Każdy może wystawić notę korygującą

Każdy może wystawić notę korygującą nf.pl

Nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące informacji wiążącej się z oznaczeniem towaru lub usług, może wystawić fakturę zwaną notą korygującą. Wystawca faktury, który zaakceptuje treść noty, potwierdza to podpisem. Noty korygującej nie wystawia się dla sprostowania pomyłek dotyczących: nazwy usługi, jednostki miary, ilości i wartości towaru, wartości sprzedaży, ceny, stawki i kwoty VAT. Nota korygująca jest więc rodzajem faktury. Uprawnionym do jej wystawienia jest zatem podatnik VAT, czyli osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą, a także podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony wykonujący czynności opodatkowane poza Polską. Minister Finansów, korzystając z ustawowego upoważnienia, zezwolił również na wystawianie faktur nabywcom towarów i usług: - dla udokumentowania dostawy towarów lub świadczenia usług zamiast sprzedawcy, na podstawie zawartej z nim umowy, - w celu sprostowania niektórych danych zawartych na otrzymanej fakturze VAT. W pierwszym wypadku określono również wymogi, jakim ma odpowiadać nabywca. Musi on zatem być m.in. zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Żadnych wymogów rozporządzenie ministerstwa nie stawia natomiast wystawcy noty korygującej. Można zatem uznać, że może nim być każdy nabywca towaru lub usługi, nawet jeśli w ogóle nie jest podatnikiem VAT.

PRoto.pl