Media Cena: 155 zł/os Cel szkolenia: Szkolenie skierowane jest do pracowników administracji publicznej odpowiedzialnych za utrzymywanie kontaktów z otoczeniem. Moduł ten ma na celu przygotować pracowników administracji publicznej do kontaktu z mediami (telewizja, prasa, radio, portale internetowe). Program: 1. Podstawowe pojęcia w żargonie dziennikarskim 2. Przygotowanie się do spotkania z dziennikarzem 3. Wystąpienie w telewizji 4. Wystąpienie w radio 5. Prasa 6. Wywiad z dziennikarzem 7. Notatka prasowa 8. Organizacja współpracy z mediami 9. Kontakt z mediami 10. Zamieszczanie informacji w mediach 11. Konferencja, briefing, spotkanie prasowe 12. Przygotowanie 13. Podstawowe błędy 14. Ćwiczenia praktyczne 15. Sporządzanie notatek prasowych 16. Niewygodne pytania 17. Ujmowanie informacji w sposób korzystny dla pracownika administracji Termin szkolenia: Do uzgodnienia Minimalna liczba osób: 12

Diana Baran Kolegium Kształcenia Kadr Administracji przy CIAPP