Rola CFO w regionie EMEA ulega zmianom

Rola CFO w regionie EMEA ulega zmianom nf.pl

W ankiecie przeprowadzonej przez Longitude Research wzięło udział 930 dyrektorów finansowych przedsiębiorstw z całego świata, z czego 525 pochodziło z regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Z ankiety tej wynika, że:

 

  • W ciągu ostatnich trzech lat wpływy dyrektorów finansowych wzrosły zajmują się oni w coraz większym wymiarze strategią firmy.
  • Istnieje obecnie możliwość, aby dyrektorzy finansowi stymulowali zmiany w całym przedsiębiorstwie, a nie tylko w dziale finansowym.

 

Aby uzupełnić te wnioski i uzyskać pełniejszy wgląd w zmieniającą się rolę dyrektorów finansowych, firma Longitude Research przeprowadziła szereg szczegółowych, osobistych wywiadów z dyrektorami finansowymi czołowych przedsiębiorstw z głównych regionów geograficznych EMEA.

Z badań tych wynika, że ogólny poziom wpływu dyrektorów finansowych na strategię przedsiębiorstw w ciągu ostatnich trzech lat wzrósł (68% respondentów z regionu EMEA), choć jedynie mniejszość tych dyrektorów odgrywa czołową rolę w formułowaniu strategii (33% respondentów z regionu EMEA) lub w jej realizacji (25% respondentów z regionu EMEA). Stwierdzono też, że istnieją pewne przeszkody, które wciąż uniemożliwiają dyrektorom finansowym pełne wykorzystanie ich potencjału na polu strategii.

Najważniejsze wnioski

·         Wpływy dyrektorów finansowych w przedsiębiorstwach rosną zajmują się oni w coraz większym wymiarze strategią firmy. Z badań wynika, że w ciągu ostatnich trzech lat wzrósł wpływ dyrektorów finansowych na strategię firmy (68% respondentów) 64% respondentów zgłosiło wzrost odpowiedzialności za wyznaczanie kierunków i formułowanie strategii, a 46% stwierdziło, że wzrosła ich rola w działaniach związanych z przekształceniami działalności biznesowej.

·         Różne wyzwania utrudniają dyrektorom finansowym pełne wykorzystanie ich potencjału w zakresie strategii. Choć strategiczne wpływy dyrektorów finansowych wzrosły, tylko jedna trzecia (34%) respondentów odgrywa czołową rolę w kształtowaniu strategii, a jeszcze mniejszy odsetek badanych pełni tak znaczącą funkcję w jej realizacji (25% respondentów). Za najpoważniejszą barierę uznano trudną sytuację gospodarczą (37% respondentów), a druga w kolejności przeszkoda to brak czasu (33% respondentów).

·         Niektórzy dyrektorzy finansowi obawiają się, że dalsze cięcie kosztów może zagrozić przyszłemu rozwojowi ich przedsiębiorstw. W ostatnich trzech latach priorytetowe znaczenie dla dyrektorów finansowych miało zapewnienie rentowności, zarządzanie kosztami oraz dbałość o właściwy przepływ środków pieniężnych, a także o kapitał obrotowy. Jednak obecnie przyznają oni, że w przyszłości mechanizmy zapewniające redukcję kosztów mogą się okazać mniej efektywne.

·         Dyrektorzy finansowi zdają sobie sprawę, że ważnym narzędziem, które może pomóc w pełnieniu powierzonej im roli, jest technologia. Zapytani o to, w jakich obszarach mogliby pogłębić swoje kwalifikacje i umiejętności, aby móc skuteczniej realizować wytyczone cele dotyczące kosztów i rozwoju firmy, dyrektorzy finansowi na pierwszym miejscu wymienili wiedzę branżową, a zaraz po niej wiedzę techniczną.  W ciągu minionych trzech lat 82% uczestniczących w badaniach dyrektorów finansowych odnotowało też zacieśnienie współpracy z dyrektorami ds. informatycznych jest to kolejny czynnik świadczący o tym, że technologia ma teraz kluczowe znaczenie w obszarze finansów.

