Kiedy przysługuje deputat

Kiedy przysługuje deputat nf.pl

Świadczenia w naturze to pozapłacowe świadczenie pracownicze, które wchodzą w skład należnego pracownikowi wynagrodzenia za pracę. Kodeks pracy w ogólny sposób reguluje wynagrodzenia za pracę. Jednym z elementów wynagrodzenia mogą być pozapłacowe świadczenia tzw. deputaty. Pracodawca musi określić zasady ich przyznawania. Deputaty są w dużej mierze pozostałością poprzedniego ustroju gospodarczego, kiedy deputaty np. węglowe, miały wynagrodzić niski poziom zarobków. Obecnie pracodawcy wypłacają świadczenia w naturze w celu uniknięcia opodatkowania lub ze względu na odpowiednie zapisy w układach zbiorowych. Czasami są do tego zobligowani ustawowo. Rozbudowany system deputatów wpływa na koszty funkcjonowania przedsiębiorstw. Przywileje przysługujące górnikom, energetykom, kolejarzom, czy pracownikom telekomunikacji kosztują budżet państwa ok. miliarda złotych rocznie. Zlikwidowanie tych przywilejów jest bardzo trudne, ponieważ są one zaciekle bronione przez związki zawodowe. Ponadto ograniczenie lub likwidacja tego typu świadczeń ograniczyłaby w znaczny sposób dochody uprawnionych pracowników czy emerytów. W niektórych branżach kwoty przeznaczone na wynagrodzenia stanowią jedynie 60 % tego, co faktycznie pracownik otrzymuje, resztę stanowią deputaty. Część wynagrodzenia płacona w formie deputatu nie może zostać zastąpiona jednorazowym ekwiwalentem pieniężnym. Na temat deputatów wypowiedział się Sąd Najwyższy w uchwale z 16 czerwca 1989 roku. Jeżeli pracodawca spełnienia świadczenia naturze, lub świadczenie to jest nienależytej jakości, pracownik ma prawo do odszkodowania obejmującego rzeczywistą szkodę i utracone korzyści.

PRoto.pl