Prawa pracowników najczęściej naruszano w branży budowlanej i handlu

Prawa pracowników najczęściej naruszano w branży budowlanej i handlu vailiki - sxc.hu

Coraz więcej przedsiębiorców wykorzystuje pracowników zawierając z nimi niewłaściwe umowy, które mają regulować stosunek pracy.

Pracodawcy nadużywają umów cywilnoprawnych – wskazuje Państwowa Inspekcja Pracy. W pierwszej połowie bieżącego roku było ich 1,1 tys., tyle co w całym 2011 r. W tym przypadku PIP stwierdziła naruszenie prawa wobec 6,3 tys. pracowników, wobec których zastosowania powinna mieć umowa pracę, a nie umowa o dzieło czy zlecenie.

Najwięcej naruszeń praw pracowniczych odnotowano w branży budowlanej (na 302 umowy cywilnoprawne 166 było zawarte w sytuacji, kiedy powinien obowiązywać stosunek pracy).

Jeśli chodzi o zakłady pracy należące do sekcji handel i naprawy, kontrolerzy PIP prześwietlili w tym czasie 1104 umowy, z czego 403 (36,5 proc.) zostały zawarte z naruszeniem prawa – informuje Polska Agencja Prasowa.

W firmach zajmujących się zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, PIP zbadała 392 umowy cywilnoprawne, z których 155 (39,5 proc.) - podaje PAP.

Naruszenia prawa pracy odnotowano również w przypadku zatrudniania pracowników w małych sklepach osiedlowych i placówkach handlowych. 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzeniu 10 października br. przyjął sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2013 r.

Działania kontrolno-nadzorcze inspekcji pracy doprowadziły do likwidacji bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia blisko 70 tys. pracowników. 6700 osób, będących stronami umów cywilnoprawnych, a także ponad 4 tys. osób pracujących bez żadnej umowy uzyskało potwierdzenie na piśmie istnienia stosunku pracy. 6600 pracowników różnych branż wykorzystało zaległe urlopy wypoczynkowe.

W wyniku realizacji zastosowanych przez inspektorów pracy środków prawnych: poleceń, wniosków w wystąpieniach i decyzji płacowych wyegzekwowano dla 116 tys. pracowników przysługujące im wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy na kwotę 164 mln zł. Kwota wyegzekwowanych w roku ubiegłym świadczeń była znacznie wyższa niż w poprzednich latach, co świadczy o wysokiej skuteczności inspekcji pracy. Inspektorzy pracy wyegzekwowali także znaczące należności na rzecz Funduszu Pracy i zaległe składki na ubezpieczenie społeczne. Ponadto specjaliści Państwowej Inspekcji Pracy udzielili ponad 1,2 mln bezpłatnych porad z zakresu prawa pracy, w tym przepisów i zasad bhp.

PAP, red