Lamusownia w Krakowie - studium przypadku

Lamusownia w Krakowie - studium przypadku http://www.freedigitalphotos.net

Wykonawca zakończył budowę „Lamusowni” zgodnie z umową - 30 kwietnia 2011 roku. Obiekt otwarto 9 czerwca 2011 r. W ciągu pierwszego tygodnia funkcjonowania, lamusownia przyjęła 37 ton odpadów.

Inwestycja pod nazwą "Obsługa i administrowanie Zbiorczym Punktem Gromadzenia Odpadów przy ul. Nowohuckiej w Krakowie", w założeniu ma być nowoczesnym punktem odbioru surowców wtórnych oraz innych problemowych odpadów, jakie nie mogą być wyrzucane do koszy na zmieszane odpady komunalne. Ma zlikwidować w mieście zjawisko występowania tzw. „dzikich wysypisk”. Kraków planuje budowę kolejnych tego typu obiektów, powołując się na przykłady tego typu inwestycji w innych krajach, m.in. w Norwegii, Danii, Szwecji oraz Francji.

W lutym 2011 opublikowano ogłoszenie o koncesji na usługi, związane z „Lamusownią”. Jako przedmiot koncesji określono w nim obsługę i administrowanie Zbiorczym Punktem Gromadzenia Odpadów przy ul. Nowohuckiej w Krakowie przez okres 10 lat od daty zawarcia umowy. Przedmiot koncesji ma charakter obiektu użyteczności publicznej. ZPGO wraz z wyposażeniem, w okresie trwania umowy nadal jest własnością podmiotu publicznego. Został natomiast użyczony koncesjonariuszowi, wyłącznie na okres i do celów realizacji umowy koncesji. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu zawartej umowy koncesji podlega obowiązkowi zwrotu do Gminy Miejskiej Kraków (ZIKiT lub właściwej jednostki realizującej kompetencje ZIKiT). Podpisana w efekcie umowa była kontraktem na zarządzanie.

Partnerzy i ich zadania

Podmiotem publicznym (koncesjodawcą) jest w przypadku tej inwestycji jednostka administracji samorządowej - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Partnerem prywatnym inwestycji – koncesjonariuszem (operatorem) – na mocy umowy zostało MPO w Krakowie (spółka z o.o., ze 100% udziałem Gminy).

Prowadzeniem ZPGO były zainteresowane cztery firmy (MIKI, ASA EKO POLSKA, REMONDIS i MPO). Wybrano tę, która zaproponowała najkorzystniejsze warunki finansowe i funkcjonalne. Miastu zależało, aby inwestycja jak najwięcej środków czerpała z recyklingu otrzymywanych odpadów i tym samym nie wymagała wysokich dofinansowań. Koncesjodawca ma użyczyć ZPGO koncesjonariuszowi w ramach umowy, na określony czas.

Operator (koncesjonariusz) podpisując umowę, przyjął na siebie wszystkie obowiązki posiadacza odpadów oraz nadawcy przesyłki, a jeżeli będzie transportował towary niebezpieczne - to także obowiązki przewoźnika.

Ma on także odpowiadać za zgodność wszystkich czynności wykonywanych w ramach działalności ZPGO z Regulaminem przyjmowania odpadów, Instrukcją eksploatacji obiektu oraz obowiązującym w Polsce prawem - w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, gospodarki odpadami i ochrony środowiska.

Operator będzie przekazywał koncesjodawcy miesięczne zestawienia danych o ilości i rodzaju przyjętych odpadów (wraz z kodem odpadu wg katalogu odpadów) w minionym miesiącu - do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dane te dotyczą oraz karty przekazania odpadów do instalacji odzysku lub unieszkodliwienia. Ponadto będzie udzielał informacji zawsze na wniosek ZIKiT.

W ogłoszeniu o koncesji na usługi zawarto informacje, że ZPGO czynny będzie przez cały rok (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w dniach od poniedziałku do soboty przez nie mniej niż 8 godzin dziennie, przy czym w dniach od poniedziałku do piątku ZPGO będzie przyjmował odpady od mieszkańców co najmniej do godz. 18.00, a w soboty co najmniej do godz. 15.30.

Ogłoszenie precyzuje też kwestię zatrudnienia – punkt ma być obsługiwany przez co najmniej czterech pracowników (w tym pełniących następujące funkcje: kierownik, pracownik portierni, pracownik odpowiedzialny za ewidencję odpadów i dwóch pracowników odpowiadających za właściwą klasyfikację i umieszczanie odpadów w kontenerach i pojemnikach oraz oprowadzanie grup szkolnych, jeśli wystąpi taka potrzeba). Operator zobowiązał się do współpracy z Gminą w zakresie promocji ZPGO i edukacji mieszkańców.

Koncesjonariusz i koncesjodawca po podpisaniu umowy mieli za zadanie opracowanie regulaminu przyjmowania odpadów i instrukcji eksploatacji obiektu.

Terminy:

  • Ogłoszenie o koncesji opublikowano w dniu 10.02.2011 r.
  • Wnioski składać można było do 04.03.2011 r.
  • Przedsięwzięcie weszło w fazę realizacji (podpisanie umowy z koncesjonariuszem) w marcu 2011 r.
  • Budowę „Lamusowni” zakończono w kwietniu 2011 r.
  • Obiekt otwarto 9 czerwca 2011 r.