·         Zdaniem dyrektorów finansowych coraz istotniejszym czynnikiem warunkującym dalszy rozwój firm stają się technologie umożliwiające wdrażanie dynamicznych modeli biznesowych. Z przeprowadzonych badań wynika, że dyrektorzy finansowi przywiązują coraz większą wagę do lepszego zrozumienia specyfiki i efektywniejszego wykorzystywania technologii umożliwiających wdrażanie dynamicznych modeli biznesowych, takich jak technologie do obsługi wielkich zbiorów danych (big data) i przetwarzania w chmurze, technologie mobilne oraz media społecznościowe. Respondenci uważają, że to właśnie te technologie stymulują obecnie dalszy rozwój działalności biznesowej. Za kluczowy czynnik warunkujący prężność przedsiębiorstwa 75% respondentów uznało dostęp do informacji, natomiast 57% uczestników ankiety za główne źródło przewagi nad konkurencją uważa inwestycje w technologie do obsługi wielkich zbiorów danych oraz w rozwiązania analityczne. 

·         Dyrektorzy finansowi dostrzegają potrzebę większej koncentracji na technologii jako na czynniku warunkujących innowacyjność zamiast na rozwiązywaniu problemów z konserwacją i integracją infrastruktury informatycznej. Zapytani o to, które aspekty technologii stosowanych w ich firmie sprawiają im największe kłopoty, respondenci za trzy najważniejsze problemy uznali koszty konserwacji i integracji, a także brak integracji systemów. W następnej kolejności wymienili jakość i integrację danych. Z badań wynika, że taka ciągła koncentracja na aspektach biernej obsługi infrastruktury informatycznej nie jest korzystna i że dyrektorzy finansowi woleliby bardziej skupiać się na opartych na technologii projektach zapewniających większą innowacyjność i szybszy rozwój firm. Pozwoliłoby im to skuteczniej osiągać wyznaczone cele strategiczne, operacyjne i zawodowe.

Wypowiedzi towarzyszące

„W firmach odnoszących sukcesy dyrektorzy finansowi zawsze odgrywali szczególnie ważną rolę, ale w ciągu ostatnich lat okazało się, że rola ta jeszcze bardziej wzrosła, wykraczając poza aspekty czysto finansowe i w coraz większym stopniu obejmując szeroko rozumianą strategię biznesową oraz programy przekształceniowe” powiedział John O’Rourke, wiceprezes ds. marketingu produktów w firmie Oracle. „Jak wynika z tych badań, dyrektorzy finansowi zdają sobie sprawę z tego, że choć ich rola ulega zmianie, wciąż jeszcze mogą poszerzać swoje wpływy w przedsiębiorstwie i w większym stopniu wykorzystywać posiadane unikatowe umiejętności. Istotne znaczenie może mieć tu technologia, pomagając dyrektorom finansowym w wykorzystaniu posiadanego potencjału. Mamy nadzieję, że wnioski przedstawione w tym raporcie przyczynią się do ułatwienia tych procesów”.

„Dyrektorzy finansowi dostrzegają, że ich strefa wpływów i odpowiedzialności ulega rozszerzeniu. Może więc też rosnąć wywierana na nich presja, aby wnosili jeszcze większy wkład w rozwój swoich przedsiębiorstw, co potwierdziły właśnie ostatnie badania” powiedział Donniel Schulman, dyrektor zarządzający ds. wyników finansowych i wydajności przedsiębiorstw w firmie Accenture. „Zakres obowiązków dyrektorów finansowych rośnie, wykorzystują więc oni procesy zaplecza, mechanizmy kontroli i rozwiązania analityczne, aby zapewnić lepszy wgląd w sytuację firmy oraz pomóc w określaniu priorytetów procesów przekształceniowych. Może to im pomóc w osiągnięciu założonych sukcesów oraz w udanym pełnieniu roli stymulatora zmian”.


Katarzyna Pilarska Oracle Polska Sp. z o. o.