Które sprawozdania sprawdza biegły rewident

Które sprawozdania sprawdza biegły rewident nf.pl

Badaniu sprawozdania finansowego podlegają m.in. banki i zakłady ubezpieczeń. Inną grupą zobowiązaną do badania są firmy, które spełniają warunki określone w art. 64 ust. l pkt 4 ustawy o rachunkowości. Wymóg ten dotyczy jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków: • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób, • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro, • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro. Jednostki, które muszą wybrać audytora, powinny pamiętać, że czynności tej powinien dokonać organ uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego. Mogą to być również inne organy, np. zarząd, jeżeli statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Ważne jest w tym przypadku podjęcie uchwały, która jest warunkiem uznania badania za skuteczne. Podpisując umowę z audytorem, firmy zobowiązują się dołożyć wszystkich starań, aby osobom przeprowadzającym badanie zostały udzielone wszelkie niezbędne informacje od ich kontrahentów. Spółki powinny pamiętać, że mają obowiązek zapewnić audytorowi nieograniczony dostęp do wszystkich danych i informacji, które są konieczne do oceny, czy sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno odzwierciedla sytuację jednostki. Nie są to wyłącznie dane finansowe. Dotyczy to również informacji od kancelarii prawnych współpracujących z daną firmą na temat spraw przygotowanych do postępowania sądowego. Instytucjami zewnętrznymi, od których otrzymuje się informacje podczas badania, są także banki, w których dana firma posiada środki pieniężne lub zaciągnęła kredyty. Procedura potwierdzenia sald rozrachunków wymaga kontaktu z odbiorcami lub dostawcami. Biegłego rewidenta w tym przypadku obowiązuje tajemnica zawodowa, i to także po zakończeniu badania sprawozdania finansowego. Poza zwykłymi fakturami, umowami, listami płac itp. biegli rewidenci proszą coraz częściej o dodatkowe dokumenty. Przykładowo, są to wyceny w wartościach rynkowych przygotowane przez rzeczoznawców i ekspertów. Będą to też instrumenty finansowe, nieruchomości itp. Wśród dokumentów tych będą również prognozy przyszłych przepływów pieniężnych przygotowywane przez zarząd, np. test na utratę wartości czy dokumenty wewnętrzne uzasadniające inne szacunki, takie jak stawki amortyzacyjne. Badanie sprawozdania finansowego jednostki ma na celu wyrażenie przez biegłego pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik badanej firmy. Warto przypomnieć, że otrzymanie negatywnej opinii lub odmowa jej wydania przez biegłego wyłączy możliwość podziału wyniku finansowego. Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, poprzedzonego wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami. Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto dokonane bez spełnienia tego warunku są nieważne z mocy prawa.

PRoto.pl