Ryzyko transakcji biznesowych?

Ryzyko transakcji biznesowych? Photo credit: blakespot / Foter

Dowiedz się jak ograniczyć ryzyko transakcji biznesowych przy wykorzystaniu narzędzia ESOR.

To pytanie stawia sobie wielu menadżerów. W Biurze Informacji Kredytowej S.A. opracowany został system ESOR, generujący Raporty BIK4Company, umożliwiający szybką, obiektywną i wystandaryzowaną analizę oraz ocenę sytuacji ekonomiczno–finansowej firm.

Z Raportów BIK4Company najczęściej korzystają przedsiębiorcy, którzy cyklicznie monitorują sytuację ekonomiczno-finansową swoich partnerów biznesowych, a także ci, którzy chcą szybko dokonać oceny swoich potencjalnych partnerów, ograniczając tym samym ryzyko związane z kontaktami biznesowymi.

System pozwala również dokonać oceny sytuacji własnego przedsiębiorstwa na tle konkurencji w branży.

W systemie ESOR ocenie mogą być poddawane podmioty gospodarcze, prowadzące pełną sprawozdawczość finansową. Warunek ten jest konsekwencją zdefiniowania tablic punktowych, opartych na wskaźnikach finansowych określających sytuację finansową podmiotów gospodarczych takich jak: zyskowność, rentowność, płynność, poziom zadłużenia.


To właśnie m.in. te walory były podstawą nominowania systemu ESOR do prestiżowej nagrody „TERAZ POLSKA” w I edycji Konkursu dla Przedsięwzięć Innowacyjnych.

Aktualnie system ESOR generuje dwa typy Raportów, tj.:

  • Raport BIK4Company Standard.
  • Raport BIK4Company Dynamiczny.

Raporty generowane są w oparciu o sprawozdania, które użytkownik wprowadzi do systemu samodzielnie lub wskaże opcje automatycznego zaczytania sprawozdania z zewnętrznej bazy sprawozdań.

Jak zostać użytkownikiem systemu?

System działa za pośrednictwem interfejsu www. Zapewnia to pełną funkcjonalność przy minimalnych wymaganiach technologicznych ze strony klientów. Warunkiem koniecznym jest uruchomienie systemu korzystając z MS Internet Explorer. (http://esor.bik.pl/)


Raporty udostępniane są także poprzez przeglądarkę internetową. Szybkość w uzyskaniu do nich dostępu zależy od tego, czy użytkownik systemu, podpisał z BIK Umowę o świadczenie Usługi Podstawowej ESOR on-line czy też korzysta z systemu w oparciu o Regulamin korzystania z dostępu do Systemu ESOR.


Jeżeli Użytkownik podpisuje z BIK umowę wówczas:

  1. Zapewnia sobie błyskawiczny dostęp zarówno do Raportów BIK4Company, jak i do zewnętrznej bazy sprawozdań finansowych.
  2. Na początku współpracy użytkownik jednorazowo dokonuje tzw. „opłaty aktywacyjnej” w wysokości 61,50 zł brutto. Opłata ta upoważnia do korzystania z usług systemu po preferencyjnych cenach (w stosunku do cen standardowych cennika, rabat wynosi średnio 30%).
  3. Im więcej Raportów zamawia Użytkownik tym ich cena jest niższa (zgodnie z progowym podziałem zawartym w cenniku).
  4. Rozliczenie z Użytkownikiem następuje raz w miesiącu i dotyczy jedynie kosztów pobranych Raportów. Jeśli zatem w danym miesiącu Użytkownik nie zamawia żadnego produktu, nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.
  5. Użytkownik jest na bieżąco informowany o wszystkich zachodzących w systemie modyfikacjach.

Użytkownik może korzystać z Systemu ESOR bez podpisywania Umowy z BIK i dokonywania opłaty aktywacyjnej.

Korzysta wówczas z systemu w oparciu o ww. Regulamin. Oznacza to, że:

  1. W ciągu 24 godzin uzyskuje dostęp do zamawianych przez siebie danych finansowych oraz Raportów BIK4Company,  licząc od momentu otrzymania przez BIK informacji o zaistniałej wpłacie.
  2. Ceny Raportów BIK4Comapny są zgodne z „Cennikiem Biura Informacji Kredytowej dotyczącym Produktów i Usług Systemu ESOR”.
  3. Użytkownik informację o zachodzących zmianach w systemie uzyskuje na stronie internetowej.

Więcej Informacji nt. założenia konta w systemie uzyskać można pod numerem telefonu (22) 348 44 55 lub adresem e-mail: cwk@bik.pl

1. Elementy Raportu

Raporty BIK4Company składają się z nagłówka oraz sześciu zasadniczych części, zawierających wystandaryzowaną informację o sytuacji ekonomiczno-finansowej badanego podmiotu gospodarczego.

1.1 Nagłówek Raportów

Zawiera:

  • Nazwę raportu;
  • Informacje identyfikujące podmiot, którego sytuacja ekonomiczno-finansowa jest przedmiotem badania;
  • Podstawowe informacje o zleceniobiorcy;
  • Identyfikację okresu sprawozdawczego, za który wprowadzone zostało sprawozdanie badanego podmiotu;
  • Identyfikację okresu sprawozdawczego danych o branży, do których porównano sprawozdanie badanego podmiotu.
  • W przypadku Raportów BIK4Company Standard w nagłówku występuje poniższa klauzula: „Produkty BIK4Company przeznaczone są dla potrzeb Użytkownika zgodnie ze złożonym przez niego zamówieniem. BIK nie ponosi odpowiedzialności za sposób ich wykorzystania przez Użytkownika oraz za wiarygodność danych w nich zawartych a pochodzących z innych źródeł niż własne.”
  • Klauzula powyższa, w przypadku Raportu BIK4Company Dynamicznego znajduje się na końcu części 5.

Podobne artykuły:

Sale Konferencyjne BIK