MENEDŻER JEST PRZEDSIĘBIORCĄ, JEŚLI MA SWOJĄ FIRMĘ

MENEDŻER JEST PRZEDSIĘBIORCĄ, JEŚLI MA SWOJĄ FIRMĘ nf.pl

Jak podaje "Rzeczpospolita", przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się za przychody z działalności wykonywanej osobiście.

Tym samym nie ma wątpliwości, że kontrakty menedżerskie wykonywane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane są jako działalność wykonywana osobiście. Co ciekawe, do niedawna menedżer wykonujący swoją umowę w ramach działalności gospodarczej traktowany był przez organy ZUS jako osoba nieprowadząca działalności gospodarczej. Pozbawiony był tym samym - w stosunku do przychodów z kontraktu menedżerskiego - prawa do opłacania składek ZUS na zasadach obowiązujących podmioty gospodarcze.

W wielu wypadkach miało to znaczący wymiar finansowy. W stanie faktycznym sprawy, która była przedmiotem rozstrzygnięcia SN, emeryt prowadzący działalność gospodarczą, obejmującą swoim zakresem m.in. usługi wynajmu nieruchomości oraz usługi doradcze, zawarł ze spółką kontrakt menedżerski w ramach tej działalności gospodarczej. ZUS stwierdził, że z tytułu kontraktu menedżerskiego podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu.

Od decyzji ZUS odwołała się spółka, która zawarła kontrakt menedżerski z emerytem. Podniosła, że zgodnie z wolą stron kontrakt menedżerski wykonywany był przez emeryta w ramach jego pozarolniczej działalności gospodarczej, a zatem nie podlegał on z tytułu tego kontraktu odrębnemu obowiązkowi ubezpieczenia. Sąd okręgowy rozpatrujący odwołanie uznał decyzję ZUS za prawidłową. Tak samo uczynił sąd apelacyjny.

Dopiero gdy sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, ten uznał racje spółki i uwzględnił kasację. Działalność gospodarcza dozwolona jest każdemu i na równych prawach. Nie jest więc już oparta na reglamentacji, lecz tylko na jej ewidencji. W szczególności więc przy braku definicji, na czym ma polegać usługowa działalność gospodarcza, nie można wprowadzać ograniczenia, które nie wynika z ustawy. Gospodarcza działalność usługowa nie pozwala też przyjąć, że stałe wykonywanie rodzajowo jednej umowy (usługi) i dla jednego podmiotu nie może być działalnością gospodarczą. Brak jest też podstaw do ingerowania w sposób prowadzenia i wykonywania tej działalności, w szczególności do stwierdzenia, że umowy menedżerskie mają być wykonywane tylko osobiście i wówczas nie stanowią już prowadzenia działalności gospodarczej.


PRESS-SERVICE Monitoring Mediów