Opodatkowanie licencji i dochodów z najmu

Opodatkowanie licencji i dochodów z najmu nf.pl

Marcin Jamroży, doradca podatkowy w kancelarii Rodl & Partner, odpowiada na pytania czytelników dotyczące stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Polska firma korzystająca z licencji ma problemy z rozliczeniami z dostawcami z USA, Wlk. Brytanii, Francji i Holandii, którzy nie chcą płacić podatku od należności licencyjnych. Ekspert wyjaśnia, że umowy z tymi krajami przyznają Polsce prawo do opodatkowania wypłacanych należności licencyjnych podatkiem u źródła w wysokości 10 proc. (USA, Wielka Brytania, Francja) lub 5 proc. (Holandia) kwoty należności brutto. W negocjacjach należy powoływać się na postanowienia umów bilateralnych wiążących państwa. Są one bowiem jednoznaczne: zagraniczny podatnik ma prawo odliczyć od własnego zobowiązania w obcym kraju podatek pobrany przez spółkę w Polsce (metoda zaliczenia), dlatego z reguły nie stanowi on dodatkowego obciążenia fiskalnego. Warto również upewnić się, czy dokonywana przez spółkę płatność traktowana jest na gruncie danej umowy bilateralnej jako „należność licencyjna". Kolejny czytelnik prosi o wyjaśnienia, w jaki sposób interpretowane jest słowo „mogą”, występujące w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania z USA: „takie należności mogą być opodatkowane także w tym państwie, w którym powstały, i zgodnie z prawem tego państwa, ale podatek w ten sposób pobierany nie może przekroczyć 10 proc. kwoty należności brutto”. Marcin Jamroży wyjaśnia, że sformułowanie „mogą” zawarte w umowach bilateralnych należy rozumieć jako prawo administracji skarbowej danego państwa do opodatkowania określonych rodzajów dochodów. Państwo będące stroną umowy ma zatem prawo do opodatkowania danego rodzaju dochodu, jeżeli ustawodawstwo wewnętrzne nakłada podatek na taki rodzaj przychodu (dochodu). Wypłacane firmie z Francji przychody za usługi promocji produktu należy natomiast – zgodnie z umową bilateralną – zaliczyć do „zysków przedsiębiorstw”. Podlegają one opodatkowaniu tylko w państwie umawiającego się przedsiębiorstwa, chyba że prowadzi ono działalność w drugim umawiającym się kraju poprzez położony tam zakład. Jeżeli zatem przedsiębiorca francuski świadczy usługi bez prowadzenia placówki w Polsce, to jego przychody nie podlegają opodatkowaniu w Polsce. Ekspert wyjaśnia również, w jakiej formie można prowadzić działalność gospodarczą z obywatelem USA. Zgodnie z traktatem o stosunkach handlowych i gospodarczych między Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z 21 marca 1990 roku, obywatel USA może podejmować działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach, jak obywatel polski. Może on zatem również opodatkować dochód z udziału w spółce cywilnej według stawki liniowej (19 proc.). Podatek zapłacony przez rezydenta USA w Polsce z tytułu udziału w zyskach tej spółki może być natomiast odliczony od jego zobowiązania podatkowego w USA. Czytelnicy byli również zainteresowani opodatkowaniem dochodów od najmu i sprzedaży nieruchomości w Hiszpanii i Holandii. W tym pierwszym wypadku, podatek pobierze fiskus hiszpański. Holenderskie przepisy przewidują natomiast pobór podatku od dochodów z najmu i sprzedaży nieruchomości uzyskiwanych przez polską spółkę, która nie prowadzi w Holandii działalności w formie zakładu. W celu eliminacji podwójnego opodatkowania podatek dochodowy zapłacony w Holandii zostanie proporcjonalnie odliczony od zobowiązania podatkowego w Polsce. Marcin Jamroży wyjaśnił również uregulowania umowy bilateralnej z Ukrainą. Zgodnie z jej postanowieniami, wynagrodzenie uzyskiwane z pracy najemnej wykonywanej na terenie Ukrainy, należy opodatkować na Ukrainie – nie ma przy tym znaczenia, że będzie je wypłacała polska spółka.

PRoto.pl