Relacje inwestorskie - niezbędny element komunikacji spółki giełdowej

 Relacje inwestorskie - niezbędny element komunikacji spółki giełdowej nf.pl

Spółki giełdowe debiutując na rynku stają się podmiotami publicznymi z czym wiąże się szereg zadań. Jednym z podstawowych obowiązków firmy notowanej na parkiecie giełdowym jest prowadzenie rzetelnych relacji inwestorskich, bez których nietrudno o utratę zaufania inwestorów.

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, firmy ubezpieczeniowe, giełdy papierów wartościowych, czy też banki są specyficznymi instytucjami, których działalność opiera się przede wszystkim na reputacji oraz zaufaniu społecznym. Dlatego też w przypadku podmiotów sektora finansowego wizerunek jest jednym z najcenniejszym aktywów. Instytucje funkcjonujące bowiem w oparciu o aktywa ludności i firm, muszą wzbudzać zaufanie, a jego utrata, może okazać się wyjątkowo dotkliwa w skutkach, doprowadzając nawet do upadłości danej organizacji.

Wizerunek, a w konsekwencji sposób komunikowania z otoczeniem staje się więc w tym ujęciu niezwykle istotny. Rola, jaką spełniają instytucje finansowe, widoczna jest również w zwiększonym zakresie ich regulacji i nadzoru. Wynika to z co najmniej czterech podstawowych cech odróżniających instytucje finansowe od pozostałych podmiotów gospodarczych :

  • firmy takie jak bank, są instytucjami zaufania publicznego, a swoją działalność opierają przede wszystkim na zaufaniu swoich klientów,
  • instytucje finansowe są wyspecjalizowanymi podmiotami, które gromadzą fundusze ludności i następnie wykorzystują dla konstruktywnych celów,
  • od podmiotów gromadzących aktywa ludności oczekuje się przede wszystkim minimalizacji ryzyka, a dopiero później maksymalizacji zysku,
  • od instytucji finansowych wymaga się stabilności i ciągłości funkcjonowania.

Powyższe cechy nie tylko odróżniają instytucje finansowe od pozostałych podmiotów gospodarczych, ale również wpływają na podejmowane przez nie działania public relations. W modelu gospodarki opartym na funkcjonowaniu giełdy papierów wartościowych, w którym spółki giełdowe tworzą cześć rynku kapitałowego, prowadzone relacje inwestorskie (investors relations) tworzą bardzo istotny element kształtowania wizerunku.

Relacje inwestorskie można uznać za jeden z najtrudniejszych sposobów komunikowania. Dzieje się tak ponieważ nawet najmniejsze wzmianki na temat działalności firmy, a także kondycji branży niemal natychmiast odzwierciedlają się w kursie akcji spółki, a co się z tym wiąże decydują o rynkowej wartości przedsiębiorstwa. Oznacza to ogromną odpowiedzialność, również karną, osób zajmujących się inwestor relations.

Relacje inwestorskie najogólniej można zdefiniować, jako proces polegający na zarządzaniu informacjami z zakresu takich dziedzin jak finanse, zarządzanie przedsiębiorstwem, planowanie, marketing, czy kontrola. Nadrzędnym celem inwestor relations jest bowiem budowanie zaufania między przedsiębiorstwem, a jego akcjonariuszami.

W prowadzonych przez instytucję relacjach inwestorskich powinny znaleźć się więc takie elementy, jak opis podstawowej działalności przedsiębiorstwa, produkty, które generują największe przychody i zyski, akcjonariat, raporty bieżące i okresowe (wraz z kwartalnymi, półrocznymi i rocznymi sprawozdaniami finansowymi), informacje, które mogą mieć znaczący wpływ na branżę i spółkę, aktualny kurs walorów spółki, informacje na temat walnego zgromadzenia, a także kontakt do kompetentnej osoby zajmującej się działaniami z zakresu inwestor relations. Działania te nie mogą być pominięte w instytucji finansowej, której wiarygodność i osiągane wyniki są istotne zarówno z punktu inwestorów, jak i klientów.

Ipo Sp. z o.o.