Ryzykowna egzekucja wyroku

Ryzykowna egzekucja wyroku nf.pl

Cechą charakterystyczną procesów z powództwa pracownika jest nadawanie z urzędu rygoru natychmiastowej wykonalności wyrokowi zasądzającemu należność od pracodawcy. Rygor natychmiastowej wykonalności jest nadawany wyrokowi najczęściej tylko częściowo, ponieważ górną granicą, do której można go nadać z urzędu, jest wysokość jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika. W pozostałej części rygor natychmiastowej wykonalności może zostać nadany na zasadach ogólnych, czyli na wniosek pracownika po spełnieniu warunków do jego nadania. Pracownik, na rzecz którego sąd zasądził należność, nadając rygor natychmiastowej wykonalności, może egzekwować swoje roszczenie, nie czekając na uprawomocnienie się wyroku. Oznacza to, iż w dniu wydania wyroku może zażądać od pracodawcy wypłaty kwoty objętej rygorem natychmiastowej wykonalności. Po uzyskaniu klauzuli wykonalności wyrok można też skierować wraz z wnioskiem egzekucyjnym do komornika w celu wyegzekwowania roszczenia. Jeśli wyrok nie zostanie zaskarżony przez żadną ze stron, dzięki rygorowi natychmiastowej wykonalności pracownik może przyspieszyć egzekucję o maksymalnie 21 dni, ponieważ niezaskarżony wyrok uprawomocnia się po 21 dniach od jego ogłoszenia. Dużo większe znaczenie dla pracownika może mieć egzekucja wyroku natychmiast wykonalnego, wtedy gdy pracodawca złożył apelację. W okręgach sądów odwoławczych mających duże zaległości w rozpoznaniu spraw okres oczekiwania na rozpoznanie apelacji, a co za tym idzie, uprawomocnienie się wyroku, może wynosić nawet kilka miesięcy, i o tyle opóźniłaby się egzekucja bez rygoru natychmiastowej wykonalności. Pracownik, egzekwując roszczenie na podstawie nieprawomocnego wyroku, który pracodawca zaskarżył, podejmuje pewne ryzyko. Wiąże się ono z tym, iż rozstrzygnięcie sądu odwoławczego nie zawsze jest dla niego korzystne. Jeśli apelacja pracodawcy będzie uwzględniona i powództwo zostanie przed sądem II instancji oddalone, konieczne jest wówczas zwrócenie wyegzekwowanego już świadczenia. Podobna sytuacja ma miejsce przy egzekucji natychmiast wykonalnego wyroku zaocznego, który pozwany zaskarżył sprzeciwem. Pracodawca już przed sądem II instancji może złożyć wniosek o orzeczenie o obowiązku zwrotu świadczenia spełnionego lub wyegzekwowanego na podstawie rygoru natychmiastowej wykonalności. Niezłożenie wniosku, o którym mowa powyżej, otwiera przed pracodawcą drugą drogę uzyskania zwrotu wypłaconych pracownikowi kwot. Realizuje się ją poprzez wniesienie przeciwko pracownikowi odrębnego powództwa o zapłatę.

PRoto.pl