Okres trwania koncesji to 10 lat

Założenia i cele projektu:

Koncepcja technologiczna zakładała podział ZPGO na 2 wydzielone sektory:

  • Gromadzenia odpadów nie zaliczanych do niebezpiecznych (poza budynkiem) - W nim gromadzone są m.in. odpady wielkogabarytowe, metale, tektura, makulatura, tworzywa sztuczne opakowaniowe i nieopakowaniowe, szkło z podziałem na kolory, opony (w tym z felgami), cegły i beton z samodzielnie prowadzonych remontów, drewno impregnowane, drewno zmieszane, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
  • Zbierania i wstępnej segregacji odpadów niebezpiecznych (w Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) - na parterze budynku administracyjnego) - gdzie zbierane są elektryczne źródła światła, baterie i akumulatory, zużyte oleje, smary i emulsje, rozpuszczalniki, chemia gospodarcza, chemiczne produkty laboratoryjne, aerozole, butle gazowe, gaśnice, przeterminowane lekarstwa, środki ochrony roślin i opakowania po nich, farby, lakiery, kwasy, zasady, odpady do termicznego unieszkodliwienia, solidyfikacji lub witryfikacji.

W ZPGO planuje się składowanie odpadów do kontenerów i pojemników (w tym beczek) przeznaczonych na 16 frakcji. W ramach odrębnej umowy Operatorowi użyczone zostaną 32 kontenery o pojemności 20 do 40 m3 (24 kontenery podstawowe + 8 na wymianę). Zakładany docelowy wskaźnik odbioru 16 frakcji odpadów komunalnych, w tym wielkogabarytowych i niebezpiecznych, od mieszkańców miasta i firm z terenu Krakowa wyniesie docelowo 4 000 Mg/rok. W pierwszym roku funkcjonowania punktu ilość składowanych odpadów wyniesie 1000 Mg. W każdym kolejnym roku funkcjonowania, wskaźnik ten będzie zwiększany o kolejne 1000 Mg, w celu osiągnięcia wartości docelowej. Prognozuje się, iż wartość docelowa zostanie osiągnięta w 2015 roku (po 48 miesiącu funkcjonowania ZPGO). Ponadto na terenie ZPGO wytwarzane będą niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - składowane do kontenera na frakcje odpadową, odpady z osadników - składowane do kontenera na ziemię i kamienie oraz odpady niebezpieczne w postaci mieszaniny olejów z separatorów, które będą odbierane przez specjalistyczną firmę dokonującą czyszczenia separatora.

Podobne artykuły:

Podział ryzyk:

Z racji, iż podstawą prawną w przypadku tej inwestycji jest koncesja, ryzyko ekonomiczne wykonywania koncesji spoczywa na koncesjonariuszu, przez cały czas trwania umowy koncesji.

Aspekty finansowe:

Wartość projektu to 6 500 000,00 zł.

Wynagrodzeniem koncesjonariusza jest wyłączne prawo do korzystania z usługi wraz z ewentualną płatnością koncesjodawcy, wybrano wiec w tym przypadku model mieszany.

Operator będzie ponosił koszty obsługi „Lamusowni”, takie jak: koszty osobowe, koszty dystrybucji i za zużycie mediów oraz paliw, koszt transportu i utylizacji/unieszkodliwienia odpadów w specjalistycznych zakładach, koszty bieżącego utrzymania obiektu, koszty związane z przygotowaniem odpadów niebezpiecznych do transportu, koszt zakupu odzieży ochronnej, koszt zakupu mebli, telefonów, faksu, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i niezbędnymi peryferiami.

Przebieg realizacji inwestycji:

Z racji, iż informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym została podana do wiadomości w formie ogłoszenia o koncesji na usługi, koncesja nie obejmowała zaprojektowania ani budowy inwestycji, a jedynie obsługę i administrowanie gotowym obiektem. W czasie projektowania i budowy, kwestiami „Lamusowni” zajmował się ZIKiT.

„Lamusownia” zaliczona został w poczet projektu PL0332 Gospodarka Odpadami na terenie Miasta Krakowa - Zbiorcze Punkty Gromadzenia Odpadów, realizowanego przy wsparciu udzielonym przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Obiekt został zaprojektowany tak, aby chronić środowisko naturalne. Postawiono nacisk na szczelne podłoże oraz własny wewnętrzny system kanalizacji, aby wody z punktu nie przedostawały się do gleby. Teren pod budowę inwestycji przekazany przez ZIKiT Zakładowi Remontowo-Budowlanemu "MURDZA" w dniu 27 kwietnia 2010 r.

Wykonawca zakończył budowę „Lamusowni” zgodnie z umową - 30 kwietnia 2011 roku. Obiekt otwarto 9 czerwca 2011 r. W ciągu pierwszego tygodnia funkcjonowania, lamusownia przyjęła 37 ton odpadów. Codziennie jest odwiedzana przez około 50 osób. Z obiektu korzystać mogą bezpłatnie mieszkańcy Krakowa oraz przedsiębiorcy prowadzący w mieście działalność. Każdy mieszkaniec miasta może oddać miesięcznie do „Lamusowni” dwa razy po 100 kg odpadów jednego rodzaju. Osoby spoza gminy Kraków również mogą oddać odpady w „Lamusowni”, ale wówczas jest to usługa płatna.

Podobne artykuły: