Pracodawca przed sądem

Pracodawca przed sądem Photo credit: Pieter Musterd / Foter

Konflikty między pracodawcą a pracownikiem są niejako wpisane w naturę prowadzenia firmy. W Polsce te poważniejsze coraz częściej znajdują rozwiązanie przed Sądem. Jaka jest pozycja przedsiębiorcy przed polskim wymiarem sprawiedliwości?

O co najczęściej toczą się spory i jak się przed nimi zabezpieczyć? O czym powinni pamiętać pracodawcy? Na te i inne pytania odpowiada Łukasz Lipski, specjalista ds. Prawa Pracy w Europejskiej Grupie Doradczej.


Czy w Polsce konflikty pracodawców z pracownikami znajdują często swoje rozwiązanie przed Sądem?

Tak, w Polsce konflikty pracodawców z pracownikami bardzo często są rozwiązywane przed Sądem.

Zasadą, która powinna być przestrzegana, jest to, że pracodawca i pracownik powinni dążyć do polubownego załatwienia sporu ze stosunku pracy. Wszelkie powstałe konflikty między pracodawcą i pracownikiem powinny zakończyć się ugodą. Warto podkreślić, że pracodawca i pracownik mogą zawrzeć ugodę sądową, ale spór powstały między nimi może zostać zażegnany w trybie ugody pozasądowej.

Pracownik może także złożyć do istniejącej u pracodawcy komisji pojednawczej wniosek o ugodowe załatwienie powstałego sporu. Oczywiście to uprawnienie ma sens, jeżeli u pracodawcy działa taka komisja.

Podobne artykuły:

Generalnie ugoda daje możliwość szybkiego i mniej kosztownego załatwienia sporu niż postępowanie sądowe i obie strony konfliktu powinny do tego dążyć. Niestety w praktyce strony konfliktu nie wykorzystują tej możliwości i sprawa znajduje swoje zakończenie przed Sądem.

Jak zwykle Sąd podchodzi do polskich przedsiębiorców?

W polskim systemie prawnym, ale nie tylko, także w systemach prawnych międzynarodowych dotyczących dziedziny prawa pracy, przedsiębiorca (pracodawca) jest uważany za jednostkę mocniejszą, bo zorganizowaną,  posiadającą zdecydowanie większe zasoby, większe możliwości służące realizacji swoich celów i zamierzeń. Od przedsiębiorcy, który w przeciwieństwie do pracownika jest postrzegany jako jednostka profesjonalna, wymaga się znajomości zasad rządzących prawem pracy i rygorystycznie podchodzi się do ciążących na nim obowiązków.

Czy można więc powiedzieć, że to pracownicy są bardziej uprzywilejowani przed Sądem?

Tak, pracownik w prawie pracy jest podmiotem szczególnie chronionym, ponieważ uznawanym za stronę słabszą w sporach z pracodawcą. Można powiedzieć, że już z założenia pracownik jest traktowany przez Sąd jako strona pokrzywdzona.

Poza tym uregulowania prawne w szczególności przepisy Kodeksu Pracy przewidują szereg uproszczeń dla pracownika. Warto tutaj wymienić takie jak:

    • Możliwość wniesienia przez pracownika pozwu i późniejszych pism przygotowawczych w sprawie w formie ustnej do protokołu w sekretariacie Sądu.
    • Możliwość wyboru Sądu, przed którym toczyć się ma postępowanie. Pozew może zostać złożony do Sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pracownika lub do Sądu, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, lub w którego okręgu znajduje się zakład pracy.
    • Powództwa pracowników przeciwko pracodawcom są zwolnione z opłat, za wyjątkiem spraw odwoławczych (apelacyjnych) i spraw, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 50.000 zł.

Jakie sprawy pracownicze trafiają najczęściej przed Sąd?

Najczęściej są to sprawy dotyczące wynagrodzenia za pracę, wypowiedzenia umowy o pracę, odszkodowania. Rzadziej są to sprawy związane z urlopami pracowniczymi a także wypadkami przy pracy.

Co może zrobić pracodawca, by zabezpieczyć się przed nadużyciami ze strony pracowników?

Pracodawca ma bardzo trudne zadanie i praktycznie nie jest w stanie całkowicie skutecznie zabezpieczyć się przed nadużyciami ze strony pracowników. Już na etapie rekrutacji, poprzez umiejętne zweryfikowanie referencji pracownika, może starać się zmniejszyć ryzyko zatrudnienia kandydata, który może zachowywać się w pracy nieuczciwie.

Na etapie wykonywania pracy, pracodawca może starać się wprowadzić różnego rodzaju systemy, głównie elektroniczne, monitorujące, itp. Trzeba jednak zdać sobie sprawę z tego, że te wszystkie działania są w stanie zmniejszyć ryzyko nadużyć ze strony pracowników, nie są w stanie całkowicie tego rodzaju zachowań wyeliminować. Czasami nawet najlepsze zabezpieczenia nie są w stanie uchronić firmy przed stratą, kradzieżą. Jeżeli pracownik chce oszukać firmę, zawsze da sobie radę i żaden monitoring mu w tym nie przeszkodzi. Wydaje się więc, że kluczem do sukcesu są wzajemne relacje personalne, lojalność wobec firmy. Im pracodawca będzie godziwiej traktował pracownika, tym pole do nadużyć z jego strony będzie mniejsze.

Podobne artykuły:

Europejska Grupa Doradcza Sp z o.o.