Nowinki przynoszą firmie odpisy za innowacyjność

Nowinki przynoszą firmie odpisy za innowacyjność nf.pl

Przedsiębiorca będzie mógł zapłacić mniejszy podatek, bo odejmie od swojego dochodu cześć opłat licencyjnych za nowe technologie. Podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy o wspieraniu innowacyjności daje znaczne korzyści przedsiębiorcom. Popisana niedawno przez prezydenta nowelizacja ustawa o wpieraniu innowacji obowiązuje z mocą wsteczna od 1 stycznia 2006r. (prawo działa wstecz gdy niesie za sobą korzyści sla zainteresowanych). Ulga przysługuje zarówno podatnikom CIT, jak i osobom prowadzącym działalność gospodarczą (z wyjątkiem tych którzy korzystają z 19-procentowej stawki liniowej). Z ulgi korzysta nie tylko nabywca praw do technologii, ale również ten przedsiębiorca, który płaci opłaty licencyjne. Ulga polega na odliczaniu od dochodu do opodatkowania części wydatków na nowe technologie. Wprowadzono jednolity limit odpisu bez względu na wielkość firmy. Nie może on przekroczyć połowy poniesionych wydatków. Przedsiębiorca nie tylko obniży swój dochód do opodatkowania, ale także zaliczy do kosztów podatkowych odpisy amortyzacyjne od wydatków, które poniósł na wartość niematerialną i prawną, jaką jest nowa technologia. Odliczeń dokonuje się w zeznaniu rocznym. Jeśli ktoś miał w danym roku stratę lub dochód niższy od przysługujących odliczeń, może odpisu dokonać w zeznaniach w następnych trzech latach. Odliczeń można dokonywać za nową technologię. Pod tym pojęciem rozumie się wartości niematerialne i prawne, które umożliwiają wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i są obecne na świecie jest stosowana nie dłużej niż pięć (np.: oprogramowanie komputerowe, patenty, wynalazki, chronione wyniki badań i prac rozwojowych). Przedsiębiorca traci prawo do odliczeń związanych z nabyciem nowej technologii, jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych, licząc od końca roku podatkowego, w którym ją wprowadził do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: 1.udzieli prawa do nowej technologii w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom, 2.zostanie ogłoszona jego upadłość lub zostanie postawiony w stan likwidacji, 3.otrzyma zwrot wydatków na tę technologię w jakiejkolwiek formie. W takiej sytuacji podatnik musi zwiększyć swój dochód o dokonane przez niego odliczenia. Podstawę prawną stanowi ustawa z 12 maja br. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustawach.

PRoto.pl