Kompetentny pracownik - szansą rozwoju powiatu pyrzyckiego

Kompetentny pracownik - szansą rozwoju powiatu pyrzyckiego nf.pl

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach zakończyło realizację projektu "Kompetentny pracownik szansą na rozwój regionu” finansowany w ramach II Priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działania 2.1 "Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie". Projekt skierowany był do osób pracujących i mieszkających na wsiach i w miastach do 20 tys. mieszkańców na terenie Powiatu Pyrzyckiego, legitymujących się co najmniej wykształceniem gimnazjalnym, które z własnej inicjatywy chciały podjąć naukę języka angielskiego w celu podniesienia kwalifikacji. Miejsce prowadzenia szkolenia, w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach pozwoliło na wyeliminowanie głównych barier, na które napotykali wcześniej kursanci, między innymi: trudny dostęp do udziału w szkoleniach ze względu na odległość, brak wiedzy o możliwościach edukacji, wysoki koszt, jak również brak tradycji kształcenia ustawicznego. W wyniku działań promocyjnych i rekrutacyjnych podjętych przez Powiatowe Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości, utworzono 6 grup podejmujących naukę języka angielskiego. Pierwsze 3 grupy rozpoczęły zajęcia we wrześniu 2006 r., natomiast 3 kolejne w lutym 2007 r. W ramach projektu przeszkolono 95 osób w zakresie języka angielskiego w różnym stopniu zaawansowania. Słuchacze otrzymali zestaw książek składający się z podręcznika i ćwiczeń. Naukę w poszczególnych grupach zakończono egzaminem końcowym, który wszyscy uczestnicy zdali z wynikiem pozytywnym. Zainteresowanie uczestnictwem w proponowanych kursach wśród mieszkańców Powiatu Pyrzyckiego znacznie przewyższyło możliwości programowe Projektu ”Kompetentny pracownik szansą na rozwój regionu”. Z przeprowadzonych ankiet wśród uczestników szkoleń wynika, ze większość z nich będzie kontynuować rozpoczętą naukę języka, co należy traktować jako sukces Projektu. Realizowanie podobnych projektów skutecznie łamie bariery, zmienia mentalność mieszkańców obszarów wiejskich i osób w średnim wieku, w kwestii celowości samokształcenia i wydatnie poprawia ich samoocenę.

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów