Miękkie kompetencje jako kompetencje przenośne

Miękkie kompetencje jako kompetencje przenośne Nowoczesna Firma

Skuteczne wykonywanie określonych zadań i pełnienie określonych ról zawodowych wymaga opanowania szeregu specyficznych kompetencji.

Niektóre są niezbędne dla skutecznego działania w wielu różnych sytuacjach i rolach zawodowych, a ich opanowanie buduje tak cenną elastyczność kompetencyjną. Wartość danej osoby na rynku pracy wyraża się w jej zasobach kompetencji. Im więcej kompetencji posiada dana osoba, tym większa jej wartość dla potencjalnego pracodawcy lub wspólnika przedsięwzięcia biznesowego. Warto ponadto uświadomić sobie, że kompetencje, podobnie jak wiele innych rzeczy, dewaluują się z czasem. Oznacza to, że potencjał kompetencyjny musi być wciąż rozwijany, budowany, rozszerzany i aktualizowany.

Inwestowanie we własny rozwój szeregu różnorodnych kompetencji jest jednym z najbardziej opłacalnych działań z punktu widzenia zarządzania własną karierą zawodową oraz możliwości utrzymania się w ogóle na rynku pracy. Opanowanie szeregu specyficznych kompetencji jest niezbędne do tego, aby podjąć się realizacji określonego typu projektów i zadań. Posiadanie wielu kompetencji oznacza ponadto znaczną elastyczność kompetencyjną, czyli możliwość odnalezienia się podczas pełnienia wielu różnorodnych ról zawodowych oraz uczestniczenia w realizacji rozmaitych zadań.

Podobne artykuły:

Uniwersalne, czyli przenośne


Niektóre kompetencje same z siebie są bardziej uniwersalne, a ich opanowanie w znaczący sposób zwiększa elastyczność kompetencyjną. Takie kompetencje nazywane są przenośnymi. Kompetencje przenośne, to takie kompetencje, które można wykorzystać z powodzeniem w wielu różnych kontekstach sytuacyjnych oraz podczas pełnienia różnorodnych ról zawodowych i wykonywania rozmaitych zadań. Do najważniejszych kompetencji przenośnych zaliczamy miękkie kompetencje.

Na miękkie kompetencje składają się umiejętności osobiste oraz umiejętności interpersonalne. Te pierwsze umożliwiają sprawne zarządzanie sobą, w tym efektywne motywowanie siebie. Te drugie zaś sprawiają, że potrafimy między innymi skutecznie komunikować się z innymi ludźmi, przekonywać ich, motywować i inspirować ich do działania oraz zarządzać zespołami.

Ponieważ każdy z nas współpracuje z innymi ludźmi i pracuje ostatecznie dla innych ludzi, a do tego coraz częściej nasza praca wymaga od nas znacznej samodzielności, w tym automotywacji, posiadanie dobrze rozwiniętych miękkich kompetencji jest warunkiem skutecznego wywiązywania się z zawodowych obowiązków oraz realizowania swoich profesjonalnych zamierzeń.

W tym kontekście miękkie kompetencje jako kompetencje przenośne należą do najbardziej pożądanych umiejętności na rynku pracy. Ich rozwijanie zwiększa elastyczność kompetencyjną danej osoby i umożliwia nie tylko sprawne pełnienie szeregu ról zawodowych oraz realizowanie wielu różnorodnych zadań, ale także ułatwia odnalezienie się i szybkie zaadaptowanie do rozmaitych warunków pracy i różnych zespołów zadaniowych.

W dzisiejszych czasach, które naznaczone są dynamicznymi zmianami, elastyczność kompetencyjna, która wynika między innymi z posiadania szeregu kompetencji przenośnych (w tym miękkich kompetencji) jest na wagę złota i stanowi o przewadze konkurencyjnej danej osoby na rynku pracy.

Podobne artykuły:

Generator charyzmy sp. z o.o. GENERATOR CHARYZMY Sp. z o.o.