Najlepiej dużo transakcji z wieloma kontrahentami

Najlepiej dużo transakcji z wieloma kontrahentami nf.pl

Firmy faktoringowe prowadzą selekcje firm przed podpisaniem umowy. Biorą pod uwagę m.in. sektor, w jakim działa przedsiębiorstwo, jego wielkość, solidność i wiarygodność odbiorców. Zdaniem Krzysztofa Kuniewicza, dyrektora generalnego z Bibby Factors Polska, jeśli klient ma niższy obrót, prawdopodobnie nie opłaca mu się korzystać z faktoringu, głównie ze względu na koszty prowizji. Nie bez znaczenia jest także liczba odbiorców klienta, choć część faktorów deklaruje, że jest im to obojętne. Im większa liczba kontrahentów, tym cena usługi będzie niższa. Idealny klient firmy faktoringowej to przedsiębiorca, który stosuje dość długie terminy płatności (do 120 dni), ma, co najmniej kilku odbiorców oraz dokładnie udokumentowaną historię współpracy z każdym z nich. Dobrze, jeśli działa w branży o dużej powtarzalności transakcji, tj. spożywczej, elektromaszynowej, elektronicznej, IT, drzewnej, meblowej, chemicznej, kosmetycznej, farmaceutycznej, odzieżowej, obuwniczej. Najważniejsze są jednak zwyczaje płatnicze klienta. Krzysztof Kuniewicz dodaje, że liczą się faktury, jakie firma wystawia odbiorcom. Muszą być poprawnie wystawione, zgodnie z wymaganiami faktora. Fakturą należy wystawić zaraz po dokonaniu sprzedaży i nie może to być faktura częściowa czy uwzględniająca kompensatę. Do podpisania umowy faktoringowej wymagane są: - dokumenty formalno- prawne - określające status prawny (umowa spółki, statut itd.), odpis z rejestru (zaświadczenie o wpisie do ewidencji), zezwolenie (koncesja) na działalność lub promesa zezwolenia, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON oraz NIP, pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy, kserokopia dowodu osobistego, oświadczenie o stanie majątkowym spółek cywilnych lub osób fizycznych, opinie banków, w których klient ma rachunki, korzysta z kredytów czy gwarancji; - dokumenty finansowe - bilans i rachunek wyników na koniec dwóch ostatnich lat, sprawozdania F-01 (cztery ostatnie sprawozdania kwartalne), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za ostatni rok, opinia i raport biegłego z badania bilansu za ostatni rok, zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami, zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami, księga przychodów i rozchodów (do wglądu); deklaracje podatkowe (za ubiegły rok i zaliczkowe za bieżący). Zdecydowanie trudniej jest podpisać umowę faktoringową przedsiębiorcy, który nie ma stałych odbiorców, przeprowadza transakcje jednostkowe lub nietypowo rozlicza się np. na zasadzie kompensat, dużych przedpłat czy rozliczania kaucji (np. firmy konstrukcyjno-budowlane czy transportowe). Faktorzy swoje decyzje uzasadniają tym, że podpisują umowy tylko z klientami spełniającymi określone wymagania, ponieważ rynek tych usług w naszym kraju dopiero raczkuje. Wciąż brak uregulowań prawnych, bariery podatkowe m.in.: brak możliwości zaliczania przez faktorów strat z tytułu nie ściągania należności w koszty uzyskania przychodów. Dodatkowym problemem jest długa i niezbyt efektywna procedura przy ściąganiu wierzytelności na drodze sądowej. Artykuł zawiera tabelę z podstawowymi wymaganiami faktorów (z podziałem na firmy faktoringowe działające w Polsce).

PRoto.pl