Kodeks mniej formalny

Kodeks mniej formalny nf.pl

Wkrótce przedsiębiorcom ubędzie obowiązków związanych z pozyskiwaniem pracowników. W informacji o podstawowych warunkach zatrudnienia będą mogły odesłać do konkretnych przepisów. Zmiany w przepisach przewiduje nowelizacja z 23 czerwca zmieniająca kilka ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. 10 lipca została ona podpisana przez Prezydenta RP. Zasadą jest, że przyjęcie do pracy musi mieć formę pisemną. Jeśli nie dojdzie do tego, firma musi potwierdzić pisemnie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy, ustalenia, co do rodzaju umowy i jej warunków, a po zmianie przepisów również, co do stron. Sporządzanie informacji o podstawowych warunkach zatrudnienia, które trzeba przekazać przyjmowanym do pracy w ciągu siedmiu dni od zawarcia umowy również w świetle nowelizacji, będzie rodzić mniej problemów. Oprócz danych, które już tam figurują, pracodawcy będą jeszcze podawać, jaki układ zbiorowy obejmuje daną osobę. Pisma te będą mieć charakter zindywidualizowany i będą adresowane do konkretnego pracownika. Obecnie całe załogi dostają zwykle jednakowe wersje dokumentów. Danych o normach czasu pracy, wymiarze urlopu, częstotliwości wypłat i długości wypowiedzenia w ogóle nie będzie się w nich umieszczało, gdyż wystarczy odesłanie do konkretnych przepisów. O każdej zmianie pewnych warunków zatrudnienia szef będzie zobligowany powiadomić pracowników niezwłocznie, czyli w ciągu miesiąca, lub, gdy ktoś odchodzi najpóźniej w dniu zakończenia umowy. Chodzi tutaj o takie dane, jak: obowiązująca norma czasu pracy, częstotliwość wypłaty pensji, wymiar urlopu, długość wypowiedzenia, objęcie układem zbiorowym bądź też jego zmiana. Będzie można to załatwić, wskazując na piśmie konkretne przepisy. Informacje takie firma ma wysyłać także osobom skierowanym do pracy poza Wspólnotą. Nowelizacja kodeksu będzie także "bardziej dbała" o osoby wysyłane z Polski do pracy poza teren Unii Europejskiej. Warunki zatrudnienia poza granicami Polski będą wręczane wraz z zasadami określającymi ich powrót do kraju. Do części danych pracodawca będzie mógł oprzeć się na konkretnych przepisach, będzie to dotyczyć: świadczeń należnych z tytułu skierowania za granicę, w tym zwrotu kosztów przejazdu, zapewnienia zakwaterowania oraz reguł powrotu. Nowelizacja jest trochę łaskawsza dla przedsiębiorców marynarki handlowej, którzy kierują pracowników do pracy w Polsce. Polskie przepisy nie będą chronić również osób, które zgodnie ze swoimi kwalifikacjami wykonują na danym stanowisku, maksymalnie przez osiem dni w roku, pewne wstępne prace montażowe lub instalacyjne poza budownictwem, przewidziane w kontrakcie pracodawcy z podmiotem zagranicznym. Artykuł zawiera tabelę z wykazem usystematyzowanych zmian nowelizacji przepisów prawa pracy.

PRoto.pl