Kto może stosować uproszczenia w rachunkowości

Kto może stosować uproszczenia w rachunkowości nf.pl

Prawo bilansowe przewiduje pewne ułatwienia dla jednostek, których roczne sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania. Z uproszczeń mogą skorzystać m.in. spółki z o.o., cywilne, jawne i komandytowe, które w poprzedzającym roku obrotowym nie spełniły co najmniej dwóch z trzech warunków: średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób; suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2,5 mln euro; przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro. Wyrażone w euro wielkości przelicza się na złote po średnim kursie, ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień bilansowy. Jednostki niepodlegające obowiązkowemu badaniu mogą skorzystać z uproszczeń m.in. przy: kwalifikacji umów leasingu; wycenie instrumentów finansowych; ustalaniu normalnego poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych; ustalaniu aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów