Kodeks etyczny franchisingu

Kodeks etyczny franchisingu Photo credit: frankblacknoir / Foter

Europejska Federacja Franczyzy, EFF, została utworzona 23 września 1972 r. Jej członkami są krajowe stowarzyszenia franczyzowe lub federacje franczyzowe z terenu Europy.

Cele EFF to, między innymi ochrona Franchisingu przez promowanie europejskiego Kodeksu Etyki,   promocja i zachęcanie do rozwoju franczyzy w Europie, reprezentowanie interesów branży w organizacjach międzynarodowych, takich jak Komisja Europejska i Parlament Europejski.

Kodeks definiuje franchising, jako system sprzedaży towarów i / lub usług i / lub technologii, który jest oparty na ścisłej i bieżącej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami, franczyzodawcą i jego indywidualnymi franczyzobiorcami, w którym Franczyzodawca przyznaje poszczególnym franczyzobiorcom prawo oraz nakłada obowiązek, prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z koncepcją franczyzodawcy.

W zamian za bezpośrednie lub pośrednie świadczenia finansowe, franczyzobiorca ma prawo do wykorzystania: nazwy handlowej franczyzodawcy   i / lub znaku towarowego i / lub znaku usługowego, know-how, biznesowych i technicznych metod, systemu procedur i innych przemysłowych i / lub praw własności intelektualnej, wspierane przez stałego świadczenia pomocy technicznej i handlowej, w ramach i na okres pisemnej umowy franczyzy, zawartej między stronami, w tym celu.

W rozumieniu kodeksu:

"Know-how" oznacza pakiet nie opatentowanych praktycznych informacji, wynikających z doświadczenia i badań przeprowadzanych przez franczyzodawcy, które są niejawne, istotne i zidentyfikowane;

Franczyzodawca jest inicjatorem sieci franczyzowej, składającej się z franczyzodawcy i  indywidualnych franczyzobiorców, w której Franczyzodawca jest ich opiekunem w perspektywie długoterminowej.

Zgodnie z zapisami Kodeksu, franczyzodawca powinien wybierać i akceptować jako indywidualnych franczyzobiorców tylko tych, którzy posiadają podstawowe umiejętności, wykształcenie, cechy osobowościowe i środki finansowe wystarczające do prowadzenia działalności franczyzowej.

Niezbędne minimum warunków umowy franczyzowej musi zawierać m.in.:

  • Prawa przysługujące franczyzodawcy.
  • Prawa przysługujące indywidualnemu franczyzobiorcy.
  • Towary i / lub usługi świadczone na rzecz indywidualnego franczyzobiorcy.
  • Obowiązków franczyzodawcy.
  • Obowiązki indywidualnego franczyzobiorcy.
  • Warunki płatności obciążających indywidualnego franczyzobiorcę.
  • Czas trwania umowy, który powinien być wystarczająco długi, aby umożliwić indywidualnemu franczyzobiorcy amortyzację  wstępnych inwestycji.
  • Warunki dot. przedłużenia umowy.
  • Warunki na jakich indywidualny franczyzobiorca może sprzedawać lub przenosić  prawo do działalności franchisingowej oraz możliwości pierwokupu przez franczyzodawcę w tym zakresie.
  • Postanowienia dotyczące korzystania przez indywidualnego franczyzobiorcę ze znaków rozpoznawczych franczyzodawcy, nazwy handlowej, znaku towarowego, znaku usługowego, oznaczenia sklepu, logo lub innych wyróżniających.
  • Prawo franczyzodawcy do adaptowania systemu franczyzowego do nowych lub zmienionych metod.
  • Postanowienia dotyczące rozwiązania umowy.
  • Postanowienia regulujące -  w przypadku rozwiązania umowy - kwestię zwrotu   materialnych i niematerialnych praw/dóbr należących do franczyzodawcy.

Opracował Ryszard Jórczak na podstawie: eff-franchise.com
http://www.eff-franchise.com/spip.php?rubrique13

Podobne artykuły:

Nowoczesna Firma S.A.