Samodzielny powrót pracownika z urlopu

Samodzielny powrót pracownika z urlopu nf.pl

Jestem dyrektorem handlowym w dużej spółce z o.o. Po tygodniu urlopu otrzymałem wiadomość od mojego zastępcy, że przygotowywana umowa z bardzo ważnym kontrahentem ma być finalizowana (wbrew wcześniejszym ustaleniom) właśnie w tym okresie. Pracodawca uznał, że może zastąpić mnie mój zastępca, ale to ja negocjowałem kontrakt i postanowiłem wrócić z urlopu, by uczestniczyć w rozmowach i podpisaniu ostatecznej umowy. Pracodawca jest zadowolony z faktu zawarcia umowy, ale jednocześnie oświadczył, że nie odwoływał mnie z urlopu i wobec tego nie otrzymam niewykorzystanej części urlopu, ale proponuje mi ekwiwalent pieniężny. Wolałbym jednak urlop w naturze i złożyłem taki wniosek. Kto ma rację? Problem jest trudny i nie da się udzielić prostej odpowiedzi. Odwołanie pracownika z urlopu jest możliwe wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu. Każdy pracownik ma obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy oraz ochrony jego mienia, ale ocena wykonania tego obowiązku powinna być bardziej rygorystyczna względem osób na stanowiskach kierowniczych. Jeżeli zatem można by wykazać, że w konkretnej sytuacji samowolny wcześniejszy powrót pracownika z urlopu był uzasadniony rzeczywistą koniecznością zapewnienia ochrony interesów pracodawcy, to stawianie z tego powodu pracownikowi zarzutów powinno być uznane za nadużycie prawa w rozumieniu artykułu 8 kodeksu pracy. Z drugiej strony proponowanie pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego zamiast udzielenia urlopu w naturze jest sprzeczne z treścią artykułu 171 paragraf l kodeksu pracy stanowiącym, że ekwiwalent pieniężny przysługuje pracownikowi wyłącznie w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. W tym przypadku umowa o pracę ma trwać, należy więc udzielić urlopu wypoczynkowego w naturze. Podkreślić wypada, że niezgodne z prawem jest uzgodnienie przez strony umowy o pracę możliwości wypłacenia ekwiwalentu zamiast udzielenia urlopu w naturze.

PRoto.pl